06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

جداشدگان درپارلمان اروپا : نقض مستمرحقوق بشردرسازمان مجاهدین خلق

… اعضای هیأت در دیدارها و صحبتهایشان با شرکت کنندگان در کنفرانس به تشریح وضعیت پناهندگان اسیر فرقه رجوی در آلبانی و اینکه این فرقه آنها را از حق تحصیل و تشکیل خانواده و حتی از ارتباط با دنیای بیرون و با خانواده هایشان و استفاده از وسایل نوین ارتباطی محروم کرده است، پرداختند .

کانون آوا، بیست و سوم نوامبر 2019

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

حضور هیأت بزرگ جداشدگان فرقه رجوی در پارلمان اروپا

روزپنجشنبه 21 نوامبر2019 هیأتی ازجدا شدگان از فرقه رجوی شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدکرمی، رضا صادقی جبلی  و علی اکبرراستگو درکنفرانس “حراست از حقوق بشرو مدافعان آن” که از جانب فراکسیون حزب سبزها در مقر این پارلمان در بروکسل برگزار گردید، شرکت کردند.

در این کنفرانس که با حضورو سخنرانی چند نمایندۀ پارلمان اروپا از فراکسیون سبزها وچندین کارشناس امورمربوط به حقوق بشر نظیرعفو بین الملل برگزارشد، سخنرانان بر حفظ حقوق انسانی پناهندگان و پناهجویان در اروپا تاکید کردند.

اعضای هیأت در دیدارها و صحبتهایشان با شرکت کنندگان در کنفرانس به تشریح وضعیت پناهندگان اسیر فرقۀ رجوی در آلبانی و اینکه این فرقه آنها را از حق تحصیل و تشکیل خانواده و حتی از ارتباط با دنیای بیرون و با خانواده هایشان و استفاده از وسایل نوین ارتباطی محروم کرده است، پرداختند که بسیار مورد توجه طرف صحبتهایشان قرار گرفته و آنها را متأثر نمود. اعضای هیأت حضاررا در جریان آخرین وضعیت نقض حقوق بشر دردرون تشکیلات این فرقه بخصوص نقض آشکار حقوق افراد منتقد وناراضی  و جداشدگان از این فرقه در آلبانی قراردادند و به سئوالات آنان پاسخ دادند.