پ04092020

Last updateپ, 09 آوریل 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است انجایی به قطعیت ویقین.......

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم مارس 2020

Ali shirzad 03آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

اجازه بدهید اول کنشهای ذهنی خودم رادراین مدت بگویم تا بهتربتوانیم روی موضوع متمرکز بشویم روز اولی که خبرکرونا درووهان چین بیرونی شد منهم مثل بقیه که خبرها را میخوندم فکرکردم کرونا بیماری طبیعی وسرایت کرده ازخفاش است ولی چند روز بعد دیدم سرعت گسترش ان درچین خیلی زیاد وغیرنرمال است شک برم داشت که این چه ویروس طبیعی ست که اینقدرسرعت گسترش وقدرت کشندگی ان بالاست (بنده نه پزشکم ونه ویروس شناس ونه علمی دراین رابطه ها دارم وتنها دارویی را که می شناسم قدیم اسپرین بود امروزه شده پاراستول دلیل هم این است ازبس درطی سالیان دکترهای رجوی برای هرچیزی پاراستول به بنده دادند ملکه ذهنم شده وبشدت هم ازان تنفردارم چون بیشتربه گچ مدارس ایران میماند که روی تخته سیاه مینوشتیم )همینقدرکه به مسایل پزشکی اشنایی دارم هیچ بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند انهم 14 روز دربدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی ودرعرض چند روز بروز ومیکشد وتکثیرمیشود وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که دررسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع ازحالت بیماری بسمت سیاست چرخید

سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است انجایی به قطعیت ویقین رسیدم که بلافاصله وزیرتجارت امریکا گفت کرونا درچین بنفع اقتصاد امریکاست وان گروه ضد ایرانی وصهیونیستی که با رجوی سروکری دارد گفت ویروس ضربه ای به ایران زد که تحریمها نزده بود وروزنامه صهیونیستی دراسراییل نوشت الان زمان عید پوریم است که استرومرخای ایرانی ها را قتل عام کردند واسراییل ازاین فرصت باید استفاده وبه ایران حمله ومثل زمان خشایارشاه ایرانی ها را قتل عام کنیم وجشن بگیریم که رجوی وعضدانلو مثل همیشه سکوت ولال شدند وهیچ موضع ای درقبال ان نگرفتند این فاکتها بیانگرحمله بیولوژیک است تا اینکه ویروس به همه جا وامریکا رسید وان صحنه های غارت فروشگاهها وکتک کاری ها درامریکا وانگلیس والمان وسایرکشورهای غربی به نمایش درامد واقتصاد امریکا را دیروز دررکود کامل فروبرد ازطرف دیگراول وزارت دفاع روسیه وبعد چین اعلام کردند که کرونا ساخته دست بشرودرازمایشگاههای امریکا صورت گرفته ورواج پیدا کرده است والان خیلی ها میگویند ویروس ساخته دست بشروحمله بیولوژیک است بنده هم نوشتم که جهان باید امریکا را بخاطر ان محاکمه وازسازمان ملل وشورای امنیت اخراج کند وقتی درشبکه های اجتماعی بحث حمله بیولوژیک را مطرح کردند

تنها کسی که درقبال ان موضع گرفت رجوی وعضدانلو بودند که درسایتها نوشتند بحث حمله بیولوژیک کاررژیم است وعده ای میخواهند رژیم را درببرند درصورتی که این حرف توسط روسیه وچین مطرح شد وحاکمیت ایران هنوز نگفته حمله بیو لوژیک شده ودربرابرخبرها نماینده حاکمیت آمد ورسما آنرا منتفی اعلام کرد. چرا رجوی وعضدانلو به این سرعت واکنش نشان داده وآنرا مردود اعلام کردند چه زیانی به آنها می رسید ؟ امریکا طرف حساب بود ؛ اگرما این فاکتها وداده ها را درکنارهم بچینیم نباید به رجوی وعضدانلو هم شک کنیم که آنها درجریان آن بودند که بلافاصله همراه رسانه ها شروع به زهرپاشی برعلیه ملت ایران کردند وهرروز هزارنفررا میکشد وبه آمارهایش اضافه میکند. هزارهزاربالا میرود. اگرنه این همه تبلیغات شانه به شانه رسانه های غربی مثل بی بی سی ورادیو فردا ورسانه های وزارت خارجه امریکا والعربیه وایران اینترنشنال وتلویزیون خیانت پیشه من وتوسایتهای رجوی وعضدانلو برای چیست ؟ چرا اینقدرهماهنگ عمل میکنند ؟ چرا خواهان برگزاری چهارشنبه سوری ست ؟ مگرنمیداند که چهارشنبه سوری ودورهم جمع شدن ودید وبازدید نوروزی باعث گسترش وکشتاربیشترمیشود پس چرا باز خواهان ان است ؟ آیا نمیخواهد که این سلاح بیولوژیک تاروپود جامعه را گرفته و قدرت را ازبین ببرد تا اسراییل وامریکا حمله وایرانی ها را قتل عام وجشن صهیونیستی بگیرند ؟ وخا خامهای صهیونیست وآدمخوار و ضد بشر خررا روی شونه های خود گذاشته وبرقصند؟ فرق آنها با قدیم دراین است که قبلا بقول قران خرانی بودند که کتاب حمل میکردند و امروزه خرانی هستند که خر را حمل میکنند  و درجشن پوریم می رقصند فیلمها را نگاه کنید.

virus police iran

البته کورخونده اند اگررجوی وعضدانلو فکرکرده اند که انتقام بقدرت نرسیدن وحمایت نکردن ملت از انها را میتوانند با دفاع ازحملات بیولوژیکی احتمالی بگیرند سخت دراشتباه هستند واین عملکردها بین مردم ایران ورجوی وعضدانلودریای خون ایجاد کرده وهرگز التیام پیدا نخواهد کرد ورابطه ملت با رجوی ودارودسته اش خوب نخواهد شد ملت ایران انها را تف کرده اند اگرغیرازاین است رجوی وعضدانلو میتوانند به کارهای خود ادامه بدهند