05162021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 16 می 2021 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

چرا آقا وخانم رجوی با گانگسترها رابطه دارند

این که حرف ما نیست حرف رییس جمهورالبانی ست که نخست وزیرگانگستروبیمارروانی ست البته خیلی واضح وروشن است به دو دلیل قبلا نوشتم که سازمان مجاهدین دیگریک سازمان مبارز وسیاسی وانقلابی نیست بلکه باند مافیایی ست که کارکردهای مافیایی دارد برخوردها رادرزمینه های مختلف ببینید............Ali Shirzad

--------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاگ وطنم ایران 01.05.2021

چرا آقا وخانم رجوی با گانگسترها رابطه دارند

دراین نوشتاربه دوموضوع اشاره میکنم که بسیارحائز اهمیت درروابط وعملکردهای اقا وخانم رجویست

 اقای ایلیرمتا رییس جمهورالبانی دریک برنامه تلویزیونی  با انتقاد ازسفیرامریکا درالبانی ومطرح کردن دخالتهای سفیرگفته اقای ادی راما نخست وزیرالبانی یک فرد گانگستر.وبیمارروانی ست
ازانجایی که امریکا مجاهدین رابه البانی برده وازانها حمایت میکند وبا انتقاد رییس جمهورازسفیرامریکا بخاطردخالت دراوضاع داخلی البانی میتوان نتیجه گرفت که یکی ازدخالتها حمایت ازمجاهدین است که اینقدررییس جمهوررا ازرده خاطرکرده که دربرنامه تلویززیونی رسما سفیررا به صلابه میکشد وموضوع دوم این است که اقا وخانم رجوی چرابا گانگسترها رابطه دارند ؟ مگرسازمان سیاسی واسلامی وانقلابی نبود ؟ مگربرای مبارزه با اخوند بخارج نیامده بود ؟ مگرهدف سرنگونی نبود ؟ و…… پس چرا به برقراری تمام عیاربا گانگسترها ختم شد ؟

این که حرف ما نیست حرف رییس جمهورالبانی ست که نخست وزیرگانگستروبیمارروانی ست البته خیلی واضح وروشن است به دو دلیل قبلا نوشتم که سازمان مجاهدین دیگریک سازمان مبارز وسیاسی وانقلابی نیست بلکه باند مافیایی ست که کارکردهای مافیایی دارد برخوردها رادرزمینه های مختلف ببینید خیلی فراترازفرقه رفته خیلی ازمرزها رادرنوردیده که با گانگسترها وبیمارهای روانی رابطه برقرارمیکند یکی بخاطرمرام ومسلک مافیایی وباندی ودیگری بخاطرروان پریشی وبیمار روانی بودن  اقا وخانم رجویست که دوخصوصیات فوق باعث وحدت ونزدیکی با نخست وزیرگانگسترمیشود که بیست وچهارساعته عملهای روانی وگانگستری دررابطه با مخالفین خود که ازاو جدا شده اند درالبانی وسایرکشورها دارد بیاد داشته باشید که وقتی ازحمایت صدام برخورداربود همین برخوردهای گانگستری وروان پریشی را هم دراشرف وعراق پیاده میکردحال معلوم میشود که اقا وخانم با پشتوانه کدام گانگستروبیمارروانی لغزولنترانی برای ما میخواند ، مدام تهدید میکند بله با حمایت ادی راما نخست وزیرگانگستروبیمارروانی البانی ست اتحاد انقلابی با گانگسترمبارک است ایا با این منطق وتفکرات سرنگونی محقق میشود ؟ دراینجاست که معلوم میشود چرا چهل سال است که سرنگونی را نتوانسته محقق کند مگربا گانگستربازی وروان پریشی وعملکرد مافیایی میشود مبارزه سیاسی کرد وبه سرنگونی رسید ؟


الاله بهمنی خواهرزاده فریدون فرخزاد چند روز پیش مصاحبه ای درباره قتل فرخزاد دایی خودش داشت یکی ازموضوعاتی که مطرح کرد برای اولین باربود که بنده شنیدم گفت مجاهدین خلق درسوییس فرخزاد را یکبارترورکردند که گلوله ها به فرخزاد نخورد وجان سالم بدربرد که حرف را هم اززبان فرخزاد میگوید نه خودش یعنی اینکه ازقدیم مجاهدین دراروپا هسته های ترورداشته وعملهای تروریستی انجام میداده اند که البته باید اقا وخانم رجوی دراینباره روشنگری و موضع گیری کنند اما سوالی برای بنده بوجود امد که سوال رابا شما خوانندگان عزیزدرمیان میگذارم البته نمیگویم این بوده وچنین اتهامی به اقا وخانم نمی چسبانم فقط سوالم را مطرح میکنم سوال کردن وسوال را با دیگران به اشتراک گذاشتن که جرم نیست با توجه به صحبتهای خانم الاله بهمنی ایا امکان این نیست که ترورهای گذشته مثل کاظم رجوی ، نقدی و….. توسط خود مجاهدین وبدستوراقای وخانم رجوی صورت گرفته باشد که بخواهدگردن حاکمیت ایران انداخته وادعای مبارزه کند دولتهای اروپایی راپشت خودش برای حمایت وفعالیت دراروپا بیاورد وخود راسفید نشان بدهد ؟؟؟ الله واعلم