ش02222020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو

Technology

سخنرانی خانم حمیرامحمدنژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان خانم حمیرامحمدنزاد عضوسابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای علی اکبرراستگودرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای علی اکبرراستگو از اعضای سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای قربانعلی حسین نزاد مترجم سابق مسعود رجوی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم زهرا معینی در جلسه جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

...مسئول اصلی این جنایت که بیشتر می خواهند افراد را به کشتن بدهند شخص اول مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو می باشند. درغیراینصورت این دونفر باید بیایند وبه سئوالات همه ماجواب بدهند که چرا نزدیک به پنج ساله این افراد باید درکمپ لیبرتی اسیرباشند. چرا پافشاری می کنند که این افراد علیرغم کشورناامنی مثل عراق در آنجابمانند. تمام کمیساریا وکسانی که با امور پناهندگی سروکاردارند به صراحت می گویند که سران فرقه مانع تراشی می کنند بطرق مختلف که این افراد به کشورامن منتقل بشوند...


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای محمدحسین سبحانی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای محمدحسین سبحانی عضوسابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای عیسی آزاده درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای عیسی آزاده ازاعضاو فرملندهان سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای مصطفی محمدی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای مصطفی محمدی پدرسمیه محمدی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...