11282021یکشنبه
Last updateشنبه, 27 نوامبر 2021 4pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مریم رجوی پاسخ بدهد قسمت سوم وپایانی

برپایی دستگاه تفتیش عقاید علاوه بر کمپ اصلی فرقه ی رجوی ، درمقرهای متفرقه ی این جریان منحط ومنحرف هم امری متداول است و من طی سئوال وجواب هایی که با مطلعین قضیه داشته ام، با وجدانی آسوده جوابی مثبت باین سئوال میدهم. با این توضیح که علیرغم تفتیش افکار جنسی اعضاء، اطلاعات معتبری دردست است که ارتباطات جنسی نامشروع و مخفیانه در دایره ی تشکیلات ودرهمه جا وجود داشته است..........Maryam soaal

----------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم نوامبر 2021

مریم رجوی پاسخ بدهد قسمت سوم وپایانی

وظیفه ی کیست که به این سئوالات جواب دهد؟

دربند 26 سئوال این خبرنگر آلمانی چنین مطرح شده است :

“26. آیا درست است که  در آن ساختمان ، شب هنگام جلسات ایدئولوژیک برگزار می‌شد، که در آن اعضا باید احساسات درونی خود را آشکار می کردند، از خود انتقاد می کردند و به افکار جنسی اعتراف می کردند “؟

غرض ازطرح این سئوال آن بوده که برپایی دستگاه تفتیش عقاید علاوه بر کمپ اصلی فرقه ی رجوی ، درمقرهای متفرقه ی این جریان منحط ومنحرف هم امری متداول است و من طی سئوال وجواب هایی که با مطلعین قضیه داشته ام، با وجدانی آسوده جوابی مثبت باین سئوال میدهم.

با این توضیح که علیرغم تفتیش افکار جنسی اعضاء، اطلاعات معتبری دردست است که ارتباطات جنسی نامشروع و مخفیانه در دایره ی تشکیلات ودرهمه جا وجود داشته است.

” ۲۷. آیا این درست است که مثلاً فکر به خانواده ممنوع است و گفته شده که این در مبارزه با رژیم ایران ضد انگیزه است “؟

نظر به اظهارات صریح رجوی وبا توجه به مطالب فراوان منتشر شده توسط رسانه های او ، هیچ شک وشبهه ای درمورد مثبت بودن جواب این سئوال اساسی وجود ندارد واساس طلاق ها وجدایی ها بخاطر ازبین بردن عواطف خانوادگی و دراختیار گرفته شدن دربست هرعضو سازمان توسط شخص رجوی براین مسئله استوار است.

“41. همچنین گفته می شود که اهداکنندگان این کمک‌ها در مورد هدف واقعی کمک های خود گمراه شده اند. به عنوان مثال، هرگز به مردم گفته نشد که این پول به سازمان مجاهدین خلق می‌رسد، بلکه گفته شده قرار است زنی را که تهدید به اعدام شده است از ایران خارج کند. اما اینها بهانه بود. در عوض، برای مثال، پول برای کنفرانس هایی با سیاستمداران هزینه شدند. آیا این ادعاها درست است “؟

ادعای کاملا درستی است. کمک های جمع آوری شده که با نشان دادن عکس کودکان فقیر وبی سرپرست کشورهایی که مورد اشغال یا تعرض وسیع جهانخوار اعظم ویا ایادی اش قرار گرفته ، هیچ کمکی به بهبود حتی جزئی این کودکان فلک زده نمیکند و مستقیما دراختیار مریم قرار میگیرد تا این پول ها را قاطی پول های داده شده توسط عربستان کرده وخرج بکار گرفتن روسپی های سیاسی وخاصه خرجی های خود گرداند.

وشما آقا یاخانم خبرنگار که اشراف خوبی برمسئله دارید ، سعی کنید که با افشای هرچه وسیع تر این کلاه برداری های مجاهدین خلق ، مردم اروپا را روشن سازید که پول های خود را که فکر میکنند ازبابت اعانه مصرف میکنند، باین سادگی دور نریزند.

اهدا کنندگان این پول ها فقط پول خود را دور نمی ریزند، بلکه به مسعود ومریم کمک میکنند که 2000 نفر از اسرای فریب خورده ی خود را برای مدت طولانی تری دراسارت نگه دارند وبرای آنها زندان های غیرقابل خلاصی بسازند وبنابراین ناخواسته شریک جرم رجوی میشوند!

“42. آیا این درست است که بسیاری از اعضای سابق مجاهدین خلق در مورد مهارت هایی که در سازمان یاد گرفته اند و کارهایی که در آنجا انجام داده اند هیچ مدرک و گواهی دریافت نمی کنند؟ اگر چنین است، چرا”؟

این مسئله توسط جدا شدگان زیادی مطرح شده وحتی یکی ازآنها با اعلام وضع خود که دررشته ی مهندسی مکانیک وتوسط استادن دانشگاه های بغداد که به اشرف میآمدند، فارغ التحصیل شده ومیخواهد دریکی ازکشورهای اروپایی دوران تخصصی خود را بپایان رسانیده وبا موقعیت بهتری جذب بازار کار شود که به او جواب داده اند که درکشور ما ارائه ی مدرک دراولویت قرار دارد وما قادر به جذب شما نیستیم وبهتر است که درآن دسته ازکشورهای اروپایی ساکن شوید که آنها با شرط قبولی درآزمونی که بعمل میآورند ، مدرک مربوطه را باو میدهند .

متاسفانه موقعیت این جدا شده طوری نیست که بتواند به آن دسته ازکشورهای اخیر که با امتحان گرفتن صحت وسقم ادعای اورا میپذیرند مراجعه کرده وسکونت اختیار نماید وازاین رو ناچار است درکنار دریافت کمک های اجتماعی ، دست به کارهای سفید ( مخفی ” بزند.

رجوی ازاین جهت که داشتن مدارک تحصیلی به خروج افرادش ازکمپ های او واخذ پناهندگی کمک میکند، هرگز ازحکومت عراق نخواست که به این افرادی که درسطح تحصیلات عالیه درس خوانده بودند ، مدرکی بدهد.

پایان