05162021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 16 می 2021 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

اگر فکر می کنید که درمقابل جداشدگان به قول خودتان اسیر های جنگی در دادگاه جنایت های خودتان می توانید پیروز بشوید سخت در اشتباهی! فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد...........Reza Mazginejad

------------------------------------------------------------------------------------------------------

رضا مزگی نژاد ، تیرانا، ایران آزادی  ـ 02.05.20212

جداشدگان ازفرقه مجاهدین خلق، خاری درچشم فرقه خشونت طلب رجوی

چند وقت پیش سرکرده فرقه مجاهدین خلق دوباره از قبر بیرون آمد و به حساب خودش بازهم فیل هوا کرد(که برای هیچ کس تازگی نداشت) و گفت اگر جرئت دارید بیایید دادگاه!

این بازی بی سروته و لقلق زبان که رجوی به آن دچار است  برای کسی تازگی ندارد اما برای مصرف داخلی وجلوگیری از ریزش نیرو در مناسبات فرقه شاید کارآیی داشته باشد. آن هم بعد از رفتن ترامپ که خیلی سوخته اند آخر این ها برای خودشان ساعت ها نشست می گذاشتند و تابلوها می کشیدند که اگر ترامپ بیاید برای ما  دستاوردش کلانی خواهد بود و…

اما وقتی دیدند که از ترامپ خبری نیست آن امامزاده بی خاصیت که اینها اینقدر بهش دخیل بسته بودند  رفت وآبی ازش برای اینها گرم نشد؛ بفکر چاره افتادند و دنبال راه چهارم بودند و بهانه ای می خواستند که با آن سراعضاء را دوباره وصد باره شیره بمالند که نگران نباشید مردم ایران با ما هستند و چنین و چنان و کانونها شورشی و کنفرانس صدجانبه و …

بله می خواهم بگویم که دست فرقه دروغگو و جانی برای دنیا روشن است حالاچه برسد به  مردم ایران

به فرقه رجوی می گویم:

اگر فکر می کنید که درمقابل جداشدگان به قول خودتان اسیر های جنگی در دادگاه جنایت های خودتان می توانید پیروز بشوید سخت در اشتباهی! فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد.

والله آن آزادی که ما می دیدیم بیشتر برای مغزشویی خوب است که تشکیلات از هم نپاشد، مگر به ما نمی گفتی که اگر نیایید و برعلیه نفراتی که با ما نیستند ، نامه بنویسید پول به شما نمی دهیم!

به این  شیوه کار نمی گویند آزادی! می گویند بردگی برای فرقه شما!

حالا شما ببینید که فرقه با نفرات که بیرون امده اند چه رفتاری می کند؛ وای به حال نفراتی که در تشکیلات و در اسارت  هستند و دستشان بسته تر است.

می خواهم به فرقه بگویم که حنای شما بعد از رفتن ترامپ دیگر رنگی ندارد، بی خودی دلتان را خوش نکنید دیگر کسی با دروغ های شما گول نمی خورد.

«می گویند که فکر نان کن که خربزه آب است»

بیشتر به فکر قبرستان درست کردن باشید  مبارزه پیش کش؛!

می خواهم به فرقه  بگویم که دوران شما تمام شده است، دورانی که در حکومت صدام حسین برای خودتان قدرت نمایی می کردید بسر آمده است.

ای فرقه جنایت کارآن موقع  چه بلاها که بر سرما اسیر های جنگی نیاوردی! به این  فرقه وصاحب گور بگور شده اش  میگویم که اگر دم از آزادی می زنید؛  خوب یک قلم بزارید که خانواده ها بیایند به دیدار عزیزانشان؛ از چه می ترسی؟ از خانواده ها؟ مگر هرروز سنگ آزادی به سینه نمی زنی؟

بله باید به فرقه گفت که اینجاست که درمقابل خانواده ها دستتان خالی است چون که دروغ های شما دیگر خریدار ندارد!