10202021چهارشنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

رجوی حلقوم ومدافع رهبران تروریسم

سوال ما ازاقاوخانم رجوی چرا درشش سال گذشته که عربستان بیمن تجاوزوکشوررا با حمایت غرب نابود کرده تمام تاسیسات زیربنایی ازبیمارستانها تا تصفیه خونه های اب تا بمباران عزا وعروسی وکشتارکودکان وزنان وشش سال محاصره تمام عیارودرگیری مردم با انواع بیماریها بخاطرنبود اب اشامیدنی ودارو وغذا وفوت کودکان هرده دقیقه یک کودک طبق گفته سازمان ملل صدایت درنمیاید زبونت را موشها خورده اند ولی موقعی که یمنی ها برای ازادی سرزمین خود اقدام میکنند گوگیجه اواره شدن زنان وکودکان...........

Yemen 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

رجوی حلقوم ومدافع رهبران تروریسم

درسایت مجاهدخبری را اززبان نماینده سازمان ملل دراموریمن منتشرکرده وخواهان ان شده که جلو حمله یمنی ها به مارب واز شلیک موشک وپهپاد به عربستان جلوگیری کنند زیرا غیرنظامیان وکودکان وزنان اسیب میبینند.
سوال ما ازاقاوخانم رجوی چرا درشش سال گذشته که عربستان بیمن تجاوزوکشوررا با حمایت غرب نابود کرده تمام تاسیسات زیربنایی ازبیمارستانها تا تصفیه خونه های اب تا بمباران عزا وعروسی وکشتارکودکان وزنان وشش سال محاصره تمام عیارودرگیری مردم با انواع بیماریها بخاطرنبود اب اشامیدنی ودارو وغذا وفوت کودکان هرده دقیقه یک کودک طبق گفته سازمان ملل صدایت درنمیاید زبونت را موشها خورده اند ولی موقعی که یمنی ها برای ازادی سرزمین خود اقدام میکنند گوگیجه اواره شدن زنان وکودکان گرفته مثل کلاغ سیاه قارقارومثل قورباغه ازلانه موش سررابیرون اورده ابو عطا میخواند ؟ درصورتی که اگردرمارب مردم اواره شوند مقصرائتلاف غربی ست زیرا انها هستند که یمن را اشغال کرده اند اینگونه حرفها فقط وفقط بخاطردفاع ازرهبران تروریسم است ولا غیر ، منتهی به قیمت بستن چشمها دربرابرجنایت وکشتاروخاک پاشیدن روی وجدان ناداشته است


اما ببینیم چرا ودلیل این همه نامردی وبی وجدانی وخاک پاشیدن بچشم ملتها ودفاع ازاشغالگری وجنایت وکشتارزنان وکودکان توسط رهبران تروریسم جهانی چیست اوضاع جنگ : یمنی ها خیلی ازمناطق را اززیرسلطه عربستان خارج کرده اند مارب بسیاراستراتژیک وراهبردیست طوری که اگرازاد شود کارعربستان ومنصورهادی مزدورتمام است یمنی ها هم عزم جزم کرده اند که سرزمین خود بخصوص مارب را ازچنگال تروریستها واشغالگران خارج کنند که خارج خواهند کردشکی نیست ازطرف دیگرعربستان زیرموشکها وپهپادها کمرش شکسته وزانوانش درحال خم شدن است شرکت ارامکو بطورکامل تعطیل شده چون هفته گذشته با موشک وپهپاد درهمه شهرها وبنادرمهم نابودش کردند.

عربستان ازترس موشک ها ذخایراستراتژیک نفت راباقیمت ارزان وارد بازارکرده تا اولا ازبین نروند ودوم پولها رانقد میکند تا اگربلایی سرحکومت امد مثل اشرف غنی پولها رابرداشته وفرارکنند امریکا پشت انها را خالی وسربازان وپدافند های هوایی که ترامپ وارد کرده بود راخارج کرده وبی دفاع مونده اند ازطرف دیگرپرونده عربستان درحملات یازده سپتامبربجریان افتاده است امروز زمان حملات یمنی ها به تاسیسات حیاتی ست باید ازنفت وپالایشگاه وپتروشیمی ونیروگاه های برق وکارخونه ها گرفته تا سایرتاسیسات را درهم بکوبند زیرا تروریسم مذاکره وصلح پذیربا زبان ادمیزاد نیست فقط باید با اتش جواب داد گرچه یمنی ها صلاح مملکت ومنافع خود رابهترتشخیص میدهند ازطرف دیگرامریکا با خروج مفتضحانه وفرارازافغانستان پشت دولتی که بیست سال انرا ساخته بود راخالی کرد گرچه بنده نوشته ام ومعتقدم حرکت وفرار، برنامه ریزی بخاطربی دولت کردن افغانستان وایجاد جنگ داخلی وتجزیه صورت گرفت اما پیامش برای رجوی ها چیست ؟
وقتی با افغانستان وعربستان اینگونه تنظیم میکند وبا توجه به عملکرد گذشته دررابطه با رجوی خود محاسبه کنید که با انها چگونه تنظیم وپشتشون را هزارباربدترخالی خواهد کرد درنتیجه رجوی نیازبه حمایت بیشترعربستان دارد بهمین دلیل ازدیشداشه رهبران تروریسم جهانی بقیمت خوردن خون کودکان یمن وسایرکشورها اویزان میشود دریک جمله ازاین ببعد رجوی شتابان وبسیاراشکاروبدون تعرف وبا کنارزدن پرده ها بیشترووحشتناک زیرقبای اسراییل وعربستان می خزد