ش01252020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 7pm

آرشیو برنامه ها - سال 2012

آرشیو برنامه های مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جداشدگان در سال 2012 / 1391

   

26 دسامبر 2012 / 6 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و مهرداد ساغرچی                                                   Video

19 دسامبر 2012 / 29 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و محمد رزاقی                                                             Video

12 دسامبر2012 / 22 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با شادانلو، آن سینگبتون، علی اکبرراستگو و محسن عبلسلو                            Video 

5 دسامبر2012 / 15 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جهانگیرشادانلو، علی حسین نژاد، زهرامیرباقری و نسرین ابراهیمی                  Video           

28نوامبر2012 / 8 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جهانگیرشادانلو، بتول سلطانی  و زهرامیرباقری                                                Video

22 نوامبر2012 / 2 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با علی حسین نژاد، جهانگیرشادانلو، جوادفیروزمند                                             Video

21 نوامبر2012 / اول آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جواد فیروزمند                                                                                       Video

ل آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جواد فیروزمند