03022021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 02 مارس 2021 7pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

اطلاعیه تاسیس "کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم"  در آلمان

ما گروهی از زنان ایرانی هستیم که در برهه ای از زمان بدلایل بی عدالتی، تبعیض، فساد و استبداد در جامعه به سازمانی پیوستیم با این امید که بتوانیم از طریق آن و در کارجمعی  آرمان هایمان را تحقق بخشیم. غافل ازاینکه ما در راهی بی بازگشت قدم نهاده بودیم و این سازمان درپروسه فعالیت خود در طی سالیان درازتبدیل به فرقه ای مخرب، افراطی و تروریستی گردیده و درست برعکس آن آرمانها حرکت کرده است.

 -------------------------------------------------------

اطلاعیه تاسیس "کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم"  در آلمان

آلمان –13 فوریه 2021 / 25 بهمن 1399

ما گروهی از زنان ایرانی هستیم که در برهه ای از زمان بدلایل بی عدالتی، تبعیض، فساد و استبداد در جامعه به سازمانی پیوستیم با این امید که بتوانیم از طریق آن و در کارجمعی  آرمان هایمان را تحقق بخشیم. غافل ازاینکه ما در راهی بی بازگشت قدم نهاده بودیم و این سازمان درپروسه فعالیت خود در طی سالیان درازتبدیل به فرقه ای مخرب، افراطی و تروریستی گردیده و درست برعکس آن آرمانها حرکت کرده است.

شعارهایی نظیر "جامعه بی طبقه توحیدی" و برابری زن ومرد در عمل ابزاری جهت به یوغ کشیدن بیشتر زنان در درون  فرقه شدند. اصولا در فرقه های مخرب و افراطی موضوعی بنام  عشق هم وجود ندارد. فعالیت ما در این فرقه با عشق شروع شد. عشق به مردم، عشق به خدا، عشق به وطن وبا حتی عشق به به فرهنگ  و سنت و اداب ورسوم ولی هرچه بود تبدیل به نفرت شد و ما علیه همه اینها قیام کردیم. بما یاد میدادند که عشق ونفرت دوروی یک سکه هستند و یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. 

ما بعنوان زن در یک سازمانی که ادعای ایدئولوژی اسلامی دارد، بطورمضاعف مورد تبعیض و استثمار از طرف رهبری فرقه قرارمی گرفتیم.

مایلیم درنهایت خوشوقتی باطلاع عموم برسانیم که بعد از جدایی از فرقه مجاهدین، فعالیت متمرکزخود در

"کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم"

را آغازمی کنیم، باشد که بتوانیم از این طریق گامی بیشتردرراه آزادی زنان اسیر درحصارتشکیلاتی فرقه مجاهدین برداشته و گوشه ای از سهم خود را در راه آزادی اسیران در بند فرقه ها اداکرده باشیم.

ما در تلاش برای ایجاد جهانی خالی از فرقه و استبداد فرقه ای هستیم ودست یاری و همکاری بسوی همه کسانی که خطرات این فرقه هارا احساس  می کنند دراز می کنیم .

هیئت تحریریه "کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم" - آلمان

لینک به سایت "کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم"

http://iranianwomen-association.com/