06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

درایامی که تعدادی ازاسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی شروع به جدا شدن کرده و مخصوصا تعدادی ازآنها جرات افشاگری و زدن محافل دوستانه کردند، آرام و قرار رجوی ها بیش ازگذشته برهم خورده و چاره ای جز توسل به کسانی که هنوز جرات یا فرصت جدا شدن پیدا نکرده وهمچنان برای رجوی بیگاری میدهند و..........Hazer dar Ashraf

----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم ژوئن 2021

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

درایامی که تعدادی ازاسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی شروع به جدا شدن کرده و مخصوصا تعدادی ازآنها جرات افشاگری و زدن محافل دوستانه کردند، آرام و قرار رجوی ها بیش ازگذشته برهم خورده و چاره ای جز توسل به کسانی که هنوز جرات یا فرصت جدا شدن پیدا نکرده وهمچنان برای رجوی بیگاری میدهند و درکلاس های شستشوی مغزی او مینشینند، به نوشتن مطالبی که در سمت و سوی حمایت از این تشکیلات جهنمی و ضد مردمی باشد واداشته میشوند.

این وضعیت ، آدم را متقاعد میکند که پایه های تشکیلات رجوی چقدر سست ولرزان است که ناچار است باین تشبثات نابخردانه دست بزند.

با این حال ، ظن قالب درموردنویسنده ی این مقاله ها آنست که توسط چند نفر ازپادوان رجوی نوشته میشود وامضای مقاله مربوط به نویسنده ی آن نمیباشد.

دریکی از این مقالات زنجیره ای چنین آمده است :

“آنچه سرنوشت انسان را میسازد توانایی و استعداهایش نیست . بلکه انتخاب‌ها در هر مرحله از تاریخ زندگی “.

البته شکل دقیق تر وعلمی تر این نظر آنست که این انسان است که سرنوشت خود را تعیین میکند ولی این تعیین کردن معادل کامل امیال او نیست و پارامترهای دیگری میتواند دخیل بوده وانسان علیرغم خواست خود تصمیمی را بگیرد!

درادامه :

” آنچه مرا بر آن داشت مقاله کنونی را بنویسم بر میگردد به انتخاب ، انسان موجود آزاد و مختار است ،قدرت تصمیم گیری دارد ، در پنج سالی که بعنوان هوادار مجاهدین خلق ایران  در کشور آلبانی بوده ام ، من و ما در جنگ با یک رژیم ضدبشری هستیم ، عناصری مثل مجاهدین خلق در صف اول پایداری پر  شکوه برای پیروزی و من که هوادار هستم بلحاظ اعتقادی و قلبی  پیرو و هوادار و خواهان  آزادی ایران زمین  از لوث وجود آخوندهای ضد بشری میباشم ، در این اثنا در شهر تیرانا هر شخصی که به سمت رژیم میرود و شرف انسانی و همان آگاهی و اختیار انسانی را می‌فروشد و مرزبندی سیاسی اجتماعی خود را با دشمنان مردم ایران زمین زیر پا میگذارد و به اندک پول ناچیزی تن در میدهد مطمینا برایش ارزش و ضد ارزش ها در دنیای انسانی رنگ خودفروشی سیاسی بخود میگیرد ، و این ها در واقع غرق میشوند البته نه در دریا در دنیای سیاه و تاریک ظلمانی ، من به خودم به باورهای اعتقادی و مرزبندی سیاسی اجتماعی ام بعنوان یک انسان آزاده افتخار میکنم چون دستاورد و محصول  این زندگی اختیار و آگاهی و بالطبع آن اوج شرافت و انسانیت در دنیای سپیدی  و پاکی هاست …”.

کاش مینوشتی که درانتخاب این کج راهه چقدر سهم داشتی ومثلا آیا قدرت اعتراض به تفتیش عقاید بی نظیر در سازمان استحاله یافته ی مجاهدین را داشتی یا اساسا نُطُق ات درنیآمد؟

مسلم است که شق دوم قضیه درست است وبدین ترتیب روشن میگردد که اوچه دروغ بزرگی درمورد موجود آزاد ومختار بودن خود میگوید.

تو وامثال تو کاری جز شایعه پراکنی وگرفتن وقت مردمی که احیانا مانند من مطالب شما را میخوانند ، نمیکنی وشایعه پراکنی که هنر نیست.

ضمنا، اینها که جداشده وکم کم انتقادتشان را درمورد کارکرد ضدملی باند رجوی مطرح میکنند ، از آزادگی ومختاریت انسانی خود که تو این صفات را پذیرفتی استفاده میکنند وزمانی که تو این استفاده- ودراصل سوء استفاده – ازآن رابرای خود مجاز میدانی، حق نداری برای دیگران قدغن کنی .

کجای تو یک انسان آزاد است که هیچ اعتراضی به سیستم برده داری رجوی نکرده و منتقدین این سیستم را مورد فحاشی قرار میدهی؟

دوباره:

“امثال خلیل انصاریان و منصور براهویی ، باقر محمدی و رضا مزگی برای استان بوسی از ولایت عظما یادشان میافتد که لگدی به بهترین و رشید ترین فرزندان این مرز و بوم زده و کاسه لیسی آخوندها را تبلیغ و ترویج کنند … حتی طرفداران پهلوی هم بطور رسمی از مجاهدین بدلیل هوشیاری سیاسی اجتماعی تشکر کردند و دست مریزاد گفتند…”.

انتقاد کردن بمعنی لگد زدن که مشخصه ی روسای توست ، نمیباشد.

این حق جدا شدگان است که جنایت های رجوی را که دشمن رشید ترین فرزندان ایران هم هست ، افشاء کنند  وتو یا کسی که وکالتا این هتاکی ها رابرعلیه این رهایافتگان ازبردگی رجوی انجام داده ای ، عملا نشان داده اید که آزادی ومختاریت انسان در قاموس شماها زمانی معتبر است که وفق نظریات ضد بشری رجوی باشد .

ودرنهایت :

” درود بر بهترین فرزندان این مرز و بوم یعنی مجاهدین استوار و پایدار که از همه چیز خود برای رهایی مردم ایران گذشتند و درس ماندگاری و پایداری و فداکاری به جهانیان عرضه کردند “.

مجاهدین استوار را لولوهای رجوی ازبین بردند وکسانی که ماندند تا ازچیزهای نداشته ی خود بگذرند   مسلوب الاراده اند وشایسته ی درود نبوده و قابل ترحم میباشند!

افرادی با طرز تفکر شما ، تنها به درد فنا شدن بنفع بوالهوس هایی مانند مسعود ومریم که دشمنی خود باانسانیت را به ثبوت رسانیده اند ، میخورد.