10202021چهارشنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

هجرت بزرگ یا ترس مجاهدین

آقا وخانم رجوی ازعراق به البانی نقل مکان کردند که درجهان سالیانه هزاران نفردست به چنین کاری میزنند وموضوعی عادیست اما چرا رجوی اینقدربه این کلمه پروبال داده وسعی دارد کلمه را قدیس کند ببینیم خودش چی گفته دریک عملیات متهورانه وسریع که رژیم سعی داشت کل مجاهدین رادرعراق با موشک..........Ali Shirzad

-----------------------------------------------------------------------------------------------

هجرت بزرگ یا ترس مجاهدین

هجرت یعنی کوچ ازمحلی به محل دیگرنقل مکان کردن منتهی عده ای طوری درباره این کلمه عربی صحبت وبه ان قداست میدهند انگارهجرت مترادف با خودخداست اقا وخانم رجوی ازعراق به البانی نقل مکان کردند که درجهان سالیانه هزاران نفردست به چنین کاری میزنند وموضوعی عادیست اما چرا رجوی اینقدربه این کلمه پروبال داده وسعی دارد کلمه را قدیس کند ببینیم خودش چی گفته.

دریک عملیات متهورانه وسریع که رژیم سعی داشت کل مجاهدین رادرعراق با موشک کشتارکند تصمیم گرفتیم هجرت بزرگ راانجام وهیچ تلفاتی نداشتیم ورژیم را اچمزوبوروکورکردیم.

بوضوح وروشن وشفاف میگوید ازترس کشتارفرارکردیم اینکه اینقدرروی ان مانوروهرساله حرفهایی میزند دقیقا بخاطرلاپوشانی ترس است تا مشخص نشود ترسید وفرارکرد مجبوراست ترس رابا بکاربردن کلمات عربی ازاذهان پاک وبه ان قداست بدهد درحقیقت رجوی ترس را تئوریزه میکند اما ببینیم چند روزپیش درباره دست اوردهای ترس چه میگوید مدعیست ترس هفت دست اوردتاکتیکی واستراتژیک برای او داشته
وجه اثباتی : استمرارمبارزه برای ازادی روبه ایران وبرای مردم ایران ، تامین شرایط مناسب برای ادامه مبارزه ، حفاظت ازتشکیلات و….
ثمرات : مجاهدین با فهم یک دام ودسیسه وقتل عام توسط رژیم ومزدوران عراقی با هوشیاری وبموقع جستند ، با حفظ گنجینه تشکیلاتی درجامعه گسترش یافتند ، دراین هجرت هیچ اسیب وضربه ای ندیدند ، تمرکز وفعالیت دراشرف سه انرژی انها را چندین برابرکرد ، ارتباط با جامعه بزرگترین چالش رابرای رژم بوجود اورد ، کانونهای شورشی تشکیل شد ، افقها پیش روی مجاهدین فراخ شد وصحنه بین المللی رابسودخود تمام کردند.


دردومحورترس رابا ساده ترین جملات بیان میکند بقیه حرفها چرندیات ولاطائلات با دجالیت وشیادی وبکاربردن کلمات قلمبه سلمبه برای پوشوندن ترس است تا درلابلای کلمات ترس ، مثل خود رجوی گم وگورشود میگوید هجرت انرژی مجاهدین را چندبرابرکرد قبلا قراربود انقلاب مریم انرژِی ها راازاد وهزاربرابرکند دراینجا هجرت واردمیدان وباعث ازاد کردن انرژی ها شده راستی چرا بجای انقلاب همان زمان هجرت نکردی تا این همه انرژی جرینگی بدون قیمت درجیب ریخته شود واقعیت اینه که اول دلش به صدام بعد هم به امریکا خوش بود هرچه ما گفتیم گوشهای کرش راسرب امریکایی ریخت تا هرگزنشنود.

قبل ازحمله امریکا وبعد حمله همان زمانی که دارودسته رجوی یک مایکل میگفتند هزارمایکل ازپاچه شلوارشون بزمین میریخت صحنه ها وحرفهایی که روح وروان ادمی را هم منزجرمیکرد نوشتم اقا وخانم جون خلع سلاح وبیرون کردن ازعراق درانتظاراست انموقع گرفتاررژیم وگلوله وموشک خواهی شد مارا مورد هتاکی وتهمت وافتراقرارمیداد حال اعتراف میکند که ازگلوله وموشک وتوطئه رژیم ترسیده وفرارکرده طوری که حتی یک ذره اسیب  ندیده واقعیت اینه که فرصت وزمان رابخاطرعدم فهم مسایل ودلدادگی به حمایت امریکا ازدست داد تا مجبوربه فرارشد عاقبت پاچه لیسی امریکا همین است افغانستان رانگاه کنید چه برسرغنی وملت افغانستان اورد اقا وخانم خجالت نمیکشید مسایل راوارونه بنمایش میگذارید حیا نمیکنید ازاینگونه حرفهای بی سروته میزنید  شکست وترس وفراررا درزرورق برای مردم ، نپیچون ابروباخته ترخواهی شد