11282021یکشنبه
Last updateشنبه, 27 نوامبر 2021 4pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خانم رجوی بیل به هوا

مریم رجوی وقاحت ودریدگی وبی حیایی را ازحد گذرانده بود ومیگفت سازمان بشما هیچ نیازی ندارد با دویست نفرانقلاب کرده خمینی را سرنگون میکنم ولی ما نفهمیدیم چرا درطی 32 سالی که ازانقلاب مریم میگذرد دویست نفررانساخت بقیه رابیرون بریزد وسریع سرنگون کند بهتراست بگوییم اقای رجوی بیل به هوایی باعث شده رفتارملا نصرالدینی داشته باشد ملا ماهیتابه را زیرافتاب هوا کرده بود  رجوی هم بیلش رابه هوا گرفته منتظره که ادمخواران حرفی را پرتاب کنند تا.........Ali Shirzad

--------------------------------------------------------

علی شیرزاد وطنم ایران 21 نوامبر 2021  

خانم رجوی بیل به هوا

نمیدونم رسانه ها وسایتهای رجوی را نگاه میکنید یا نه پول میده بیلش را هم هوا میکنه منتظره تا کسی حرفی بزنه وخبردروغی را منتشرکنه رجوی بلافاصله انرا گرفته داد وقال راه انداخته مثل کلاغ قارقارومثل قورباغه قورقورمیکنه خانم رجوی دوزیست است یک زیست ادعاهای مردم گرایانه اوست یک زیست هم تکرارحرف ادمخواران درسایتهایش است اگریک تحلیل سیاسی ازانها دیدید ماراهم خبرکنید یکی ازانتقادهای بنده همین بود که چرا سازمان یعنی رهبری درباره هیچ چیز تحلیل نمیکند مدام اعتراض کردیم حسرت یک تحلیل درباره موضوعی بردل ما موند درنهایت هم نشستی راه انداخت بنام نشست سیاسی که خبرها را دست چین وخیلی ازانها را هم وارونه میکرد درنشست سیاسی میخوند درنهایت هم میگفت رژیم روبه سقوط وامسال سال اخرش است وما هم سرنگون میکنیم اخرنشست هم بند ازبند رژیم جدا میکرد ومریم مهرتابان را روی دوش قهرمانان درکاخ سعد اباد روی تخت مینشاند تاج برسراو میگذاشت خودش هم میرفت دربنیاد علوی دردفترکارش کشوررا بسمت جامعه بی طبقه توحیدی هدایت میکرد همان جامعه دوهزارنفری که هزارمشکلات وبدبختی داشتیم وما موش ازمایشگاهی شکنجه های جسمی وروحی وروانی او بودیم تا با تجارب ودست پرترملت ایران را سرکوب کند این همه تحلیلگران امریکایی واندیشکده ها درباره توان وقدرت ایران واستیصال امریکا واسراییل میگویند یکی را رجوی شهامت وجرات وجسارت ندارد درسایتش بنویسد طلبکارزمین وزمان هم هست عین هو بولتن داخلی دراشرف است همیشه ازخودم سوال میکردم یعنی هیچ خبری غیرازسرنگونی درجهان منتشرنمیشود طوری القا میکرد وخبرها را کنارهم میگذاشت که نیروها فکرکنند تمام جهان دنبال سرنگونی اخوندها هستند این ماییم که بدلیل غرق درمسایل جنسی وخانواده سرتا پایمون خمینی زده است که دست وبال رجوی رابسته وسد راه سرنگونی هستیم مریم رجوی وقاحت ودریدگی وبی حیایی را ازحد گذرانده بود ومیگفت سازمان بشما هیچ نیازی ندارد با دویست نفرانقلاب کرده خمینی را سرنگون میکنم ولی ما نفهمیدیم چرا درطی 32 سالی که ازانقلاب مریم میگذرد دویست نفررانساخت بقیه رابیرون بریزد وسریع سرنگون کند بهتراست بگوییم اقای رجوی بیل به هوایی باعث شده رفتارملا نصرالدینی داشته باشد ملا ماهیتابه را زیرافتاب هوا کرده بود  رجوی هم بیلش رابه هوا گرفته منتظره که ادمخواران حرفی را پرتاب کنند تا دربیل اقا وخانم بیافته تا با انتشارانها اخوندها را سرنگون کنند رجوی را برتخت بنشانند بابا جون دوران مصدق گذشته که محمد رضا را دوباره روی تخت نشاندند اگرهم چنین کنند شازده قبل ازتو منتظرنشسته است بگذریم ازاینکه رجوی روی خرمرده شرط بندی کرده درزمان انتخابات امریکا نوشتم چه با ترامپ چه بایدن شما همان پوخی هستید که بودید امریکا درحال فرارازمنطقه است درحال فروپاشیست اگرقبلا ما میگفتیم امروزه که خود امریکایی ها میگویند جدایی طلبی درامریکا روزبروز قوی تر میشود همه متحدین اسیایی واروپایی را ول کرده رجوی میگوید میخواهد با انها سرنگونی محقق کند واقعا خنده دار است بهتراست بیل را درانباربگذارند وحقیقتهای سیاسی واستراتژی جهان ومنطقه را فهم کنند مگربا خبرنوشتن حکومت سرنگون میشود سرنگونی با بیل به هوایی وخبرمحقق نمیشود قدرت نظامی وتشکیلاتی وحمایت مردمی میخواهد شما کدام را دارید هیچ کدام