گزارشی ازشرایط و وضعیت درونی سازمان درقبل وبعد ازعملیات فروغ -قسمت دوم

پنجمین طیف نیروئی که درخدمت مسعود رجوی بود ، تعدادی از نفرات ارتش صدام حسین بودند که در کارهای پشت جبهه کار می کردند .مانند دکتر ، پرستار که در سر پل ذهاب مستقر بودند . گروهانی که از قصر شیرین تا سر پل ذهاب مستقر بودند، یکان توپخانه دور برد که در قبل از تنگه پاتاق مستقر بودند و عمل می کردند.نکته جالبتر این بود که از این نیروهای فله ای تعدادی روز دوشنبه و سه شنبه رسیدند که با همان لباس شهری که از اروپا امده بودند به صحنه جنگ فرستاده بودند . میگفتند در میان ستون که دارید حرکت می کنید یکی از سرتیم ها را بگذارید که آموزش های مورد نیاز وآشنائی با سلاح را بدهند

گزارشی ازشرایط و وضعیت دورنی سازمان در قبل و بعد از عملیات فروغ -قسمت دوم

محمد کرمی ـ وبلاگ عیاران ـ پنچشنبه 20 اگوست 2015

جنایتی دیگر که مسعود رجوی با همکاری صدام حسین انجام داد، نمایندگان سازمان مجاهدین که در واقع مهدی ابریشم چی بود. با دروغ و نیرنگ به اسیران در اردوگاه های عراق مراجعه کرده بودند، بیان کرده بودند که ما یک عملیات د رپیش رو داریم از شما درخواست داریم که برای کارهای پشتیبانی به کمک ما بیاید . پس از این عملیات ما چه پیروز بشویم و چه شکست بخوریم شما ها آزاد هستید که به نزد خانوادهایتان بروید. که نزدیک ۱۵۰۰ نفر از این اسیران رابا نیرنگ و فریب به قرارگاه اشرف آوردند. تعدادی از این عزیزان کشته شدند و آن تعداد هم زنده مانده بودند بعد از برگشت به اشرف با مشگلات جدی مواجه شدند تا توانستند به نزد خانواده هایشان بروند . در این جنایت صلیب سرخ هم چشمش را بست . همینطور از اسیرانی که در عملیات ها خود سازمان مجاهدین گرفته بودند ، با آنها هم همین رفتار را کردند با دورغ و نیرنگ ۲۵۰۰ تن از این اسیران را مجبور کردند که تحت پوش پشتیبانی به عملیات فروغ جاویدان بیایند. تعدادی متاسفانه در این عملیات جان خود را از دست دادند . این اسرا که در مجموع ۴۰۰۰ نفرشان ارتش رجوی را تشکیل می دادند تعدادی کشته شدند و پس از عملیات تعدادی نزد خانواده هایشان برگشتند . تعدادی در سازمان باقی ماندند.آنهائی که باقی مانده بودند بعد از روشن شدن ماهیت فرقه گرایانه رجوی به دنبال آزادی خود بودند. بعد از سقوط صدام حسین در سال ۱۳۸۲ فضائی که باز شد، تعدادی از این اسیران فرصت کردند از فرقه رجوی یا فرار کند یا جدا بشوند که پس از آن نزدیک ۲۰۰ نفر از آنها مجموعه برای فرقه رجوی باقی ماند.

بسیج نیروئی در اروپا و امریکا بر اثر تبلیغات فرقه در اروپا و امریکا تعدادی از هواداران گول آنها را خورده بودند با اسم اینکه می خواهیم رژیم را سرنگون کنیم آنها را به سمت عراق کشانده بودند ، بهمین خاطر هر روز در این دو هفته گروه گروه فله ای این نفرات از خارج به بغداد می رسیدند ، آنها را با اتوبوس به قرارگاه سابق اشرف می آوردند .این افراد که از خارج می آمدند ،نفراتی بودند که در عمرشان سلاح به دستشان نگرفته بودند. از آنجائی که فرصت چندانی نبود در حد دو روز به آنها آموزش آشنائی با سلاح را می دادند. میدان تیری در سمت شمال قرارگاه بود که روزانه گروه گروه این افراد تازه وارد را می بردند که یک خشاب یعنی ۳۰ تا گلوله شلیک کنند که با صدای گلوله آشنا باشند . از آنجائی که مشگل نیرو در قسمت های مختلف داشتند، بر اساس اینکه رانندگی چه کسانی می دانند،آنها را تقسیم می کردند .بعضی از آنها راننده نفربر های چرخدار کاسکاول و بردنتو شده بودند برای اینکه تسلط پیدا کنند ، این نفرات با این زرهی ها در خیابان های قرارگاه می چر خیدند . تعدادی را هم برای ارچی جی زدن انتخاب کرده بودند.آمو وزش سلاح های ضد هوائی با آموزش شناسائی و دیدبانی بیش ۶ ماه می باشد . برای کل این ریل آموزشی، در کل اموزش سلاح ودیدبانی ۲ لول و چهار لول ضد هوائی فقط ۴ ساعت بود که آموزش داده می شد. بعد این نفرات به عنوان یگان پدافند این به صحنه فرستاده شدند. وضعیت میدان های تیر : میدان های تیر در کنار یک دیگر بودند. اول میدان تیر کلاش بود، چند صد متر پائین تر میدان تیر میدان شلیک ارپی جی بود که تازه درست کرده بودند . در بعضی از زمان ها میدان تیر را خالی می کردند که ضد هوائی های دو لول و چهار لول ۱۴ میلیمتری با نفرات جدید تمرین شلیک کنند به خاکزیر که هم سلاح ها چک شود که کار می کنند هم اینکه نفرات یاد بگیرند که چگونه با این سلاح کار کنند . ۵۰۰ متر پائین تر این میدان شلیک توپ های تانک ونفربرها بود !کاری که به لحاظ نظامی اشتباه محض بود در داخل قرارگاه تمرین شلیک تانک و نفر ، به این فکر نکرده بودند که اگر این شلیک ها سر کند یعنی از خاک ریز بالاتر بزند به داخل زمین اهالی و روستا ممکن هست اصابت کند . تهدید جدی برای مردم عادی بود اما در ان شرایط کسی به فکر این مسائل ایمنی نبود مهم این بود که کار خودشان پیش بروند .

