05162021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 16 می 2021 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آقا وخانم رجوی پوشاک پوشان سیاسی

اقا وخانم رانگاه کنید خبرها را طوری منتشرمیکند که ضرری برای خودش نداشته باشد ازخبرها بهره برداری سیاسی کند ، سرهواداران ونیروها شیره خرمالو بمالد ودرارزو توهمات درحینی که به سرخود هم شیره مالیده ومنتظرتاثیرات شیره است شربت به لیمو سربکشد وهندوانه دوهزارکیلویی زیربغل خود بگذارد که...........Ali Shirzad

------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاگ وطنم ایران، 30 آوریل 2021

آقا وخانم رجوی پوشاک پوشان سیاسی

اگرسایتهای اقا وخانم رانگاه کنید خبرها را طوری منتشرمیکند که ضرری برای خودش نداشته باشد ازخبرها بهره برداری سیاسی کند ، سرهواداران ونیروها شیره خرمالو بمالد ودرارزو توهمات درحینی که به سرخود هم شیره مالیده ومنتظرتاثیرات شیره است شربت به لیمو سربکشد وهندوانه دوهزارکیلویی زیربغل خود بگذارد که عجب مبارزی هستم ، رستم وسهرابم ، علی وحسین وعباسم ، ابراهیم واسماییل وهاجرم ، موسی وعیسی ومحمدم ، ولی خلایق نفهمیدن چرا با این همه القاب وجایگاه درزمان ومکانی که نیازاست پوشاک پوشان پا به فرارمیگذارند ودرغیب خانه کبرا وصغرا اطراق میکنند ؟ برای تعدادی ازاعضای بالای شورای رهبری  شغل پیدا کرده وانها مشغول تعویض پوشک وشستن اقا وخانم میباشند مبارک است انشالله به میمنت ومبارکی روز افزون وبا درود بیکران به عوض کنندگان پوشک که چنین مسولیت مهم وخطیری را با مسولیت پذیری درخوروشایسته مجاهدین وخاص الخاص شورای رهبری به تمام وکمال انجام میدهند اما داستان چیست؟


اسراییل یک کشتی ایرانی را زد علم شنگه همیشگی وحمایتهای بی دریغ ازنتانیاهو ودولت صهیونیست وادمکش اسراییل هنوزهم ادامه دارد ، ولی اقای شیرهمیشه بیداروقتی ایران کشتی وکارخونه موشک سازی وموشک اخطاری دیمونایی واتفاق مرز لبنان درباره تانک برای اسراییل بوجود میاورد شیرهمیشه بیدارازترس دوتا پوشک پوشیده درلانه خزیده وهیچ حرفی نمیزند حتی بعنوان خبرهم منتشرنمیکند عجب مبارزی استقلال سیاسی واقتصادی وفکری را بنحو احسن وشایسته ای بنمایش میگذارد ازبمبارانها وکشتارومحاصره وگرسنگی کودکان یمن چیزی نمیگوید ولی وقتی یمنی ها درمارب جواب میدهند اقا وخانم صدایشون به اسمان است که ای ادمخواران عربی وصهیونیست وغربی چرا نشسته اید خاک کاهو برسرمون شد نخورید نیاشامید خود رابه مارب برسانید وپادشاه رانجات بدهید که دشمنان بشریت وکشندگان 124هزارپیغمبرودوازده امام ودو معصوم که دردریای خون وجنایت غرق هستند به مارب حمله کرده اند ومیخواهند حامیان حق وحقیقت وخادم الشریفین راازمارب بیرون کنند.

ولی مشخص نیست چرا میلیونها زن وکودک یمنی استخونهایشون بیرون زده وقتی درصفحات اجتماعی عکسها را درنگاه اول میبینم هیچ وقت قدرت وجرات نگاه کردن ندارم روان واعصابم تا مدتها بهم میریزد وروحم ازرده ودکوراژه میشود انوقت اقا وخانم ازاین همه جنایت کیف وصفا میکنند شاید هم عکسهای کودکان گرسنه واستخون بیرون زده یمنی ها را صبح به اقا وخانم نشان میدهند که روحیه گرفته تابتونند صبحانه بخورند وتا موقع خواب انرژی کسب کنند بازدربیان خبرها سکوت وپوشاک پوش هستند تا مبادا رزق وروزی قطع شود ولی اقا وخانم رجوی بدانند که بزودی دستان جنایت دریمن قطع خواهد شد ونتانیاهوی صهیونیست هم میرود که بی پدری وبی مادری درانتظارانها خواهد بود اگراینگونه که شما بجای ادمخواران قدرت نمایی میکنید مگه خودشون زبان ندارند خب پادشاه شمشیراسلام ونتانیاهو چماق داود وتیرکمان طالوت رابردارند برفرق ولی فقیه بکوبند ومنتظرنباشند که شما پوشک پوشان سیاسی درسایتهاتون ازانها حمایت کنید میدونید چرا اینکاررا نمیکنند چون ازترس ولی فقیه پادشاه وصاحب چماق وتیرکمان روزانه صد پوشک عوض میکنند دل بستن به چنین افرادی عین حماقت وابلهی وکودنی سیاسیت روزگاربا پوشک خوش بگذره