11282021یکشنبه
Last updateشنبه, 27 نوامبر 2021 4pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مرگ یاران مریم رجوی

خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد..........Ali Shirzad

-----------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاک وطنم ایران 18 اکتبر 2021

مرگ یاران مریم رجوی

مرگ یاران مریم رجویدونفرازیاران مریم رجوی بدرک واصل شدند ژنرال ادمخواراویرنو ودیوید ایمس نماینده پارلمان انگلیس اودیرنو بلند پایه ترین ژنرال امریکا بود بعد ازسرنگونی صدام هواپیماهای جنگی بالای اشرف وعلوی پرواز وبا منورمحلهای بمباران را نشانه گذاری ، همزمان با تانک وتوپ اشرف رامحاصره کرده بودند حرف این بود یا تسلیم یا بمباران بعدا دراشرف میگفتند درحالی که اودیرنو با تانک وهواپیما اماده حمله بودند خواهرمژگان با اودیرنو دراشرف ملاقات وبا یک برخورد اودیرنوراازاین وربه انورکرد کلا نظراورا تعغیرداد که باعث شد اودیرنو به نیروهای نظامی خوددستورختم عملیات بدهد ازتسلیم به گرداوری نیروها وسلاح تن بدهد اینگونه با شیادی ودجالیت تسلیم وزانو زدن وخلع سلاح رابا عنوان گرداوری توجیح ورفع ورجوع میکرد بعد هم اودیرنو برگه هایی رابرای مافرستاد شیادی دیگررجوی دراین بود که تمام برگه ها انگلیسی بود وهیچ برگه درکناربرگه ها که بزبان فارسی باشد تا بفهمیم چی نوشته جلو ما نگذاشتند معلوم نبود دراین برگه ها ما حکم اعدام خود یا ازطرف مردم ، ایران را تحویل امریکا داده وبرگه مستعمره شدن ایران را امضا میکردیم موقع امضا مجاهد هستیم یا قوام السلطنه وتقی زاده و…یکی ازاخرین برگه ها که بنده امضا کردم بعدا با کسی که به انگلیسی مسلط بود ومیتونستم درحد سوال ازاوبپرسم سوال کردم گفت سند این بود که ما خشونت فاصله میگیریم وتعهد میدهیم که دست به سلاح نبریم ومبارزه خشونت امیز نداشته باشیم ، نتیجه این بود که پذیرفته بود ادعای جنگ مسلحانه دروغ است بلکه عمل خشونت امیز که ازنظرامریکا عمل تروریستی بود انجام داده استDavod Eimci 04دیوید ایمس نمیدونم اسمش چیست میگذارم کنگره جهانی برای ایران ازاد درانگلستان بود چون خانم رجوی عادت دارد هرچیزی را جهانی نشان بدهد مردم با انواع فشارها ازانرژی تا مواد غذایی وکرونا بتنگ امده وهرروز تظاهرات برعلیه دولت راه میاندازند که برگزیت هم قوزبالا قوزشده اقا یاد ایران بود وبرای ازادی مردم ایران نعره های حیوانی میکشید اقا جون بدرک واصل شده فکری بحال ملکه میکردی ایران پیش کش زمانی دم ازازادی میزند که رسانه صهیونیستی وهواداررجوی ومسیح علینژاد میهمان خود را درداخل استودیو کارداجین وچماق مال میکردن وزنان رابخاطرشرکت دررای گیری مشت ولگد مال انهم درقلب لندن اقا چشمانش کورومغزعلیلش ازکارافتاده والزایمر گرفته یادش نمی اومد که درلندن یاران رجوی ملت را چماق کش میکنند نام ازادی رافراموش کرده بود خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده اینروزها بدجوری ضربات رایکی پس ازدیگری نوش جان میکند وازناراحتی وضربات دریافتی سم بزمین میکوبد صدای سم ها را ازدورمیشنویم مبارک است انشالله