06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آقای رجوی جنازه متعفن سیاسی

سازمانی که روزی با ده میلیون هواداروپانصد هزارتیراژ روزنامه وسخنرانی های سیصد هزارنفری دراستادیومها امروز پیام رجوی ده لایک میخورد وسخنرانی خانم رجوی بیست لایک تظاهرات درجهان ازاد راه میاندازد شش نفرشرکت میکنند طرف حسابهای سخنرانی حاضردرجلسه بجای سیصد هزارجوان ایرانی احمد غزالی وچند.............Ali Shirzad

-----------------------------------------------------------------------------------

آقای رجوی جنازه متعفن سیاسی

سایتهای رجوی رامیخونم وقتی به مطالب ان فکرمیکنم نمیدونم بخندم یاگریه کنم خنده ازحرفها وتحلیلهای صد من یه غازوگریه بحال روز سازمانی که روزی با ده میلیون هواداروپانصد هزارتیراژ روزنامه وسخنرانی های سیصد هزارنفری دراستادیومها امروز پیام رجوی ده لایک میخورد وسخنرانی خانم رجوی بیست لایک تظاهرات درجهان ازاد راه میاندازد شش نفرشرکت میکنند طرف حسابهای سخنرانی حاضردرجلسه بجای سیصد هزارجوان ایرانی احمد غزالی وچند پیرپاتال بازنشسته ازسیاست وکار وزندگی روبه قبله دراز شده.

اقای رجوی درتهران جلو چندصد هزارهوادارجان بکف میگفت وای به روزی که گلوله را با گلوله جواب بدهیم امروزه حتی جرات ندارد عکس خودش را علنی کند ودرصفحات مجازی بدون عکس و اسم ولگردی سیاسی میکند دلش راخوش کرده زیرپستی کامنتی بگذارد وفحشی به یکی بدهد درسایتهایش بنویسد فلان کس اینو گفت وبهمان کس ان خودت چه میگویی معلوم نیست حرفهاش همان یاوه های فلان وبهمان است که منتشرمیکند داستان گریه زیاد است اما نوشته ای منتشرکرده به اسم فلانی ازتهران درانجا میگوید تا سیس ارتش ازادیبخش بخاطرانتخابات است عکس رژه سال هفتاد را گذاشته وگفته سی خرداد سال شصت درست بود خمینی نگذاشت ازاد باشیم وگریه های هممیشگی تا سیس هم برای همین است که مثل سال شصت جنگ مسلحانه چاره کاراست.

درجریان صلح حدیبیه طرف مقابل به پیامبرگفت رسول الله را باید پاک کنی اگرمن قبول داشتم که تو رسول خدا هستی که جنگی ودعوایی نداشتم پیامبرهم چون سواد نداشت انگشتش را دردهان خیس وبه علی گفت انگشت مرا روی کلمه رسول الله بگذار اینگونه پاک کرد حالا اربابان غربی گفته اند اسلام خیرواقای رجوی انگشت را خیس کرده وخانم رجوی انگشت اورا روی اسلامی گذاشته که درانتهای حکومتش داشت میگفت اگرسرم برود اسلام رابرنمیدارم شورایی ها هرکاری کردند برنداشتم ولی دراین مقاله گفته موسسان پنجم با کمک کانونهای شورشی وجنگ مسلحانه اخوند را سرنگون وحکومت جمهوری دمکراتیک رابرپا میکنند برای جا انداختن ونشان دادن چاکری به اربابان یک خط درمیان میگوید جمهوری دمکراتیک میخواهیم راه بی اندازیم چی شد اسلام عزیز را پاک کرد امیدوارم مثل داستان مردی که درشعرمولانا برای خالکوبی رفت وشیر بی یال ودم اشکم میخواست نشود ودمکراتیک را هم حذف فقط جمهوری بخواهد درپایان نوشته هجوم بی سابقه برای اسم نویسی هموطنان برای عضوموسسان پنجم شدن ارتش موید صحت ودرستی حرفهای سالیان اقای رجویست.


اینگونه حرفها ی بی سروته وبی محتوا ازذلالات وفقرسیاسی وفرهنگی وفقرشناخت وتحلیل مسایل نشات میگیرد وقتی گذشته وجایگاه سیاسی اقای رجوی را با امروز درکنارهم قرارمیدهیم فقط یک نتیجه میشود گرفت که اقای رجوی امروزه جنازه متعفن سیاسی بیش نیست