09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

کنیزک اول خود را ازاد کن

رجوی همیشه میگفت خواهران شورای رهبری شماکلفت دوم هستند زیرامریم کلفت اول است تمام برداشت وبینش ورابطه وارزش انقلاب مریم برای زنان این بود ، درنهایت دراسم هم طبقاتی ودرجه سه بودند چون درجه اول مسعود ودوم مریم وسوم زنان شورای رهبری ، درجامعه رجوی ، انسانها بادید طبقاتی وزنان مقام سوم بودند..............Zahra Meikhi Namaz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کنیزک اول خود را ازاد کن

اقای رجوی همیشه میگفت خواهران شورای رهبری شماکلفت دوم هستند زیرامریم کلفت اول است تمام برداشت وبینش ورابطه وارزش انقلاب مریم برای زنان این بود ، درنهایت دراسم هم طبقاتی ودرجه سه بودند چون درجه اول مسعود ودوم مریم وسوم زنان شورای رهبری ، درجامعه رجوی ، انسانها بادید طبقاتی وزنان مقام سوم بودند مردان رانمیدونم درچه مقامی تشریف داشتند فکرکنم نوکر پنجم بودند هروقت به این مسایل دراشرف ولیبرتی فکرمیکردم احساس میکردم دربیابونهای عربستان زیرچادرنشسته درحال مرورقوانین وسنتهای قبیله عبد مناف وبنی امیه هستم البته گاه گداری ذهنم بسمت ولگردی سیاسی کشیده شده به قوانین قبایل یهودی بنی قریضه وبنی قینقی فکروبا قوانین قبایل مسلمانان مقایسه میکردم حال کنیزک رجوی امده بعنوان مسول اولی سازمانی با عرض وطول مجاهدین که هیچ سبقه ای غیرازخدمت بمردم ندارد رابدست گرفته درسخنرانی بعد ازکلی تعریف ازخود وهندوانه هایی  زیربغل گذاشته میگوید سازمان چنین وچنان وبارسنگین مسولیت رابردوش گرفتم میخواستی نگیری چرامنت برسرسایرین میگذاری اما دوادعا دارد اول اینکه درطول تاریخ ایران چنین سازمان انقلابی وبرجان کف که روی دریای خون شناوراست یافت می نشود.

کنیزک با چراغ موشی گرد شهرگشته یافت نشده نمیگوید بنده سواد ندارم وازاول عمرم دوتا خط کتاب نخوندم وهرازبرتاریخ را تشخیص نمیدم اصلا بلد نیستم اسم کلمه تاریخ راروی کاغذ بنویسم ادعامیکند درطول تاریخ ایران کسی به اندازه ما زیرفشارنبوده است لطفا بروید بیش ازصد رشته قیامها وشورشهای مردم ایران فقط درزمان اعراب بعد هم مغول وعثمانی رامطالعه فرمایید انوقت معلوم میشود واقعا درتاریخ ایران هیچ که نیستی جای خود ، هیچ سازمانی بمزدوری ونوکری وحلق بگوشی سازمان مجاهدین یافت نخواهد شد یک مورد بما نشان بده درطول تاریخ ایران رهبرمبارزه ای نفراتش راوسط اتش خون رها ، جان خودرابرداشته ازمهلکه به دشمنان کشورپناه برده باشد کمترازانگشتان یک دست درشاهان قدیم دیده شده انهم بعد ازجنگهای طولانی درمیدان وشکست ونابودی تمام عیار بوده.

کنیزک یا همان خانم زهرامریخی سواد ندارد که بفهمد چه میگوید ، مردم را مثل خودش غارنشین میپندارد اما ادعای دوم بیان میکند که تعهد میدهم ارتش ازادیبخش درداخل تشکیل بدهم ازکله شنونده ای که اگاه به مسایل باشد سفینه فضایی به پروازدرمیاید مگرچهل وچندسال پیش نداشتی انهم بقول خودت با پانزده میلیون هواداروروزی دهها عملیات انجام میدادی بهشتی ورجایی وباهنروامام جمعه منفجرمیکردی انهم درزمانی که حکومت تازه تشکیل درحال جنگ وهیچ نداشت الان او کجاست وتو کجا گیریم تشکیل هم دادی چکارمیخواهی بکنی سرنگونی بفرما ما هم ازخدا میخواهیم وقتی نیروی رهبری کننده چهل سال است درخارجه نشسته وبا ملا اجتماعی بیگانه ودستش درخیلی موارد برملا شده مگرازخانه سالمندان درپشت کامپیوترقدرت سرنگونی داردبماند اما حقیقت چیست « رهبر» کنیزک رافرستاده تا بایاوه گویی همیشگی که منم پهلوان  خود رابه اربابان هدیه کند دوم کنیزها ونوکرهای  بدبخت وبیچاره غارنشین ودست ازهمه جا کوتاه را دراسارت نگه دارد کنیزک زمانی ازازادی مردم میتونی حرف بزنی که اول خودراازاسارت وکنیزی خلاص کنی