پ07092020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

هوشنگ اسدیان نامی از مریدان رجوی ، طی مقاله ای با عنوان ” تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” نوشته است : ” برای تسخیر قدرت سیاسی منهای تشکل و سازمانیابی در بین کارگران وتهی دستان چه چیزی تعیین کننده است؟ مگر نه اینکه تشکل نظامی که در برابر قهر ضد انقلابی قهر انقلابی را بر گزیند “؟ اگر تسخیر قدرت بدست کارگران وتهیدستان درکار است ، مجاهدین خلق که تماما درجبهه ی....

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن 2020

Asadyan mostafavi shaeranemojمجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

هوشنگ اسدیان نامی از مریدان رجوی ، طی مقاله ای با عنوان ” تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” نوشته است :

” برای تسخیر قدرت سیاسی منهای تشکل و سازمانیابی در بین کارگران وتهی دستان چه چیزی تعیین کننده است؟ مگر نه اینکه تشکل نظامی که در برابر قهر ضد انقلابی قهر انقلابی را بر گزیند “؟

اگر تسخیر قدرت بدست کارگران وتهیدستان درکار است ، مجاهدین خلق که تماما درجبهه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی قرار دارند ، سرشان کلاه گشادی میرود و دستمالی ازاین آتش گرفتن بازار قیصریه نصیب شان نمیشود.

کارگری که واقعا اینقدر جانش به لب رسیده که میخواهد قدرت سیاسی را بدست بگیرد ، مجاهدین خلق جدا از خلق را به هیچ نمیشمارد وکجا رسد که این تشکل ضدکارگری ونظامی را بعنوان قهر انقلابی درخدمت گیرد.

درادامه :

” اپورتونیسم دشمنی عمده است که اپوزیسیون انقلابی را از درون تهی میکند و تلاش دارد که خط جنگ مسلحانه را مخدوش کند و این اپورتونیسم به بهترین وجه هم خط رژیم است و متا سفانه درون مخالفین رژیم پلید آخوندی به وفور یافت می شود که مشی منحط آنها باید افشاء گردد “.

این اصطلاحات را شمامدیون این  بقول شما اپورتونیسم هستید و مربوط به ادبیات  شما نیست.

قهر انقلابی وضدانقلابی تماما اصطلاحاتی هستند که شما از این اپوزیسیون مثلا اپورتونیست یادگرفته اید و صرفا برای اظهار فضل بکار میبرید  وگرنه ارتباطی با ماهیت وساختار شما ندارد.

این بحث ها تنها میان جریاناتی میگیرد که خود را کم وبیش انقلابی میدانند و اغلب تغییر قدرت سیاسی را کار مردم میدانند ونقش احزاب را درحد کاتالیزور بحساب میآورند و خنده دار است که شما هم خود راقاطی کسانی بکنید که اگر بحد کافی انقلابی نیستند، اقلا راه رهائی را در تشویق امپریالیزم به ترور اقتصادی ایران ویا بمباران واشغال حقوق بشری؟؟!! ایران نمیدانند!

شما بهتر است که ازاین صحبت ها که مهارتی هم درآنها ندارید، نکرده ودر مورد خط مشی اصلی خود که طلب گدایی ازامپریالیزم است ، نظریه پردازی کرده تا اقلا کمی خود را صادق تر ازآنکه ما میبینیم، نشان دهید!

 

بارهم :

” ما به عینه دیدیم که شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و  وای به روزی که مسلح شویم در کف خیابانها طنین افکن بود، آنها واضح فریاد زدند وای به روزی که مسلح شویم ولی بسیاری از این اپورتونیستها و هم خطی های رژیم میگویند که شما نباید مسلح شوید، ذهی خیال باطل…….”.

ما که نزدیک تر از شما شاهد جریان بودیم اینطور ندیدیم و قسمت تعیین کننده تر این شعارها را درچهار چوب مطالبات صنفی دیده و صاحبان اصلی تظاهرات ابدا آرزوی مسلح شدن را برزبان خود نیآوردند.

شما بعنوان یک جریان نشسته درخارج، باید خجالت کشیده و وقایع تجربه کرده ی خودمان را ، بصورت غلط بما بازگو نکنید.

ضمنا نه کسی میخواست مسلح شود ونه اپوزیسیونی بود که آنها را نصیحت کند که وقت این کارها نیست و دراین صورت خودتان درهم کوبیده خواهید شد ازآنجهت که حکومت هنوز میتواند ( نشانی از عدم وجود قسمتی از شرایط عینی انقلاب)

سپس :

” چرا هنگامی که رژیم خون آشام آخوندی انواع سلاحهای کشتار جمعی را علیه مردم ایران به کار می برد؛ این اپورتونیستها در تحلیل هایشان، علیل و ذلیل می شوند و لال می گردند!!! ولی اگر ستمدیده گان به خاطر احقاق حقوق شان و دفاع از جان و ناموسشان دست به سلاح ببرند، همگی تحلیل گر و نظریه پرداز و مدافع مبارزات مسالمت آمیز می شوند؟”.

کاش به موارد مشخصی اشاره میکردید تا بحث راحتتر شود.

اغلب نظریه پردازان اپوزیسیون بقول شما اپورتونیست ، اعتقاد دارند که توازن قوا بنفع حکومت است واگر مردم دست به اسلحه ببرند- که میلی به این کار هم نشان نداده اند- بسادگی درهم کوبیده میشوند که نتیجه اش ایجاد یاس ونا امیدی دربین مردم خواهد شد ویا حتی اگر روبه مبارزه ی مسلحانه بیآورند ، رهبران مجرب و کارکشته ای ندارند وبسادگی سرکوب میشوند ویا اینکه کشور بسوی تجزیه میرود تا اسرائیل بزرگ زودتر ساخته شود که هیچ سودی برای این اپوزیسیون مورد حمله قرار گرفته شده از طرف شما ندارد وظاهرا شما تنها کسانی هستید که ازاین موضوع بنحو خائنانه و احمقانه ای استقبال میکنید

این مریدرجوی بازهم به شماتت اپوزیسیونی پرداخته که حاضرنیستند مثل باند رجوی فکرکنند:

” اگر جراعت به میدان رفتن و چنگ در چنگ کردن با رژیم جمهوری اسلامی ندارید، بگذارید توده های به میدان آمده خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند”.

کسی مانع بمیدان رفتن مردم نیست و هیچ جریانی ازاپوزیسیون برانداز وغیربرانداز، قدرت آنرا ندارد که مردم را ازراه رفته وراهی که ممکن است بخواهند بروند،باز دارد .

این بمعنای نبود آلترناتیو قدرتمند است ودیدید که هزاران بار اعلام کردن خود بعنوان آلترناتیو، هیچ اثری نداشته است !

شما درجایی ازدیالکتیک و.. که تئوری های اپوزیسیون ازنظر شما اپورتونیست است ، صحبت بمیان آورده اید.

نکنید این کار را.

آنها بهتر از شما این تئوری ها را بلدند وفقط  بشما افتخار نمیدهند جواب های درخور را بشما بدهند.

بنابراین قدر عمو صابر خودتان را بدانید که ساعتی حرف شما را میشنود و میخواهد که دین خود را نسبت به تاریخ ازبابت افشای فساد عقیده ی شما ، ادا کند.