11282021یکشنبه
Last updateشنبه, 27 نوامبر 2021 4pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

چرا رجوی دربرابربمب اتم عربستان سکوت است

سال 58 قبل ازحمله صدام میگفت ارتش طاغوتی ست باید ازبین برود رجوی حامی تکه تکه شدن ایران است دشمنی رجوی ها با ایران هزارباربدتر ازجان بولتون وپمپئو وسایرجنایتکاران است اگربه رجوی پول بدهی وصد میلیون انسان را بکشی دهان رجوی پلمپ کاری شده ولبهایش باچسب موش بهم می چسبد..........Soudia Atom program

--------------------------------------------------------

وطنم ایران 22 نوامبر 2021  

چرا رجوی دربرابربمب اتم عربستان سکوت است

مخالفت رجوی با برنامه هسته ای ایران برکسی پوشیده نیست زیرا برنامه هسته ای را طناب دارخود میداند ودراشرف میگفت اگررژیم به بمب اتم برسد خود را تثبیت کرده وفاتحه ما خونده است بهمین دلیل ازروزاول با همکاری با دشمنان اطلاعتی که انها به رجوی داده بودند را افشا وبارها وبارها با مصاحبه ها ازمخالفت خود با بمب اتم سخن بمیان اورده.

است خانم رجوی وسایرمسولین درهرفرصتی مخالفت خود را اشکارمیکنند درحدی که مدعی ست این من بودم که برنامه اتمی را افشا کردم درهمین جهت چقدرخواستارتحریم بوده برکسی پوشیده نیست اما ترکی فیصل رییس تروریستها وشکنجه گران وادمخواران وهابیت ورفیق خانم رجوی که درفرانسه امد وگفت رجوی مرده است چند روز پیش گفته ما دربرابررژیم ایران باید بمب اتم داشته باشیم وازبمب اتم عربستان شدیدا دفاع کرده است حال سوال ازاقا وخانم رجوی چرا شما درسکوت هستید ودربرابرحرفهای ترکی فیصل مخالفت خود را با بمب هسته ای اعلام نمیکنید ؟

چرا بمب اتم برای وهابیت واسراییل خوب است اما انرژی هسته ای وصلح امیزبرای ایران اخ وبد وزشت وضد بشریست ؟ معاون وزیربهداشت یمن گفت روزانه بیش از300 کودک زیرپنج سال بخاطرتحریم وگرسنگی وبیماری میمیرند اما رجوی میگوید مقصرحوثی ها هستند که به عربستان حمله میکنند بنظرم این حوثی ها هستند که یمن را ازدریا وهوا وزمین محاصره کرده اند انهم بدستورحکومت ایران نه توسط ائتلاف عربی وانگلیس و امریکا ، انگارنه انگارعربستان بوده که به یمن تجاوزکرده است.

هرجا که عربستان وجود دارد رجوی متحد وهابیت ومزدورونوکرعربستان درانجا زبانش لال است خانم رجوی مگرشما مدافع کودکان نیستید چرا دربرابراین امارجنایتکارانه وضد انسانی وهابیت واتم انها درسکوت ودرخیلی جاها بدفاع زبان باز میکنید ؟ واقعیت این است که رجوی مخالف ایران ومردم ایران است وازاین مسایل استفاده ابزاری میکند تا زمینه سازی حملات نظامی توسط ادمخواران وتحریم را اماده کند مخالف اتم نیست میگوید امریکا باید بمن ناو هواپیما بربدهد ولی رژیم نباید اجازه داشته باشد کلاش وچماق برای نگهبانی درمرزها داشته باشد ولی عربستان واسراییل باید هرکدام صد هزارموشک هسته ای وهیدروژنی داشته باشند.

درصورتی که ارتش وقدرت نظامی هیچ کشوری درجهان مربوط به دولتها نیست دولتها میایند ومیروند قدرت نظامی موضوع ملی ومردمی وامنیتی ست چرا رجوی دست روی ان گذاشته وارتش وقدرت نظامی را ازان حکومت واخوندها میداند دریک کلمه درراستای خط دشمنان وهمکارومتحد استعمارازاین حرفها میزند تا ایران را خلع سلاح وبعد حمله وکشوررا تجزیه کنند سال 58 قبل ازحمله صدام میگفت ارتش طاغوتی ست باید ازبین برود رجوی حامی تکه تکه شدن ایران است دشمنی رجوی ها با ایران هزارباربدتر ازجان بولتون وپمپئو وسایرجنایتکاران است اگربه رجوی پول بدهی وصد میلیون انسان را بکشی دهان رجوی پلمپ کاری شده ولبهایش باچسب موش بهم می چسبد.