راززنده ماندن مسعودرجوی درزندان شاه

طبق معمول هرساله قابل انتظاربود که یکی دومقاله در باره این واقعه در رسانه های مجاهدین درج شده و موضوع فراموش شود. ولی بانگاهی به سایتهای مجاهدین در چندروزگذشته باتعجب دیده می شود که درصدهامقاله بطورهدفمند به ظهورپیامبرگونه مسعودرجوی در این روزاشاره می شود


راز زنده ماندن مسعودرجوی در زندان شاه

علی اکبرراستگو – کانون آوا - 15  فوریه 2022

دیماه هرسال سالگردآزادی 162 تن ازآخرین دسته زندانیان سیاسی در 30 دیماه 1357 می باشد که چندتن ازمجاهدین نظیر مسعودرجوی،موسی خیابانی واشرف ربیعی نیز جزوآنها بودند.  

طبق معمول هرساله قابل انتظاربود که یکی دومقاله در باره این واقعه در رسانه های مجاهدین درج شده و موضوع فراموش شود. ولی بانگاهی به سایتهای مجاهدین در چندروزگذشته باتعجب دیده می شود که درصدهامقاله بطورهدفمند به ظهورپیامبرگونه مسعودرجوی در این روزاشاره می شود و اصلا وی را بعنوان انسانی که برگزیده شده تا تکامل را پیش ببرد موردستایش قرارداده اند. دریغ از اینکه یک اشاره به نحوه زنده ماندن وی درزندان شاه بکنند. شاهی که تمام مرکزیت سازمان مجاهدین را اعدام کرد ولی مسعودرا زنده گذاشت. در این مقاله سعی می کنیم با ارایه سند و مدارک این موضوع را جهت ثبت درتاریخ بشکافیم وبه گوشه اي از شخصيت ويژه و راززنده ماندن او در زندان شاه به عنوان تنها بازمانده از رهبران سازمان، اشاره مي کنیم.

ادامه مقاله در 7 صفحه با فرمات PDF