چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

آرشیو برنامه ها - سال 2013

   آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان در یوتیوب  2013 / 1392

                  

27 دسامبر 2013 / ششم دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادواردترمادو                                                          Video    /    Audio

27 دسامبر 2013 / ششم دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                       Video    /    Audio

13 دسامبر 2013 / 23 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                   Video    /    Audio

6 دسامبر2013 / 15 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                            Video    /    Audio

29 نوامبر2013 / 8 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                                  Video    /    Audio

29 نوامبر2013 / 8 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای کریم غلامی                                                                         Video    /    Audio 

22 نوامبر2013 / اول  آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                      Video    /   Audio 

15 نوامبر2013 / 24 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                                                      Video    /   Audio 

15 نوامبر2013 / 24 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                                                   Video    /   Audio 

8 نوامبر2013 / 17 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد حسین سبحانی                                                          Video    /    Audio 

اول نوامبر2013 / 10 آبان 1392 - برنامه دوساعته آقای بهزادعلیشاهی در تلویزیون مردم تی وی - بررسی فرقه بودن و خطرناک بودن سازمان مجاهدین Video     

25 اکتبر 2013 /  سوم آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای جعفرابراهیمی                                                              Video    /    Audio

25 اکتبر 2013 /  سوم آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                 Video    /    Audio

18 اکتبر 2013 / 25 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                          Video    /   Audio

11 اکتبر 2013 / 19 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                                               Video    /    Audio

 11 اکتبر 2013 / 19 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                  Video    /    Audio

4 اکتبر 2013 / 12 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                                                    Video    /    Audio

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای میرباقرصداقی                                                           Video    /    Audio

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                             Video    /    Audio

 20 سپتامبر 2013 / 29 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهردادساغرچی                                                 Video    /    Audio

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم  بتول سلطانی                                                   Video    /    Audio

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                       Video    /    Audio

  6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                              Video    /     Audio

6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر                                                   Video    /    Audio

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                          Video    /    Audio

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غفور فتاحیان                                               Video    /    Audio        

23 آگوست 2013 / اول شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزاد علیشاهی                                             Video    /    Audio                                           

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                      Video    /    Audio

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - گفتگوی آفای مسعودجابانی با آقای بهزادعیشاهی                                                     Video    /    Audio

9 آگوست  2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                Video    /    Audio

9 آگوست 2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر                                                   Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                              Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                 Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                    Video    /    Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای سیدامیرموثقی                                                Video    /    Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادواردترمادو                                                   Video    /     Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علیرضامیرعسگری                                         Video    /     Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی اکبرراستگو                                            Video    /    Audio

19 جولای 2013 / 28 تیرماه 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی وخانم بتول سلطانی                           Video / Audio   

12 جولای  2013 / 21 تیرماه 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                               Video / Audio

5 جولای 2013 / 14 تیرماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانمها بتول سلطانی و زهرامیرباقری                            Video / Audio

28 ژوئن 2013 / 7 تیرماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی قشقاوی و مسعودجابانی                               Video / Audio

21 ژوئن 2013 / 31 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و نادر نادری                                       Video / Audio

14 ژوئن 2013 / 24 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان مهدی سجودی و حسین سبحانی                         Video / Audio

7 ژوئن 2013 / 17 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزاد علیشاهی                                                   Video / Audio

31 ماه مه 2013 / 10 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان حمیدرضاسلمانی و همایون کهزادی                   Video / Audio

24 ماه مه 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان جعفرابراهیمی و محمدکرمی                            Video / Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی و آقای محمدکرمی               Video / Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با  آقای محمدکرمی                                                     Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                   Audio

3 ماه مه  2013 / 13 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                      Video / Audio

26 آوریل 2013 / 6 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و فرزاد فرزین فر                      Video / Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی حسین نژادو خانم نسرین ابراهیمی          Video / Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی حسین نژاد                                                   Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                                Audio

12 آوریل 2013 / 23 فروردین 1392 - مصاحبه آقای بهزادعلیشاهی با آقای علی اکبرراستگو                                     Video / Audio

5 آوریل 2013 / 16 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و محسن عباسلو                 Video / Audio

 22 مارچ 2013 / 2 فروردین 1392 - مناظره تلویزیونی در مورد کردکشی سازمان مجاهدین در عراق                              Video / Audio

15 مارچ 2013 / 25 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی قشقاوی و قربانعلی حسین نژاد       Video / Audio

11 مارچ 2013 / 21 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                       Video / Audio

8 مارچ 2013 / 18 اسفند 1391- مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانمهازهرامیرباقری و مرضیه قرصی                        Video / Audio

1 مارچ 2013 / 11 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علیرضامیرعسگری                                 Video / Audio

 1 مارچ 2013 / 11 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدکرمی                                         Video / Audio

20 فوریه 2013 / 2 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدحسین سبحانی                            Video / Audio

13 فوریه 2013 / 25 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقاان بهزادعلیشاهی و محمدکرمی                 Video / Audio

6 فوریه 2013 / 18 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی جهانی و محمودسپاهی                  Video / Audio

30 ژانویه 2013 / 11 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای کریم غلامی                                                 Video

23 ژانویه 2013 / 4 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان ادوارد ترمادو و شهروزتاجبخش                          Video

16 ژانویه 2013 / 27 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                               Video

9 ژانویه 2013 / 20 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عباس صادقی نژاد                                        Video

2 ژانویه 2013 / 13 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان نادر نادری و همایون کهزادی                             Video

26 دسامبر 2012 / 6 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و مهرداد ساغرچی                Video 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی