سخنرانی آقای راستگو وآقای کرمی به مناسبت هشتم مارس2016 روزجهانی زن درسمینارمنتقدین فرقه رجوی درشهرکلن آلمان

ما می خواهیم دستگاه جهان بینی سازمان مجاهدین را بررسی کوتاهی بکنیم و تعریف مشخصش از زن.من بعنوان یک مرد چیزهائی که شخصا در این جریان دیدم از نقطه نظر علمی یک فاجعه تاریخی هست. تاریخی از این زاویه که به تاریخ معاصر ما مربوط هست.فاجعه از این نظر که یک جریان مذهبی شیعه با ادعای ترقی خواهی،زن مسلمان مذهبی و سنتی ما را به عنصری بی اراده،بی شکل،بی هویت و بدون قدرت انتخاب بدل کرده است.زنان مسلمانی که با پیوستن به سازمان رجوی اراده کرده بودند در حصار بسته و دگم مذهب سنتی جامعه بسته ما در جا نزنند.زنانی که ارداه کرده بودند در عین اعتقاد به باورهای مذهبی قدمی در راستای آزادی خود و جامعه شان از قید و بندهای آهنین بردارند

انجمن زنان ـ سه شنبه 23 مارس 2016

سخنرانی آقای راستگو و آقای کرمی به مناسبت هشتم مارس 2016 روز جهانی زن در سمینار منتقدین فرقه رجوی در شهر کلن آلمان

  در این قسمت از سمینار آقای محمد کرمی و آقای راستگو بخشهائی از وضعیت زنان و نگرش این فرقه به زن و شعارهای بی محتوای مریم رجوی پرداختند شما را دعوت به دیدن این قسمت جالب از سمینار دعوت می کنیم.

برای دیدن ویدئو کامل بر روی عکس یا لینک کلیک کنید

گزیده ای از سخنان آقای راستگو:

ما می خواهیم دستگاه جهان بینی سازمان مجاهدین را بررسی کوتاهی بکنیم و تعریف مشخصش از زن. من بعنوان یک مرد چیزهائی که شخصا در این جریان دیدم از نقطه نظر علمی یک فاجعه تاریخی هست. تاریخی از این زاویه که به تاریخ معاصر ما مربوط هست. فاجعه از این نظر که یک جریان مذهبی شیعه با ادعای ترقی خواهی، زن مسلمان مذهبی و سنتی ما را به عنصری بی اراده، بی شکل، بی هویت و بدون قدرت انتخاب بدل کرده است.

زنان مسلمانی که با پیوستن به سازمان رجوی اراده کرده بودند در حصار بسته و دگم مذهب سنتی جامعه بسته ما در جا نزنند. زنانی که ارداه کرده بودند در عین اعتقاد به باورهای مذهبی قدمی در راستای آزادی خود و جامعه شان از قید و بندهای آهنین بردارند....

گزیده ای از سخنان آقای کرمی:

صحبتهائی که مریم قجر عضدانلو اخیرا کرده است تحت عنوان حقوق بشر و حقوق زنان می گه هیچکدام سندیت ندارد. چرا در مورد خودشون اجرا نمی کنند چرا در مورد خانواده هائی که جلوی لیبرتی می روند اجرا نمی کنند. مگه این خانواده ها چی می خواهند

آیا همین حق و حقوقی که می گوئیم در ستم مضاعف هستند آیا همین الان آزادی که زنان ایران دارند در سازمان مجاهدین یکصدم آن را زنان در فرقه رجوی دارند. در فرقه رجوی اگر یک زن بخواهد با یک مرد صحبت کند باید چند نفر باشند و تکی حق ندارند. ضابطه است که وقتی می خواهی با خانمی صحبت کنی نباید نگاه به صورت آنها باشه و باید زمین را نگاه کنی یا آسمان را....

قسمت چهارم سمینار

قسمت سوم سمینار

قسمت دوم سمینار

قسمت اول سمینار

زنان ایران، آلمان، 23.03.2016

منبع: انجمن زنان