05162021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 16 می 2021 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آقای رجوی لای جرزدیوارسیاست لانه کرده

گیریم اقای رجوی صادقانه مخالف هردو جناح است ولی ایا مخالفت دوجناح درون حکومت با هم یعنی پیروزی رجوی؟ هرگزاینطورنبوده ونیست طبق دهها گزارش کتبی وصحبتهای شفاهی که درطی سالیان داشتم همیشه یاد اوری کرده ام که بین باندهای حکومت هرچه اختلاف باشد دردوچیزباهم اختلاف ندارند یکی.........Masud fasele dast

-------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاگ آیینه دوم می 2021

آقای رجوی لای جرزدیوارسیاست لانه کرده

 ازروز اول اصلی ترین استراتژی وسیاست اقای رجوی زندگی درلای جرزدیوارسیاست بوده است که ما اسمش راگذاشته بودیم زندگی درشکاف که این نظریه اززمان شاه بین گروه هایی که ادعای انقلابی گری وغیروابستگی داشتند مطرح بود میگفتند ماباید ازشکاف بین شوروی وچین وامریکا استفاده کنیم که اگراختلاف انها باهم حل شود امکان راازدست خواهیم داد ولی دراختلاف میتوانیم بهره برداری کنیم درحقیقت استراتژی وسیاست صد من یه غازوبسیارضد انقلابی بود زیرا که درقدرت که نبودند مثلا مصدق همین کاررا کرد ازاختلاف بین انها توانست نفت را ملی وازچنگ انگلیس تا حدودی دربیاورد ولی وقتی درقدرت نیستی وگروه کوچک چند صدنفره هستی خواهی نخواهی با این سیاست دردام دیگری افتاده وراه مزدوری ونوکری درپیش خواهد بود که عاقبت چنین سیاستی را درسرنوشت کلیه گروه ها وسازمانها میشود دید همین دیدگاه درفازسیاسی برای اقای رجوی اتحاد با بنی صدربود که نتیجه اش مشخص است یا استفاده ازشکاف عراق وایران رفتن به عراق وهمسنگربا صدام ومارک ستون پنجمی نصیب ما شد درشکاف بین ایران وامریکا درعراق نتیجه اش همکاری تمام عیاربا امریکا که امروزه دیگربرکسی پوشیده نیست ، نتیجه ان همکاری تمام عیارودرخواست تحریم وبمباران ایران شد و…..


اقای ظریف مصاحبه ای را انجام داده که درشبکه های اجتماعی تا حدودی به ان پرداختم ولی اقای رجوی دردومورد به ان پرداخته است یکی پیامی بود که خودش داد دران پیام نتیجه میگیرد که مصاحبه لرزه سرنگونی رابجان حاکمیت انداخته است پس ما با لرزه سرنگونی بجای سرنگونی روبرو هستیم ولی درنوشتاری که درسایت مجاهد منتشرکرده میگوید مجاهدین وکانونهای شورشی ازشکاف بین دوجناح حاکمیت استفاده وهرگونه تعغیروتحولی بنفع ما خواهد بود بگذریم ازاینکه اقا وخانم رجوی بیشترازحرفهای نوکران ومزدوران وعاشقان وغربگدایان درایران که جناح اصلاح طلبان قلابی باشند حمایت ویاوه های انها را بالای درخت سیاست قارقارمیکنند ، دلیل انهم بازی درمیز امریکا وهمسویی با انهاست.

گیریم اقای رجوی صادقانه مخالف هردو جناح است ولی ایا مخالفت دوجناح درون حکومت با هم یعنی پیروزی رجوی؟ هرگزاینطورنبوده ونیست طبق دهها گزارش کتبی وصحبتهای شفاهی که درطی سالیان داشتم همیشه یاد اوری کرده ام که بین باندهای حکومت هرچه اختلاف باشد دردوچیزباهم اختلاف ندارند یکی درباره ما مجاهدین وکشتن ونابودی ما ودوم درباره سرنگونی ست که باهم متحد وتمام توان خودرابکارخواهند برد دراین دوزمینه هزاران جرثقیل هم نمیتوانند باندها راازهم جدا کنند نظربنده بوده واقا وخانم رجوی ازان بی اطلاع نیستند چون یکی ازدعواهای بنده بوده که بابا جون با زندگی درشکاف شوروی وامریکا وچین وباندهای درون حکومت نمیشود استراتژی راسواروبراساس ان حکومت سرنگون کرد آخروعاقبت چنین دیدگاهی وابستگی ونوکری ومزدوریست ایا اشتباه گفتم؟

  امروزبه تمامی گروه ها وسازمانهای فازسیاسی نگاه کنید چه عاقبت ننگین و درامی پیدا کرده اند مجاهدین، دیگرنگو کاش وابسته میبودند ادمی احساس میکند شاخه ای از سازمانهای اطلاعاتی شده اند ایا میشود ازصحبتهای ظریف ، اوضاع هرطرف بچرخد بنفع مقاومت است وراه به سرنگونی میبرد را ازان استخراج کرد ؟ اگررژیم بقول اقا وخانم با مصاحبه ظریف سرنگون میشود سوال این است پس چرا سی سال با تانک وتوپ هیچ غلطی نکردی رژیم که به پف اقای ظریف بند است واقعیت این است که رجوی برای نگه داشتن نیرو وهواداران بهرچرندیاتی چنگ میزند ولی یاد اوری میکنم اقا وخانم رجوی با زندگی درلای جرز دیوارسیاست به هیچ جا نرسیده ونخواهید رسید زیرا استراتژی زندگی درشکاف ازپایه بردروغ ونیرنگ وکلاشی وعوامفریبی وشیادی ودجالیت سواراست.