پ04092020

Last updateپ, 09 آوریل 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دفاع ازحقوق پناهندگی یا آدمربایی

دفاع ازحقوق پناهندگی یا آدمربایی

وقتی رجبی ترورشد موضوع برعکس شد وگفت خواهرزهرا کارش گرفتن پناهندگی برای ایرانی ها بود وکلا حرفهای قبلی خود را فراموش وبرعکس کرد واسم انرا هم گذاشت شهید دفاع از حقوق پناهندگان این را ازاین بابت نوشتم که دیدم درسایتشون دوباره شروع به تعریف وتمجید ازکارهای زهرا رجبی کرده ومیخواهد دوباره بعد این همه افشا گری موضوع...

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03دفاع ازحقوق پناهندگی یا آدمربایی

سال74 نشستهای حوض شروع شده بود وما درنشست بودیم همان نشستهایی که ازتوی ان رقص رهایی درامد ومسایلی پیش امد که خانمهایی که جداشده اند افشا کرده اند که داستان رقص رهایی چه بود که دراینجا من وارد ان نمیشوم که یک روز خبردادند که زهرا رجبی را درترکیه ترورکردند رجوی میگفت برای دفاع ازحقوق پناهندگان رفته بود وطوری صحبت میکرد که سازمان مجاهدین وزهرارجبی بدستوررجوی کارش این است که درمرز ایران ایستاده هرایرانی که وارد میشود با تیمهای حقوقی ووکلای خبره وکاردان با فرماندهی زهرا رجبی دنبال حل وفصل پناهندگان است برای همه پناهندگی گرفته وبه هرکدام هم هزاران دلارکمک میکند وبرای انها کارپیدا وعروسی راه می اندازد وزندگی تشکیل داده ومیگوید بروید دست علی پشت وپناهتون وهروقت هم کمک خواستید مجاهدین درخدمت هستند وتا به امروز هم همین تبلیغاتها را میکند.

ولی واقعیت چیست ؟

واقعیت اینه که زهررجبی کارش این بود که درترکیه ایرانی ها که برای کارازکشورخارج شده بودند تا اینده ای برای خود درست کنند انها را فریب میدادند وادم ربایی میکردند وبه اسم کاروکمک وفرستادن به اروپا انها راوارد عراق کرده به اشرف می اوردند وازاین همه ادمربایی بخود می بالیدند که ببینید چقدرهوادارجوان به ارتش ازادیبخش پیوسته اند ، کسانی که بدام اینگونه ادمربایی ها افتاده بودند که از مجاهدین جدا شده اند به اندازه کافی داستانهای خود را افشا کرده ونوشته اند که خیلی هم زیاد بوده وبقیه که هنوزبیرون نیامده اند تا افشا کنند ومردم بفهمند داستان چیست رجوی وعضدانلوکارشون وارونه کردن حقایق است ادمربایی را دفاع ازپناهندگی تروریسم را ارتش ازاد وارتش ملی وعشایرانقلابی وسیاستمداران کثیف عربی را مسلمانان محمدی وخادمین شرفین وادمخواران غربی را که دشمنان ایران وایرانی هستند را دشمن حاکمیت قلمداد میکند وتحریم ها را برعلیه اخوند ونه ملت ایران وتحریم دارو را دروغ میشمارد ایا با این دیدگاه میشود باورکرد که مجاهدین برای پناهندگی ایرانی ها کشته داده است.

قبل ازترورزهرارجبی مدعی بود که ایرانی ها می روند اروپا ومیگویند هواداررجوی وعضدانلو هستیم ودرجا پناهندگی را به انها میدهند وانها ازخون ما مجاهدین تغذیه میکنند یعنی اینکه خودشون اقدام میکنند وقتی رجبی ترورشد موضوع برعکس شد وگفت خواهرزهرا کارش گرفتن پناهندگی برای ایرانی ها بود وکلا حرفهای قبلی خود را فراموش وبرعکس کرد واسم انرا هم گذاشت شهید دفاع از حقوق پناهندگان این را ازاین بابت نوشتم که دیدم درسایتشون دوباره شروع به تعریف وتمجید ازکارهای زهرا رجبی کرده ومیخواهد دوباره بعد این همه افشا گری موضوع را مثل همیشه وارونه نشان بدهد تا افشاگری ها را خنثی کند ولی هرگزنخواهد توانست با وارونه گویی کاری را پیش ببرد اقای رجوی وخانم عضدانلو لطفا یکبارهم که شده حقایق را بیان وازوارونه ودروغ گویی ومردم فریبی دست بردارید دوران سایبر است ومردم دردوران سلطان سنجرزندگی زندگی نمیکنند که ازحقایق بی اطلاع باشند البته چون انها درغارزندگی میکنند به این زودیها به فهم دوران سایبروتعغیردوران پی نمی برند وزمانی که بفهمند صدسالی طول میکشد ، درهرصورت خواستم هم وطنان بدانند که موضوع وحقیقت داستان چیست ادمربایی را نمیشود به دفاع از حقوق پناهندگان به ملت غالب کرد