06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

شکست استراتژیک وکمرشکن آقا وخانم رجوی

نخست وزیرالبانی رسما اعلام کرده که تا دوماه اینده به تمامی خارجی ها که که مخالفین رجوی را هم حتما شامل میشود شناسنامه داده میشود که بتوانند کارکنند مسافرت بروند و…چرا این خبراینقدرمهم است وبنده انرا شکست استراتژیک وکمرشکن میدانم باید دید رجوی درالبانی با چه استراتژی حرکت میکرد وچرا؟.............Edi Rama prime minister of Alnanian

-----------------------------------------------------------------------------------

 

شکست استراتژیک وکمرشکن آقا وخانم رجوی

نخست وزیرالبانی رسما اعلام کرده که تا دوماه اینده به تمامی خارجی ها که که مخالفین رجوی را هم حتما شامل میشود شناسنامه داده میشود که بتوانند کارکنند مسافرت بروند و…چرا این خبراینقدرمهم است وبنده انرا شکست استراتژیک وکمرشکن میدانم باید دید رجوی درالبانی با چه استراتژی حرکت میکرد وچرا ؟ زلزله دردستگاه رجوی افتاد ریزش نیرویی سرعت خواهد گرفت رجوی ازاین ببعد نمیتواند با حربه های قبلی جلو ریزش رابگیرد اگریک نفرهم خارج نشود وریزش مطلق صفرباشد زلزله ازدرون اردوگاه مرگ وتهدید وارعاب را زیرورو خواهد کرد ازهرزاویه نگاه کنیم ضربه به استراتژی خورده وشکست کمرشکن است  

شکست استراتژیک وکمرشکن اقا وخانم رجوی

نخست وزیرالبانی رسما اعلام کرده که تا دوماه اینده به تمامی خارجی ها که که مخالفین رجوی را هم حتما شامل میشود شناسنامه داده میشود که بتوانند کارکنند مسافرت بروند و…چرا این خبراینقدرمهم است وبنده انرا شکست استراتژیک وکمرشکن میدانم باید دید رجوی درالبانی با چه استراتژی حرکت میکرد وچرا ؟

رجوی جهت جلوگیری ازفروپاشی با دادن رشوه وصدها کثافتکاری دیگرتمام تلاشش این بود کسانی که جدا میشوند را نگذارد درالبانی زندگی کنند زیرا میدونست زندگی راحت انها با هویت قانونی دولت البانی هم دولت به انها تسهیلات میدهد هم قانونی هستند هم هرحرفی برعلیه انها براشون جرم است بودن انها با چنین امکانات وتسهیلات قانونی وحقوقی درون تشکیلات زلزله ویران گربوجود خواهد امد بهمین دلیل اولا مخالفین درونی که جداشده اند را مزدورونوکروهمکاروزارت می نامید دوم انها مشغول همکاری با سفارتی که وجود ندارد هستند میخواهند عملیات تروریستی روی مجاهدین انجام دهند درنتیجه انها نباید هویت داشته باشند چون ندارند باید ازالبانی اخراج شوند ساختن اردوگاه مرگ وتهدید وارعاب بنام اشرف سه درهمین راستا بود این ازاستراتژی

تاثیرات بیرونی : صحبتهای نخست وزیرالبانی باطل سحرتمامی حرفها وعملهای اقا وخانم رجوی درطی چند سال گذشته است میگوید تمامی حرفهای مزخرفاتی بیش نبوده انها حق قانونی وزندگی دارند کسی اجازه سلب حقوق انها را ندارد دولتی که قبلا با شانتاژها ی اقا وخانم رجوی درهمکاری تمام حقوق انها راسلب میکرد میگوید حق وحقوق دارید دولت مدافع حقوق هاست دولت قبلا نفرات را دستگیروحکم اخراج میداد امروزشده است مدافع ، چرخش 180درجه ای ، چرخش اینچنینی یک طرفه نیست دوطرفه ست یعنی همین چرخش دررابطه با رجوی هم انجام شده ویا خواهد شد ازامروز ان رابطه سابق نیست جدا شده ها با این پیروزی که حاصل زحمات وصبروبردباری ومقاومت وافشاگری های انها بوده به یک پیروزی بزرگ واستراتژیک دست پیدا کردند رجوی را شکست داده وکمرش را شکستند ازاین ببعد با دست بازدست به افشاگری خواهند زد ازلاک دفاعی خارج حالت تهاجم گرفتند ، رجوی ازتهاجم حداکثری به لاک دفاعی خزید نشان میدهد رابطه امریکا با مجاهدین دچارتنش وتغیراتفاق افتاده رابطه قبلی که ازعراق با پنتاگون شروع شد دورانش بسرامده است (دررابطه سیاسی جداگونه خواهم نوشت منتظرنتیجه مذاکره ایران با امریکا وعربستان وتسخیرمارب هستم ) هواداران را چکارکند به شورا چه بگوید

تاثیرات درونی : زلزله دردستگاه رجوی افتاد ریزش نیرویی سرعت خواهد گرفت رجوی ازاین ببعد نمیتواند با حربه های قبلی جلو ریزش رابگیرد اگریک نفرهم خارج نشود وریزش مطلق صفرباشد زلزله ازدرون اردوگاه مرگ وتهدید وارعاب را زیرورو خواهد کرد ازهرزاویه نگاه کنیم ضربه به استراتژی خورده وشکست کمرشکن است