11242020سه شنبه
Last updateسه شنبه, 24 نوامبر 2020 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

Morbi

  • مجاهدین خلق - شرکت های ساختگی و پولشویی در لندن

    گزارش دیلی بیست از شرکت های جعلی جهت پولشویی و سایت های ساختگی مجاهدین خلق در لندن و شبکه بین المللی فاسد آن به همراه افشای سایتهایی مانند ایران فوکوس، و مزدورانی مانند محمد حنیف جزایری، سهیلا علیقلی مایلزاده و امثال آنها در لندن.