09242021جمعه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

رجوی قاتل نوید افکاری

بگذارید بعنوان فردی که چند دهه وازنوجوانی عمرم رابا سازمان مجاهدین گذراندم برای صدمین باراعلام کنم اقا وخانم رجوی هیچ گونه پرنسیب وشرافتی ندارند هرچه هست بی وجدانی عاری ازروح وروان انسانی ست سرتا پای وجودشون نامردی ونامردمی ست تک تک سلولهای انها ضد ایران وایرانی ومزدوری جهت..........Ali Shirzad

-----------------------------------------------------------------------------------------

رجوی قاتل نوید افکاری

درابان 98 بخاطر گرائی بنزین توسط دارودسته کثیف وادمکش روحانی وایجاد اگاهانه اشوب برای نابودی کشوردرراستای منافع جهان غرب باعث کشته شدن 250 نفرطبق گفته رسانه ها ومقامات حکومت شد دراین میان رجوی دررابطه تنگاتنگ با غربی ها واصلاح طلبان داخل دستورکشتارداد با فریب ونیرنگ که اقای رجوی سابقه طول ودرازوننگینی دراین رابطه دارد که بیش ازبیست نفردست به افشاگری زده اند که چگونه وبا چه شیوه هایی انها رافریب وبه اشرف کشانده وزندگی وعمرشون راتباه کرد.

نوید افکاری رابافریب براندازای برای کشتن مردم بخیابون فرستاد اوعین خود رجوی یک نفررادرخیابون با دشنه سلاخی کرد یادمون باشد که درسال 60 حسین ابریشمچی چشم راست اقای رجوی با مهران اصدقی سه نفرراربوده درشکنجه گاه انها راسلاخی ودرکیسه زباله دربیابون دفن کردند که نیازبه توضیح نیست کاملابرملا شده است بن سلمان باالهام واموزش ازرجوی ها خاشقچی را تکه تکه وسوزاندند چه اتفاقی درجریان نوید افتاد د سه روزپیش نواری رادیدم که بنده خدا باگریه میگفت:  اشتباه کردم ومسیرغلطی را رفتم همان اشتباه که بنده وامثالهم کردیم ودردام رجوی افتادیم لازم به یاد اوریست که بنده هیچ وقت نگفته ونخواهم گفت فریب خوردم بلکه با شهامت سینه سپرکرده وبارها گفته ام اگاهانه درمسیرمجاهدین قدم برداشتم وتمامی مسولیتهای انهم بعهده خودم است گرچه مسیراشتباهی راانتخاب کردم اما نوید میگوید فریب خوردم وکسی مرا راهنمایی نکرد اما اوبا کشتن:

اولا چهاربچه رایتیم وخانواده ای رابی سرپرست ومحروم ازمحبت پدرکرد.

دوم خودرابه کشتن داد سوم برادران خودرراروانه زندان بمدت 25 سال چهارم مادرپیربیچاره ونگون بخت را اواره راه گورستان وزندان وخانه با غمهای فراوان کرد.

البته بنده حکومت را مقصرمیدانم که باکارهایش باعث این همه بلای اجتماعی شده ودرخون نوید هم شریک جرم است اما رجوی طرف رابه پای چوبه دارفرستاده درالبانی ورسانه ها تعزیه میگیرد هرکس حرفی میزند فریاد برمیاورد که مزدورهیس تعزیه است اگرتعزیه است چرا خودت به ملت سیخ وسمبه میزنی ؟ رجوی میگوید نوید کشتی گیروقهرمان ملی ست اولا کشتی گیری هیچ ربطی به سیاست ندارد کما اینکه فوتبال ربطی به سیاست ندارد اینجورچیزها افتخاراجتماعی ست نه سیاسی ومبارزه،

دوم کی گفته هرکس ازتو دفاع کرد وکشته شد قهرمان ملی ست قهرمان ملی منافع ملی را عملی میکند نه بخاطرمنافع تعدادی انهم رهبران تروریسم جهانی درغرب ورجوی یک نفردیگررا سلاخی وبه شیوه داعش بکشد که همان شیوه رجویست رجوی اگربه کسی مارک واتهام زد بدانید خودش سردمدارهمان اتهام است مثلا مزدورمزدورمیکند خودش سردمداروجاده صاف کن مزدوریست اقا اززمان شاه مزدوربوده وقتی میگوید فلانی قهرمان ملی ست دقیقا میخواهد قتل راازگردن خود باز، اب را گل الود وهواررا گردوخاکی کند تا قاتل بودن رابپوشاند سفسطه میکند.

بگذارید بعنوان فردی که چند دهه وازنوجوانی عمرم رابا سازمان مجاهدین گذراندم برای صدمین باراعلام کنم اقا وخانم رجوی هیچ گونه پرنسیب وشرافتی ندارند هرچه هست بی وجدانی عاری ازروح وروان انسانی ست سرتا پای وجودشون نامردی ونامردمی ست تک تک سلولهای انها ضد ایران وایرانی ومزدوری جهت تامین منافع جهان غرب است تمام وجود وتاروپود انها راقدرت پرستی وکیش شخصیت پرکرده هرجنایتی رابخاطرقدرت انجام میدهند ایا نمی بینید ، نمیشنوید ، نمی خوانید ، رجوی باید جواب جنایتها درحق نیروها وملت رابدهد درالبانی وسوراخ موش نشسته وبرای ما چوبه داروتیرکهای اعدام برپا میکند ملخک ازدست ما جستنی درکارنیست بهتراست مثل همیشه جلو اربابان مشغول رقص میمونی خود باشی، اعدام وتیرباران ما پیش کش جواب استراتژی سرنگونی را بملت بده چی شد ؟