چ01222020

Last updateد, 20 ژانویه 2020 11am

آرشیو برنامه ها - سال 2019

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2019 / 1398


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2019 / 1398 

 

  


image  15 ماه نوامبر 2019 / 24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image  15 ماه نوامبر 2019 /  24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه  1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز 


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان

 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  20 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای 


image  13 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای 


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  22 آپریل 2019 /  2 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


image  8 آپریل 2019 /  19 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  1 آپریل 2019 /  12 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


 image  25 مارچ 2019 /  5 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای 


image  18 مارچ 2019 /  27 اسفند 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم  


image  11 مارچ 2019 /  20 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی


image  4 مارچ 2019 /  13 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  25 فوریه 2019 /  6 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  18 فوریه 2019 /  29 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  11 فوریه 2019 /  22 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای  


image  4 فوریه 2019 /  15 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده 


image  28 ژانویه 2019 /  8 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان  


image  21 ژانویه 2019 /  اول بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  14 ژانویه 2019 /  24 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی