ش01252020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار مصاحبه ها میزگرد جدا شدگان مجاهدین: خروج ازعراق، واکنشها در آلبانی وحسابهای رجوی

میزگرد جدا شدگان مجاهدین: خروج ازعراق، واکنشها در آلبانی وحسابهای رجوی

با شرکت آقایان :عیسی آزاده، قربانعلی حسین نژاد، محمد رزاقی و رضا صادقی جبلی (قسمت اول)خروج فرقه رجوی از عراق و واکنشها در آلبانی(قسمت دوم)نظرات مطبوعات و مردم آلبانی وحساب رجوی روی انتخابات آمریکا(قسمت سوم)حسابهای فرقه روی انتخابات ایران و تضادهای رژیم و پیامها به دوستان در آلبانی .فرانسه - اکتبر 2016 * 

انجمن پیوند رهایی ـ یکشنبه 16 اکتبر 2016

میزگرد جدا شدگان مجاهدین: خروج ازعراق، واکنشها در آلبانی وحسابهای رجوی

با شرکت آقایان :
عیسی آزاده، قربانعلی حسین نژاد، محمد رزاقی و رضا صادقی جبلی 
(قسمت اول)
خروج فرقه رجوی از عراق و واکنشها در آلبانی

(قسمت دوم)
نظرات مطبوعات و مردم آلبانی وحساب رجوی روی انتخابات آمریکا

(قسمت سوم)
حسابهای فرقه روی انتخابات ایران و تضادهای رژیم و پیامها به دوستان در آلبانی

فرانسه - اکتبر 2016 * مهرماه 1395

منبع: پیوند رهایی