ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2019

 

  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2019 / 1398  

 

 

 


image  27 ماه دسامبر2019 / ششم دی ماه 1398 - چشم انتظاران صبور - اشک وامید خانواده های اسیران فرقه رجوی  (ویدیو)


image  20 ماه دسامبر2019 / 29 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی  


image  13 ماه دسامبر 2019 / 22 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  13 ماه دسامبر 2019 / 22 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image 6 ماه دسامبر 2019 / 15 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی  


image  6 ماه دسامبر 2019 / 15 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدعظیم میش مست


image  29 ماه نوامبر 2019 /  8 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان


image  29 ماه نوامبر 2019 / 8 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


image 22 ماه نوامبر 2019 /  اول آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی 


image  22 ماه نوامبر 2019 /  اول آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصور نظری


image  15 ماه نوامبر 2019 /  24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image  15 ماه نوامبر 2019 /  24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه  1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز 


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  20 ماه مه 2019 / 30 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی حسین نژاد


image  13 ماه مه 2019 /  23 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با انجمن زنان 


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  22 آپریل 2019 /  2 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


image  8 آپریل 2019 /  19 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  1 آپریل 2019 /  12 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  25 مارچ 2019 /  5 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  18 مارچ 2019 /  27 اسفند 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم  


image  11 مارچ 2019 /  20 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی


image  4 مارچ 2019 /  13 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  25 فوریه 2019 /  6 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  18 فوریه 2019 /  29 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  11 فوریه 2019 /  22 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای  


image  4 فوریه 2019 /  15 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده 

 

image  28 ژانویه 2019 /  8 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان  


image  21 ژانویه 2019 /  اول بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  14 ژانویه 2019 /  24 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی