10192021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید 

 تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟ دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  و بمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست! … من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید.............Mojahedin only Alternativ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر 2021

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید 

باند رجوی که همه چیز را مال خود میداند وحق زندگی وحتی مردن را برای غیر خود قایل نیست، این روزها اوضاع روحی اش بیشتر ازگذشته آشفته است.

گو اینکه کماکان انحصار طلبی خاص وافراطی خود را یداک میکشد، ازدیگر گروه های اپوزیسیون استمداد میطلبد!

رحمان کریمی بعنوان پیرترین مرید رجوی که بعلت آشنائی اش با ادبیات چپ گرایان ، قلمی بهتر از سایر مریدان رجوی داشته و مطالعات دم بریده ای درمورد تاریخ و… دارد، درنوشته ای که ناشرش رسانه های باند رجوی است، چنین میگوید:

” ما باید تکرار کننده این عنوان دروغین ( نام جمهوری اسلامی گذاشتن به حکومت ایران) نباشیم. دولت‌های مماشاتگر همواره این عنوان را بکارمی برند. بجز مقاومت ایران، دیگران نیز که امتحان خود را پس داده‌اند و دیگر ماهیت شان آشکار است؛ آن را بلغور می کنند و ما نباید آن را بکارگیریم “.

من بدون اینکه با ماهیات خوب وبد قضیه کاری داشته باشم ، درجواب این پیرمرد گرفتار درمناسبات رجوی میتوانم بگویم که واقعیات برخلاف اراده ی من وتو جاری وساری است واین واقعیات عبارت ازاین است که نام حکومت مستقر ایران در تمامی ارگان های ذیربط بین المللی جمهوری اسلامی است والبته شما میتوانید آنرا قبول نکرده وبه سیاق دائم خود آنرا حکومت آخوندی و … بنامید وهمواره چنین هم کرده اید ودراین مورد نمیتوانید منت سر کسی بگذارید.

بازهم:

” سیاست دراز مدت مماشات دولت های صاحب قدرت در قبال رژیم. خواه ناخواه این سیاست کثیف سازشکارانه روی اذهان جامعه ایران اعم از عوام و خواص تأثیر می گذارد و موجب نومیدی می شود. این نومیدی دامن گروه های مدعی اپوزیسیون را هم می گیرد.”

این دولتهای قدرتمند کیانند و چه مماشاتی با حکومت ایران کرده اند؟

اگر منظورتان آمریکا و اروپاست که سخت دروغ میگویید چرا که آنها درهر فرصت مناسب برعلیه ایران غداره کشیده وبا دست زدن به تروریزم اقتصادی برعلیه ما ، جنایت برعلیه بشریت کرده ونوعی نسل کشی براه انداخته اند.

یا چین وروسیه را مورد هدف قرار داده اید که درمقابل تعرضات جهانی آمریکا برعلیه شان ، چاره ای جز درک ایران واستفاده از موقعیت ممتاز آن برای دفاع ازمنافع مشترک شان با ماست ، ندارند؟

من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید!

دوباره :

” سال ها پیش شورای ملی مقاومت ایران دعوت به همبستگی کرد و آنان همبستگی با رژیم یا جناحی از رژیم را ترجیح دادند. امروزه همه چیز آشکار آشکار شده است و باز عبرت نمی گیرند چون مرغ آنان یک پا بیشتر ندارد. “

دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  وبمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست!

سپس :

” از رضا پهلوی تا به دیگران سخن از سرنگونی می زنند اما بدون خشونت!!. انقلاب همچنان بد است و با فعالیت مدنی می توان به عمر رژیم پایان داد. “.

آیا دعوت رضا پهلوی به حمله ی نظامی برعلیه ایران ، حمایت از خشونت تلقی نمیشود؟

یا پافشاری او برای استمرار تحریم های ظالمانه که بیش از هرکس مردم ایران را درتنگنای سخت معیشتی قرار میدهد ، فعالیت مدنی بحساب میآید؟

تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟

همچنین :

” نگاه به تاریخ واجد درس ها و عبرت هاست. و به صرف آرمان طلبی، گشایشی حاصل نخواهد شد مگر در تداوم جانانه و بی دریغ مقاومت و مبارزه. شرایط دیکتاتوری گاه برای سرنگونی چندان مشکل نیست و گاه بسیار مشکل و طاقت سوز است. زن و مرد پولادین عصب و عزم می خواهد که خوشبختانه مقاومت ایران از آن برخوردار است “.

بلی آنطور هست که تو مطرح کرده ای آقا رحمان!

با این وجود (وجود این خصلت ها ی قوی و قدر قدرتانه در فرقه ی رجوی  که تو مدعی آن هستی)، چه احتیاجی به منت کشیدن داری؟

آیا خودت هم متوجه میشوی که حرف های ضد ونقیض و آغشته به وهم وهذیان میگویی وبهتر است که چند ماه و چند سالی دوران بازنشستگی را تجربه کرده و پیرانه سرانه اینقدر بی آبرویی نکرده وبا گرفتن جلوی ضررهای بیشتر ، نفعی برای خود و سازمانت برسانی؟