درقسمت دیگری از جلو درب قرارگاه اشرف انواع دلالان دیده می شدند ، ان زمان این دلالان با دمشان گردو می شکستند .بخاطر دلالی ثروت باد آورده ای داشت به آنها می رسید ، عده ای از آنها مواد غذائی جاری مانند میوه جات و سیفی جات را می آوردند ، عده ای از آنها عذاها کنسرو جات وآب های بسته بندی می آوردند ، تعدا زیادی هم که دلال خودرو وجود داشت ، که داشتند مسله سند کردن ها را درست می کردند.

هر روز اتوبوسی از نفرات جدید وارد قرارگاه می شود ، سریعا تقسیم می شدند در تیپ ها مشعول آموزشی می شدند .از لحاظ نیروی انسانی وضعیت قرارگاه خیلی بهم ریخته بود ، اصلا شباهتی به تشکیلات سازمان مجاهدین نداشت . از یک سو نزدیک ۱۵۰۰ اسیر از اردوگاه های عراقی آمده بود ، از سوئی دیگر نزدیک ۲۵۰۰ نفر اسیران ارتش ، سپاه وبسیجی خود سازمان مجاهدین بودند ، از سوئی نیرو های هواداری بود که از خارجه می آمدند . هر کدام از این طیف با فرهنگ خودش بود که این فرهنگ ها در مناسبات مجاهدین جائی نداشت .از متلک گفتن به زنان تا گم شدن اشیاء و وسائل فردی افراد.به لحاظ دستگاه نظامی که مشگل لاین حلی بود. سازماندهی این افراد تازه کار در گردان های رزمی عملاً دستگاه را فلج کرده بود ، شیرازه گروه ها را از هم می گسست. نیروهای قدیمی ماه ها و گاه سال ها با هم کار کرده و افرادی تشکیلاتی بودند .با این وجود در عملیات ها مشکلاتی پیش می آمد که جبران ناپذیر بود.مانند شلیک های اشتباهی که نفرات خودی هدف قرار میگرفتند. حال با دستگاه جدید تضادهای سنگینی را پیش بینی کرد .

پنجمین طیف نیروئی که درخدمت مسعود رجوی بود ، تعدادی از نفرات ارتش صدام حسین بودند که در کارهای پشت جبهه کار می کردند .مانند دکتر ، پرستار که در سر پل ذهاب مستقر بودند . گروهانی که از قصر شیرین تا سر پل ذهاب مستقر بودند، یکان توپخانه دور برد که در قبل از تنگه پاتاق مستقر بودند و عمل می کردند.

نکته جالبتر این بود که از این نیروهای فله ای تعدادی روز دوشنبه و سه شنبه رسیدند که با همان لباس شهری که از اروپا امده بودند به صحنه جنگ فرستاده بودند . میگفتند در میان ستون که دارید حرکت می کنید یکی از سرتیم ها را بگذارید که آموزش های مورد نیاز وآشنائی با سلاح را بدهند !!

در کل سازمان با تمام نیروها اعم : نیروهای تشکیلاتی ، هوادارن ، اسیران اردوگاه صدام و اردوگاه رجوی بخشی از ارتش صدام که تحت امر بودند ۱۵۰۰۰ نفر می شدند*ادامه دارد….

جهت مشاهده مصاحبه اینجا را کلیک کنید مشاهده مصاحبه اینجا را کلیک کنید

منبع : وبلاگ عیاران