چ05272020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خانم مریم عضدانلوماهیت انقلاب ایدئولوژیک خودرابنمایش گذاشت

خانم مریم عضدانلوماهیت انقلاب ایدئولوژیک خودرابنمایش گذاشت

زمانی رجوی میگفت چرالاجوردی بچه مرابغل گرفته وبه تلویزیون اورده وبه نمایش گذاشته است اکنون خودش خانم حبیب خانی را دربغل به تلویزیون اورده ، حکم قتل جلو چشمان هفت میلیارد انسان میخواند هزاررحمت به لاجوردی وامابحث بنده چیست بارها به انقلاب ایدئولوژیک رجوی وعضدانلوپرداخته واصل ماجرارا روشن کرده ام ونوشته ام انقلاب ایدئولوژیک نه ضرورت........

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، 16 مه 2020 ، وطنم ایران

Amir wafa madar wa pedarخانم مریم عضدانلوماهیت انقلاب ایدئولوژیک خودرابنمایش گذاشت

  • درحال نگاه به فیس بوک بودم کلیپ اقای اسماعیل یغمایی رادیدم بازکرده ونگاه کردم فهمیدم مریم عضدانلو درجواب درخواست امیریغمایی برای دیدارمادر، خانم اکرم حبیب خانی را به تلویزیون اورده تا برعلیه فرزند خود موضع گرفته و او را مزدورخطاب کند وبا توجه به دیدگاه انها نسبت به اتهام مزدوری وچسباندن برپیشانی کسی درحقیقت حکم قتل وتیرباران وحلق اویز کردن را داده وزیرانرا امضا کرده است یعنی فرزند محدورالدم ویاغی وباقی وطاغی ومفسد فی الارض است بنده کاری با دعوای خانوادگی انها ندارم وبمن هم ربط ندارد وبحث رانازل وسطح پایین نمیکنم .
  • زمانی رجوی میگفت چرالاجوردی بچه مرابغل گرفته وبه تلویزیون اورده وبه نمایش گذاشته است اکنون خودش خانم حبیب خانی را دربغل به تلویزیون اورده ، حکم قتل جلو چشمان هفت میلیارد انسان میخواند هزاررحمت به لاجوردی وامابحث بنده چیست بارها به انقلاب ایدئولوژیک رجوی وعضدانلوپرداخته واصل ماجرارا روشن کرده ام ونوشته ام انقلاب ایدئولوژیک نه ضرورت مبارزه وتاریخ بلکه حاصل عشقی دوطرفه برای وصل بوده است وهدف ان نابودی روح وروان وعواطف وعشق دردرون نیروهای تشکیلاتی وهواداران بوده که ماحصل ان را بخوبی بنمایش گذاشتند خانم حبیب خانی بعنوان عضو شورای رهبری اینه تمام نمای همین دیدگاه است وقتی درجلو چشمان هفت میلیارد انسان ازتلویزیون چنین هویت وماهیتی را بنمایش میگذارند ببینید وبدانید درپنهان ودرصندوق خونه ودرون تشکیلات ونشستها وگزارشها چه خبراست وانسانیت را بکجا رسونده وسربریده اند.
  • جرم انها فقط سربریدن نیروهای درون تشکیلاتی نیست ، رجوی وعضدانلو فرهنگ ایرانی را درتلویزیون سربریدند ، هویت ایرانی با قدمت هفت تا ده هزارساله را دفن کردند ، جرم انها این است با چه اجازه ای چاقو برگلوی ماهیت ایرانی گذاشتید ؟ به چه دلیل قلب فرهنگ ما رادریدید ؟ با چه مجوزی با شمشیرکینه سرعشق وعاطفه را بریدید ؟ عضدانلو سرخون چکان عشق وعاطفه رادرچنگال خود درتلویزیون بنمایش گذاشت ، ایا مردم ایران وجهان به حرفهای ما ایمان اوردند که میگفتیم انسانیت وروح وروان دراینها مرده است ؟ ایا ایمان اوردند که میگفتیم وجود اینها کینه ونفرت به ملت ایران است ؟ ایا ایمان اوردند که گفتیم مرزبا خمینی خائنانه وضد مردمی وضد ملی ست ؟ این مرزبندی را ازنظرسیاسی واستراتژیک توضیح داده ام که چقدرضد ملی ست وقتی مرز با خمینی ست ازنظرفرهنگی همین میشود که درتلویزیون روح وروان وعاطفه وعشق که بالاترین دروجود انسان است را با شنیع ترین شیوه سرمی برند ولی وقتی مرزملی ومیهنی باشد کسی چنین اجازه ای را بخودش نمیدهد وبه هیچ قیمتی حاضرنمیشود فرهنگ کشورومردمش را این چنین اشکارمورد تاخت وتاز خود قراربدهد.
  • وقتی مرز ملی نیست همه دست اورد تاریخی وفرهنگی که درایران نتیجه خون صدها میلیون ایرانی واواره گی وبردگی وکنیزی زنان ودختران ومردان ایران است را این چنین به سخره بگیرد ، وتوهین وتحقیرکند ، نامردها وبی شرافتها وضد ایران وایرانی ها ایا درد ملت ایران معرفی امیریغمایی بعنوان مزدوراست ؟ انهم کسی که دنبال زندگی خود است وکاری با شمایان ندارد فقط خواسته مادرش را ببیند گرچه بنده معتقدم وبا شناختی که ازدرون مایه مجاهدین ورهبری ان دارم وبه دلایل فوق هرگز اجازه نمیداد ونخواهد داد دیدارصورت بگیردچون اگربدهد وجود الوده به ایدئولوژی کینه ونفرت که نشان دادم مثل برف دربرابرعشق وعاطفه ذوب ومحو وبخارمیشود ، دعوا برسرماهیت وهویت است ، دعوای کینه ونفرت باعشق وعاطفه است ، دعوای بود ونبود است که بارها یاداوری کرده ام ، اینکه نمیگذارد دقیقا بخاطر ضعف ایدئولوژیک وهویت وماهیت است که میترسد فروبریزد وخواهد ریخت وجود پرازکینه ونفرت که نمی تواند بپذیرد با عشق وعاطفه روبرو شود مثل جن وبسم الله هستند ایا ما باید بپذیریم که دعوای رجوی وعضدانلو با ما جدا شده ها دعوای مزدوری ست ؟ خیروهرگز، دعوای او این است که چرا کینه ونفرت که دردرونتون کاشته بودم که حاصل دست رنج سالیانم بوده را ول کرده وعشق وعاطفه را دردرون خود زنده کردید ایا کسانی که اینگونه با عشق بیگانه اند که با فرزند خود رفتارمیکنند ما باید بپذیریم به ملت ایران عشق میورزند ؟ این یک دروغ بزرگ رجوی وعضدانلو ست که واقعیت بیرونی عکس این را میگوید وبه
  • نمایش گذاشتند