پ04092020

Last updateپ, 09 آوریل 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دگردیسی ازرجوی تا رضا پهلوی

دگردیسی ازرجوی تا رضا پهلوی

هرکس هرطورکه خواست فکروعمل کند ازاد است بخودش ربط دارد ولی اینکه بیاییم وخواهان توبه دیگران باشیم وسایرین را بی هویت بدانیم این دیگه فقط ازپررویی ومسلک بی حیایی رجوی وعضدانلو سرچشمه می گیرد وما را مثل رجوی تهدید میکند وخواهان این است که مثل اندیشمندان نازنازی به درگاه رضا پهلوی گرایش پیدا کنیم برازنده خودشون باد...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03دگردیسی ازرجوی تا رضا پهلوی

تعدادی از جداشده ها ازرجوی دریک دگردیسی بسمت رضا پهلوی وشاهنشاه جنت مکان وکمربسته امام رضا وفرمانده نیروهای سه گانه تیمسارارتشبد شاهنشاه اریامهرگرایش پیدا کرده اند وشبانه روز درهربهانه ای درشبکه های اجتماعی وسخنرانی نظریه پردازی شاهنشاهی وازاو دفاع میکنند یک ایرانی درشبکه های اجتماعی فعالیت میکند که شبانه روز کارش دفاع از نتانیاهو وترامپ ورضا پهلوی ست وبیست وچهارساعت خواهان تحریم وبمباران ایران است چندوقت پیش نوشته ای خصوصی برای من فرستاده بود وگفته بود تو یکی ازمعدود کسانی هستی که ازمجاهدین جدا شده ولی بسمت شاهنشاه گرایش پیدا نکرده وحرفهای قبلی خود را میزنی وهنوز توبه نکرده ودرمواضع قبلی خودت مونده ای ونوشته بود که اندیشمندان وشعرا وحقوق دانهایی که با مجاهدین بودند توبه کرده وازشاهنشاه دفاع میکنند ,من تعجب میکنم چرا تو مثل انها رفتارنمی کنی و….

 منهم جواب درخورشخصیتش رابهش دادم ونوشتم بروبچه جان ما رو تهدید نکن بنده نه شاعرم ونه اندیشمند ونه حقوق دان ونه فیلسوف دوما این یدکها که شما باریک عده ای میکنی ازنظربنده دلیل برشعورنیست اتفاقا خیلی ازاین افراد خیلی هم ازنظرسیاسی بی شعورتشریف دارند اگرداشتند بسمت رضا پهلوی نمیرفتند واز شاهنشاه شما که بنده اووحکومتش را ضد ملی وضد مردمی میدانم حمایت نمی کردند ودرجواب به او نوشتارچرا ازانقلاب بهمن حمایت میکنم را نوشتم حال ببینیم داستان چیست داستان ازاین قراراست که بنده فردی ایرانگرا وضد تحریم وبمباران هستم وازمردم خود حمایت میکنم ولی اقایون خواهان تحریم وبمباران هستند واین درگیری همچنان ادامه دارد بنده حرف خود را میزنم نه حرف دشمنان ملت را ازاین مسایل که بگذریم فرد مربوطه طوری صحبت میکند که انگاردردرون مجاهدین چند هزاراندیشمند وحقوقدان وشاعرونویسنده وامثالهم وجود دارد که حرفی یاوه وبیهوده است.

اتفاقا مجاهدین یکی ازبیسوادترین اجتماعات هستند وهیچ سنخیتی با دانش وعلم ندارند بگذریم ازاینکه داشتن چنین القابی ویدک کشیدن انها را بنده دلیل برشعورنمیدانم که چون طرف شعرمیگوید یا مدرس فلسفه هست الزاما همه چیز فهم هستند خیراینطورنیست حال ببینیم یکی ازاین اندیشمندان جدا شده ازرجوی چه میگوید درمصاحبه امده ومیگوید تعدادی از جدا شده ها ازمجاهدین هیچ هویتی ندارند البته بنده میدانم منظورش چه کسانی هستند وبا بنده هم نیست ولی اگر دفاع ازرضا پهلوی و خواستن تحریم وبمباران ایران هویت است این هویتها برازنده خودشون باد خجالت هم نمیکشند سالها با شاهنشاه جنت مکان مبارزه کرده اند بعد شصت سال دریک دگردیسی به سمت بچه پهلوی که هیچ هویتی ندارد گرایش پیدا کرده ودفاع از اورا هویت میدانند ای ننگ برشمایان.

البته نباید به انها ایراد گرفت کسانی که فیزیکی ازرجوی جدا شده وفکری وابسته به ان هستند  کسب کردن ورفتن بسمت چنین هویتهایی عادی ونرمال است کسانی که ازتحریم وبمباران پابه پای رجوی وعضدانلوحمایت میکنند چگونه خود را جدا شده ودیگرجدا شده ها را بی هویت میدانند درحقیقت اینها همان هویت رجوی را دارند بخاطرهمین هرروزی بسمت کسی گرایش وهرساعت هویت جدیدی پیدا ودارای هویت ساعتی هستند عملکرد رجوی وعضدانلو را نمی بینید هرساعت درپشت دری برای تعغیرهویت بست می نشینند بنده معتقدم هرکس هرطورکه خواست فکروعمل کند ازاد است بخودش ربط دارد ولی اینکه بیاییم وخواهان توبه دیگران باشیم وسایرین را بی هویت بدانیم این دیگه فقط ازپررویی ومسلک بی حیایی رجوی وعضدانلو سرچشمه می گیرد وما را مثل رجوی تهدید میکند وخواهان این است که مثل اندیشمندان نازنازی به درگاه رضا پهلوی گرایش پیدا کنیم برازنده خودشون باد ما خواهان چنین هویتهایی نیستیم وبه انها هم ملحق نخواهیم شد هویت بنده ایرانگرایی مقتدربا پنج پایه ازادی ، استقلال ، حقوق بشر ، برابری ، وعدالت اجتماعی بوده وخواهد بود وهرگز هم این هویت را تعغیرنداده ونخواهم داد زیرا چنین هویت ودفاع ازانرا بنفع مردم ومملکت میدانم وهرهویتی غیرازاین موارد را هویت ضد ملی ومردمی میدانم