10202021چهارشنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟!

درس اول هرمدرسه ، آموزش سواد خواندن ونوشتن وسپس یاد گرفتن استفاده ازتکنولوژی ها برای استفاده درمسیر گذران زندگی ای است که پیوسته دشوار ودشوارتر میشود،وظیفه ی هر دانش آموز فرا گرفتن این علوم و ماموریت هر آموزگار تلاش برای نشان دادن این چراغ راه زندگی دشوار کنونی که امور آن بدون تسلط بدین علوم وفنون لازم نمیگذرد ، میباشد، تنها بعد از انجام این وظایف اولیه است که دانش آموز بالغ وآموزگاران واستادان او میتوانند وارد سایر جهات زندگی اجتماعی شوند و..........Milishia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم سپتامبر 2021

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟!

اقدامی ندارد، بایگانی شود!

روسا ومدیران ادارات ، زمانی که گزارش نامربوطی را ازمامورین دریافت میکنند ، در زیر این نامه یا گزارش مینویسند : ” اقدامی ندارد، بایگانی شود.”از بدی حادثه اینکه تمام پیام ها وبیانیه های مریم رجوی وبطور کلی سازمان استحاله یافته ی مجاهدین هم دچار این سرنوشت میشوند وکسی توجهی بدان نمیکند.

من اما، بعنوان یک ژورنالیست عادت دارم که تا حد توان به هربیانیه ای توجه نموده واگر لازم شد، ملاحظاتی بر روی آنها داشته باشم.بدان جهت است که متن پیام مریم رجوی بمناسبت روز اول ماه مهر- روز بازگشائی مدارس – را هم خواندم و یادداشت کوتاهی درمورد آن مینویسم.

مریم رجوی میگوید :

” دانش‌آموزان عزیز، دانشجویان آگاه،آموزگاران و استادان شریف!- در آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰ به همه شما درود می‌فرستم. درس اول در هر مدرسه یا دانشگاه هم‌چنان درس آزادی و قیام برای آزادی است…”

درس اول هرمدرسه ، آموزش سواد خواندن ونوشتن وسپس یاد گرفتن استفاده ازتکنولوژی ها برای استفاده درمسیر گذران زندگی ای است که پیوسته دشوار ودشوارتر میشود.

وظیفه ی هر دانش آموز فرا گرفتن این علوم و ماموریت هر آموزگار تلاش برای نشان دادن این چراغ راه زندگی دشوار کنونی که امور آن بدون تسلط بدین علوم وفنون لازم نمیگذرد ، میباشد.

تنها بعد از انجام این وظایف اولیه است که دانش آموز بالغ وآموزگاران واستادان او میتوانند وارد سایر جهات زندگی اجتماعی شوند ودراینمورد آنها توجهی به رهنمود های شما ها که با قایم کردن دانش آموزان درخانه های تیمی وانتحاری بار آوردن آنها مانع تحصیل وسبب مرگ آنها شدید ، نخواهند کرد!

دوباره :

” اگر حکومت بخش کوچکی از آنچه برای سرکوب جامعه و جنگ‌افروزی در منطقه یا برنامه اتمی و موشکی هزینه می‌کنند، صرف واکسیناسیون عمومی می‌کردند، بدون تردید امسال مدارس و دانشگاهها در شرایط ایمن و سالمی قادر به‌کار بودند و مرگ و پریشانی از سر تمام خانواده‌ها از جمله فرهنگیان و دانشگاهیان بر می‌خاست.”

هزینه های حکومت ایران درمواردی که شما برشمردید، درردیف بودجه ی ضد تروریستی ودفاعی کشور قرار دارد و عدم مصرف آن درجای خودش، گرفتاری هایی شدید تر ازکرونا برای ایران تولید میکند .

شما اگر عقلی داشتید وذره ای انسانیت وشرف دروجودتان بود، میتوانستید این درخواست را ازاربابان خود دایر براینکه ایران را اینقدر تحریم نکرده ودارایی های آنرا بلوکه نکنند، میکردید تا ایران بتواند دراسرع وقت واکسن بخرد یا تولید کند .

البته آن دسته ازدانشگاهیان واستادانی که شریف هستند، بهتر از شما بلدند که طبق منافع ملی کشور وندای وجدان خود کارهایی انجام دهند که خوشبختانه درتضاد با سبک وسیاق ضد مردمی مریم رجوی قرار دارد.

ضمنا اگر روز اول ماه مهر وبازگشائی مدارس خوب بود، چرا با قطع نسل در سازمان منسوب به مجاهدین خلق ، نگذاشتید که شما هم چنین روزی داشته باشید؟

آیا خجالت نمیکشید ازاینکه مقر شما تنهای جائی درجهان است که درآن طفلی به مدرسه نمیرود واین بمعنای مقطوع النسل شدن  هدفمند است؟

سپس:

هیچ نیروی سرکوبگری، در مقابل خلقی که آزادی را اراده کرده، توان ایستادگی ندارد. دستانتان را به‌یکدیگر پیوند بدهید. امید و یقین به رهایی، سرچشمه خروشان توانمندی‌ها و قدرتها است “.

شما پیوندی بامردم ندارید ولزوما با خواست واراده ی آنها بیگانه اید وبتبع آن طبیعی نیست که هیچ دعوتی ازآنها بعمل آورید که اگر بیآورید با پوزخند آنها مواجه شده و تتمه ی روحیه ی باخته ی خود را ازدست میدهید!