آرشیو برنامه ها - سال 2013

   آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان در یوتیوب  2013 / 1392

                  

27 دسامبر 2013 / ششم دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادواردترمادو                                                          Video    /    Audio

27 دسامبر 2013 / ششم دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                       Video    /    Audio

13 دسامبر 2013 / 23 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                   Video    /    Audio

6 دسامبر2013 / 15 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                            Video    /    Audio

29 نوامبر2013 / 8 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                                  Video    /    Audio

29 نوامبر2013 / 8 آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای کریم غلامی                                                                         Video    /    Audio 

22 نوامبر2013 / اول  آذر 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                      Video    /   Audio 

15 نوامبر2013 / 24 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                                                      Video    /   Audio 

15 نوامبر2013 / 24 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                                                   Video    /   Audio 

8 نوامبر2013 / 17 آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد حسین سبحانی                                                          Video    /    Audio 

اول نوامبر2013 / 10 آبان 1392 - برنامه دوساعته آقای بهزادعلیشاهی در تلویزیون مردم تی وی - بررسی فرقه بودن و خطرناک بودن سازمان مجاهدین Video     

25 اکتبر 2013 /  سوم آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای جعفرابراهیمی                                                              Video    /    Audio

25 اکتبر 2013 /  سوم آبان 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                 Video    /    Audio

18 اکتبر 2013 / 25 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                          Video    /   Audio

11 اکتبر 2013 / 19 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                                               Video    /    Audio

 11 اکتبر 2013 / 19 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                  Video    /    Audio

4 اکتبر 2013 / 12 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                                                    Video    /    Audio

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای میرباقرصداقی                                                           Video    /    Audio

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                             Video    /    Audio

 20 سپتامبر 2013 / 29 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهردادساغرچی                                                 Video    /    Audio

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم  بتول سلطانی                                                   Video    /    Audio

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                       Video    /    Audio

  6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                              Video    /     Audio

6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر                                                   Video    /    Audio

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                          Video    /    Audio

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غفور فتاحیان                                               Video    /    Audio        

23 آگوست 2013 / اول شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزاد علیشاهی                                             Video    /    Audio                                           

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                      Video    /    Audio

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - گفتگوی آفای مسعودجابانی با آقای بهزادعیشاهی                                                     Video    /    Audio

9 آگوست  2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                Video    /    Audio

9 آگوست 2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر                                                   Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                              Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                 Video    /    Audio

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                    Video    /    Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای سیدامیرموثقی                                                Video    /    Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادواردترمادو                                                   Video    /     Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علیرضامیرعسگری                                         Video    /     Audio

26 جولای 2013 / 4 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی اکبرراستگو                                            Video    /    Audio

19 جولای 2013 / 28 تیرماه 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی وخانم بتول سلطانی                           Video / Audio   

12 جولای  2013 / 21 تیرماه 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                               Video / Audio

5 جولای 2013 / 14 تیرماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانمها بتول سلطانی و زهرامیرباقری                            Video / Audio

28 ژوئن 2013 / 7 تیرماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی قشقاوی و مسعودجابانی                               Video / Audio

21 ژوئن 2013 / 31 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و نادر نادری                                       Video / Audio

14 ژوئن 2013 / 24 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان مهدی سجودی و حسین سبحانی                         Video / Audio

7 ژوئن 2013 / 17 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزاد علیشاهی                                                   Video / Audio

31 ماه مه 2013 / 10 خرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان حمیدرضاسلمانی و همایون کهزادی                   Video / Audio

24 ماه مه 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان جعفرابراهیمی و محمدکرمی                            Video / Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی و آقای محمدکرمی               Video / Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با  آقای محمدکرمی                                                     Audio

10 ماه مه 2013 / 20 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                   Audio

3 ماه مه  2013 / 13 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                      Video / Audio

26 آوریل 2013 / 6 اردیبهشت 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و فرزاد فرزین فر                      Video / Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی حسین نژادو خانم نسرین ابراهیمی          Video / Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی حسین نژاد                                                   Audio

19 آوریل 2013 / 30 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                                Audio

12 آوریل 2013 / 23 فروردین 1392 - مصاحبه آقای بهزادعلیشاهی با آقای علی اکبرراستگو                                     Video / Audio

5 آوریل 2013 / 16 فروردین 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و محسن عباسلو                 Video / Audio

 22 مارچ 2013 / 2 فروردین 1392 - مناظره تلویزیونی در مورد کردکشی سازمان مجاهدین در عراق                              Video / Audio

15 مارچ 2013 / 25 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی قشقاوی و قربانعلی حسین نژاد       Video / Audio

11 مارچ 2013 / 21 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                       Video / Audio

8 مارچ 2013 / 18 اسفند 1391- مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانمهازهرامیرباقری و مرضیه قرصی                        Video / Audio

1 مارچ 2013 / 11 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علیرضامیرعسگری                                 Video / Audio

 1 مارچ 2013 / 11 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدکرمی                                         Video / Audio

20 فوریه 2013 / 2 اسفندماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدحسین سبحانی                            Video / Audio

13 فوریه 2013 / 25 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقاان بهزادعلیشاهی و محمدکرمی                 Video / Audio

6 فوریه 2013 / 18 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علی جهانی و محمودسپاهی                  Video / Audio

30 ژانویه 2013 / 11 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای کریم غلامی                                                 Video

23 ژانویه 2013 / 4 بهمن ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان ادوارد ترمادو و شهروزتاجبخش                          Video

16 ژانویه 2013 / 27 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزادعلیشاهی                                               Video

9 ژانویه 2013 / 20 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عباس صادقی نژاد                                        Video

2 ژانویه 2013 / 13 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان نادر نادری و همایون کهزادی                             Video

26 دسامبر 2012 / 6 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و مهرداد ساغرچی                Video