07282021چهارشنبه
Last updateسه شنبه, 27 جولای 2021 4pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

سخنرانی پسا انتخاباتی و 30خردادی مریم رجوی

نیرو وجمعیت سرنگون طلب جدی  به جریانی گفته میشود که اساسا قادر باشد که نگذارد که مردم درپای صندوق های رای حضور یابند که درانتخابات اخیر ایران ما چنین حادثه ای را ابدا مشاهده نکردیم ودرعوض رفتار کاملا مدنی مردم را درمقایسه با انتخابات بیشتر کشورها مشاهده نمودیم..........mojahedin from saddam til salman

-----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن 2021

سخنرانی پسا انتخاباتی و 30خردادی مریم رجوی

بخش 1

او که جان میدهد برای مناسبتی که بدست آید تا یک معرکه ی مارگیری بنام سخنرانی برپا کند ، ازفرصت بدست آمده خوشحال شده و دستب ه سخنرانی ای که متن اش 9 صفحه است ، زده است.

مریم گفته است :

“تبریک تاریخی به شما مردم ایران برای تحریم سراسری نمایش انتخابات آخوندی. این بزرگ‌ترین شلیک سیاسی و اجتماعی روبروی استبداد دینی است. ثابت شد و دنیا به چشم دید که رأی مردم ایران سرنگونی است “.

عدم شرکت درانتخابات به معنی سرنگونی نیست والبته این عدم شرکت باندازه ای نبود که بتوان نام آنرا سرنگونی دانست.

نیرو وجمعیت سرنگون طلب جدی  به جریانی گفته میشود که اساسا قادر باشد که نگذارد که مردم درپای صندوق های رای حضور یابند که درانتخابات اخیر ایران ما چنین حادثه ای را ابدا مشاهده نکردیم ودرعوض رفتار کاملا مدنی مردم را درمقایسه با انتخابات بیشتر کشورها مشاهده نمودیم.

گو اینکه شما بهمراه سلطنت طلبان وگروه هایی از چپ های بریده درمقابل محل اخذ آرا تجمع کرده وزشت ترین اهانت ها تا سطح حمله به رای دهندگان را انجام دادید.

ضمنا تنی چند از زنانی که کاملا برهنه شده وادای سوپر روسپی گری را درمیآوردند ، ظاهرا توسط پلیس کشورهای مربوطه جمع شدند وکه ممکن است جزو طرفداران سلطنت باشند وآیا روش شما چیزی مترقی تر از سلطنت طلبان است؟

پنج مهر سال شصت. چرا مجاهدین درس نگرفتند ؟

درادامه :

” هموطنان عزیز، دلیران کانون‌های شورشی، مجاهدین خلق ایران! در منتهای افتخار و شرف، مقاومت میهنی و آزادی‌ستان مردم ایران در برابر هیولای استبداد دینی ۴۰ساله شد”.

میتوانی نمونه هایی ازاین شرف وافتخار را بازگو کنی؟

در برابر من میتوانم هزاران فاکت ومدرک ارائه کرده وثابت کنم که تشکیلات روبوت وار تحت رهبری شما ، مرزهای بیشرفی وبیشرمی را رد کرده ودرمیان جریان های سیاسی وفرقه ای ایران بی همتاست!

بازهم :

” ۴۰‌سال پایداری در برابر سرکوب و قتل‌عام و شیطان‌سازی، ۴۰سال مقاومت برای برپایی و پیشروی جایگزین دمکراتیک و ۴۰‌سال مبارزه بی‌امان و برافراشتن بی‌وقفه پرچم سرنگونی فاشیسم دینی. آری این است عزم راسخ مقاومت ما برای آزادی و شکوه نبرد آزادی‌ستان.”

زندگی نشان داد که تمامی تحرکات سازمان شما صرفا وصرفا برای کسب بلامنازع قدرت بوده ودراین میان چیزی که اهمییت نداشت، نقش وحقوق مردم بود.

مردم آگاه هنوز فراموش نکرده اند که شما درجریا ن ملاقات با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ازایشان خواسته بودید که درمقابل واگذاری میلیشیای خود ، میخواهید اداره ی امور کشور صرفا وصرفا دراختیار شما باشد که البته مقبول نیافتاد وبنابراین طاقت تان طاق شد وبطور بیخردانه ای دست به اسلحه برده وبدون لحاظ توازن قوا که بشدت بنفع طرف مقابل بود ، کشتید وافراد خود را به کام جوخه های مرگ فرستادید.

رجوی و سی خرداد 1360

همچنین :

” …حکومت، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران را به‌ خون کشید و فردای آن روز دختران ۱۶ساله را بدون آن‌که هویت‌ آن‌ها را بداند، تیرباران کرد. او به‌دست خود بر مشروعیت گذرای رژیم‌اش نقطه پایان گذاشت.”

شما میلشیای خود را همراه تیغ های موکت بری مخفی شده درلباس شان به میدان فرستادید وتحلیل تان این بود که مردم به این تظاهرات میپیوندند وشما آنها را به ساختمان صدا وسیما هدایت کرده وپایان حکومت موجود را اعلام نموده وبه خیری وخوشی حکومت خود را برپا میکنید.

کاری که هیچ عقل سلیمی نمیتوانست بپذیرد ونتیجه ی قضاوت این عقل سلیم درست تر ازآب درآمد وشما فرصت تسخیر مسلحانه ی صدا وسیما وسایر مراکز دولتی ونظامی را پیدا نکرده وبا پنهان شدن درخانه های بشدت امن در شمال تهران و گم وگور شدن دربین طبقات مرفه، هواداران کم امکانات را رها کردید تا دستگیر شوند و رهبران با راحتی تمام ، امکانات دزدیده شده ازمراکز دولتی را بکار بسته وجان ناقابل خود را حفظ کنند.

ونیز:

“۳۰ خرداد برخاسته از نظرگاه ایدئولوژیکی و سیاسی راهنمای عمل مجاهدین است: این که دیکتاتوری دینی تضاد اصلی جامعه ایران و آزادی کلمه نجات است.”

تحلیلگران مردمی برآنند که درمیان تضادهای موجود جامعه ی ایران ، هنوز هم مانند دوران مشروطیت تضاد خلق با امپریالیزم ، تضاد عمده شمرده میشود وحل سایر تضادها که درگرو حل تضاد اصلی است.

مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه و ممنوعیت بزرگداشت ترور

شما تشنگان قدرت بدون توجه به این اصل علمی ، دچار بیراهه ای شدید که نتایج وحشتناک آنرا بعینه مشاهده میکنیم.

اتفاقا ازتوجه به متودولوژی شما که در بررسی مسائل آنرا بکار میبرید، مشاهده میشود که درد شما اتخاذ یک متودولوژی صحیح ومردمی نیست وآنچه که هست ، اجابت امیال شیطانی مسعود ومریم رجوی است.

ادامه دارد