محمد حنیف نژاد که یک دانشجوی رشته مهندسی  و عضو شاخه جوانان نهضت آزادی بود در سال ۴۴ به همراه دوستانش علی اصغر بدیع زادگان و سعید محسن سازمان مجاهدین خلق ایران را با هدف مبارزه با آمپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم وابسته اش در ایران یعنی رژیم دیکتاتوری شاه تاسیس کردند. ولی  بعد از شش سال در حالیکه هنوز در حال عضو گیری و سر و سامان دادن به سازمان تازه تاسیس شده اش بود  به همراه نود درصد از کادر های برجسته سازمان  توسط  ساواک که سازمان امنیتی مخوف شاه بود دستگیر شدند.

 سرانجام بخاطر لو دادن و خیانت های مسعود رجوی در سحرگاه چهار خرداد سال ۵۱ خورشیدی به همراه چهار تن دیگر از یارانش توسط ساواک شاه تیرباران شدند.  و بعد از اعدام بینان گزاران سازمان دچار انشعاب شد و مسعود رجوی با شیاری و دجالیت خاص خودش رهبری بقایای  سازمان مجاهدین خلق ایران را ربوده و خودش را رهبر خود خوانده سازمان آنهم رهبری عقیدتی نامید و مسیر سازمان را از اهداف اصلی اش  صد و هشتاد درجه تغییر داد . رجوی با سرهم کردن دروغی تحت عنوان اینکه حنیف نژاد قبل از اعدام تلویحا او را به رهبری سازمان منصوب کرده است و این اراجیف تکراری را همه ساله توسط دلقک در بارش عباس داوری تکرار می کند و همچنین رجوی در توجیه خیانت و لو دادن بینان گزاران و فرار از پاسخگویی همیشه می گفت حنیف نژاد گفته است که همه مسئولیت های سازمان را گردن من بیندازید تا من بعنوان رهبری سازمان اعدام شوم و جرم شما سبکتر شود و آزاد شوید و سازمان را احیا کنید.

ولی همانطور که ملاحظه می فرمائید رجوی این سازمان را از صفت یک سازمان انقلابی و سیاسی در آورده و تبدیل به سازمان مسعود و مریم کرد که با اندیشه فرقه گرا یانه اداره می شود و علیه مردم ایران که بنیان گزاران آنها را خلق قهرمان می نامیدند و خود را فدائی خلق می دانستند و اسم سازمان را سازمان مجاهدین خلق ایران گذاشته بودند اقدام به عملیات تروریستی کرده و تعداد کثیری از همین خلق قهرمان را کشته اند. بله دوستان رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران را که یک سازمان ضد آمپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا بود تبدیل کرده به نوکر آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل و همسوئی کامل با سیاست های ضد ایرانی آنها دارد. 

بنابراین ملاحظه می فرمائید که در حالیکه سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی خودشان را ادامه راه حنیف نژاد و بنیان گزاران سازمان می پندارند و به دروغ مدعی هستند سازمان بعد از اعدام بینان گزاران توسط مسعود رجوی احیا شده و دوباره آغاز شده است  ولی هیچ ربطی به سازمان حنیف نژاد و بنیان گزاران سازمان مجاهدین خلق ایران را ندارند. و به نظرم با اعدام بینان گزاران سازمان سازمان مجاهدین خلق ایران را هم بخاطر تغییر صد و هشتاد درجه ای اش توسط مسعود رجوی پایان یافت و دیگر این تشکیلاتی که تحت عنوان مجاهدین خلق ایران را به رهبری مسعود و مریم ملاحظه می فرمائید یک فرقه تروریستی و ضد خلقی بیش نیست که آن هم بخاطر جنایات و خیانت های بیشمارش علیه مردم ایران تشکیلاتش رو به زوال هست و اکنون با مشکل ریزش روز افزون نیرویی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است.