10192021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

نگاهی کوتاه به خزعبلا ت طولانی حمیدرضا طاهرزاده

شیوه ی اقناعی شما شبیه شیوه ی آن پسر گردنه گیر است،  این پسر گردنه گیر مردم را لخت کرده وقسمتی از پول واموال غارت کرده اش را صرف تامین آسایش پدر پیر خود میکرد،  این پدر ضمن ابراز خرسندی ازاین خدمات رسانی فرزندش به پسرش توصیه میکرد که سعی کند که این پول ها ازراه حلال بدست آید، پسر دریکی ازاین روزها درمقابل این اظهارات پدرش گفت که اموالی را که امروز آورده ام ازراه حلال است ومیتوانی با خیال راحت ازآنها استفاده کنی.........MEK Arm

------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم اکتبر 2021 

 نگاهی کوتاه به خزعبلا ت طولانی حمیدرضا طاهرزاده

سازمان دموکراتیک مجاهدین خلق ؟

 قسمت دوم

لینک به قسمت اول 

آقای طاهر زاده درادامه ی سخنانش چنین میگوید:

” طبق سنت رایج در مناسبات سازمان، هر مسئولی باید تلاش کند تا افراد تحت مسئولیت خویش را به مراتب بالاتر تشکیلاتی ارتقا دهد. اتفاقأ موفق ترین و ذیصلاح ترین مسئولان در این سازمان کسانی هستند که بتوانند افراد تحت مسئولیت خویش را چنان در پروسه کار تشکیلاتی و ایدئولوژیکی به درجات مسئولیت پذیری بالاتری ارتقا دهند “.

این بهتان بزرگی به باند رجوی است.

چرا که با بستن دهان یک عنصر زیر دست ، امکان نشو نمای فکری او ازبین رفته وقادر نخواهد بود که به مراتب بالای واقعی دست یابد و تنها ارتقاء سطح چاپلوسی اش است که ازاین سنت حاصل میشود که درماهیت قضیه بمعنای ارتقاء نبوده وبلکه افول واضمحلال است.

من منظور شما ازرعایت مسئولیت پذیری را که درسازمان شما بمعنی اطاعت کور کورانه ی محض است میفهمم وآن عین انحطاط وقبول بهیمیت است.

دوباره :

” شیوه تصمیم گیری هم با رعایت نظر و صلاحدید جمعی و به شکل شورایی صورت می‌گیرد. این موضوع در عالیترین سطوح رهبری سازمان و بصورت یک اصل همواره انجام میشده و مسئول اول وقت سازمان برادر گرانقدرمان مسعود رجوی رهبر مقاومت، الگوی ستایش انگیز چنین شیوه ای است. ایشان شورای ملی مقاومت را هم در همین راستا بنیان نهاده “.

چیزی که درتشکیلات رجوی وجود ندارد ، رعایت نظر جمعی است وآنچه که موجود است، لحاظ همه جانبه ی منافع حیوانی مسعود ومریم رجوی است وآنها هستند که خط سیر لازم را که باید دراین راستا باشد ، تعیین میکنند وبقیه به آلت فعل بی اراده ی این دو ومخصوصا مسعود تبدیل شده اند.

درمقام مقایسه ی مجلس شورای ملی رضا شاهی که بر فرامین او صحه گذاشته وقانونی میکردند ، شورای مورد نظر شما بارها عقب تر وضد دموکراتیک تر است.

ضمنا ، وضع اسفناک شورای ملی مقاومت او را که ابتدا پز های دموکراتیکی نشان داد وسپس با تثبیت قدرت خود آنرا مضمحل نموده وتبدیل به یکی از شاخه های باند رجوی نمود ، دیدیم.

بازهم :

” همه میدانند که کار و تصمیم گیری نه به صورت فراکسیون و دسته بندی های رایج بلکه بر اساس شیوه اقناعی صورت می‌گیرد.نویسنده در طول سالیان شاهد این شیوه ارزشمند و مفید مسئول شورا بوده ام . در واقع اگر اعضا بر سر موضوعات گوناگون و حساس در مقاومت به ایقان و اقناع کامل نرسند طبعا قادر نخواهند بود مدافع فعال و جنگنده ای برای آن باشند “.

شیوه ی اقناعی شما شبیه شیوه ی آن پسر گردنه گیر است.

این پسر گردنه گیر مردم را لخت کرده وقسمتی از پول واموال غارت کرده اش را صرف تامین آسایش پدر پیر خود میکرد.

این پدر ضمن ابراز خرسندی ازاین خدمات رسانی فرزندش به پسرش توصیه میکرد که سعی کند که این پول ها ازراه حلال بدست آید.

پسر دریکی ازاین روزها درمقابل این اظهارات پدرش گفت که اموالی را که امروز آورده ام ازراه حلال است ومیتوانی با خیال راحت ازآنها استفاده کنی.

چرا که موقع غارت این اموال به صاحبش گفتم که حلال کند که راضی نشد ومن مجبور به کتک زدن او شدم واو در زمانی که آخرین نفس های خود رامیکشید خطاب بمن گفت که حلالت باشد پسرم!

با توجه به مدارک وشواهد موجود ، شیوه های اقناعی مجاهدین خلق همانگونه است که ذکرش رفت.

با این تفاوت که تکنولوژی شکل برتری یافته ومجاهدین از دستآوردهای علمی هم استفاده میکنند وداعش هم چنین میکند.

سپس :

” انقلاب ایدئولوژیک درون مجاهدین، هرگز با دستور و یا کمترین فشار تشکیلاتی صورت نگرفته است. برای پیشبرد این امر خطیر، رهبری سازمان و بطور خاص مسعود و مریم رجوی بالاترین انرژی و مایه گذاری را برای اعضای سازمان پرداخته اند. من و بسیاری دیگر از رفقای شورایی بارها در سطوح مختلف بعنوان ناظر در این جلسات حضور پیدا کرده و از نزدیک شاهد چنین پرداخت کلانی از سوی ایشان بوده ایم.”

آیا این انقلاب ایدئولوژیک چیزی جز برچیدن کمیته ی مرکزی وسلب حقوق انتخاب کردن وشدن برای کادرهایی که هم ارز مسعودرجوی بودند ، بود؟

کادرهایی که میبایست ازهمه چیز خلع ید شده ومانع رهبری مادام العمر رجوی نباشند؟

ودرمقابل رجوی صاحب تمامی سازمان و حرمسرایی با شکوهی شد با صدها زن ودختر این مملکت!

میتوانید توضیح دهید که  نوع ومیزان پرداخت رجوی دراین پروسه چه بوده است؟

ادامه دارد