08172022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 17 آگوست 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند!

پس  از سرو  صدای گوشخراشی که باند رجوی در برنامه ی  مضحک ” ارتباط زنده ” براه انداخت که وجه عمده ی این ارتباط زنده تماس گرفتن  پادوان  رجوی ازاتاق های بغل استودیوی سیمای ضد آزادی این گروه انجام میگرفت.....Maryam soudia taraki

-----------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم ژانویه 2022

مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند! 

برنامه همیاری مجاهدین خلق

پس  از سرو  صدای گوشخراشی که باند رجوی در برنامه ی  مضحک ” ارتباط زنده ” براه انداخت که وجه عمده ی این ارتباط زنده تماس گرفتن  پادوان  رجوی ازاتاق های بغل استودیوی سیمای ضد آزادی این گروه یا ساکنین اش در کشورهای اروپایی انجام میگرفت وهریک از مامورین اش سخنان دیکته شده ورنوشت برابر با اصل وار را تکرار میکردند ومحتوایی جز ایران هراسی وخدمت به منافع پلید دشمنان خارجی وفطری مردم که همگی دردایره ی تروریزم اقتصادی روا داشته شده برعلیه  این مردم که بنای تسلیم مطلق شدن دربرابراستعمار گران وتجاوزکاران خارجی بشدت غدارقرار دارند، نبوده ، این بار این گروه وطن فروش استارت براه انداختن قیل وقال بشدت مسخره ی همیاری با سیمای آزادی را زده تا بلکه بتواند پول های هنگفت کشورهای مخالف با ایران وایرانی را  که میگیرد، بنام کمک های مالی مردم ایران قالب کرده واز شناعت این کار- شناعتس که با گرفتن پول ازدشمنان مردم ومصرف آن برعلیه خود این مردم حاصل میشود- بکاهد.

معنی ومفهوم برنامه همیاری مجاهدین استحاله یافته همین مورد است که بطور خلاصه ذکر شد.Maryam soudia taraki

آنها در کتمان این قضیه وپوشاندن این خیانت خود نوشته اند :

” سیمای آزادی، سیمای کانون‌های شورشی، سیمای هرکس که به قیام برخاسته و هرکس که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و صدای مظلومیت مردم ایران است”.

درجواب این حرف ها ی مشحون ازدروغ وریا باید گفت که سیمای باصطلاح آزادی، کاری جز تداوم بت پرستی بنفع مسعود رجوی متوهم وخود شیفته ندارد وجنس درد  واشتیاق او با مشکلات و سختی هایی که مردم دارند ومی کشند ، یکی نیست.

این دو، نه تنها یکی نیست ، بلکه درتضاد وتعارض کامل بایکدیگر قرار دارند!

سپس :

” سیمای آزادی نوری در تاریکترین تاریکی‌هاست ، بنا دارد این تاریکی را تا عمق هر خانه گسترش دهند”.

برعکس!

سیمای آزادی کاری جزتداوم حکومت توتالیتر وحقیر رجوی بر تعدادی ازهموطنان ما که فریب خورده وبردام صعب العبور او افتاده اند ونیز تشویق شبانه روزی دشمنان قسی القلب خارجی برای ضربه زدن به مردم ایران  ندارد و ویکی ازراههای  این ضربه زدن ، پاشاندن گردو خاک برچشمان مردم است.

سیمای آزادی با روشی خشن تر درامتداد رسانه های دشمن خارجی و تلویزیون های متعدد فارسی زبان تجهیز شده بدست این دشمنان بشریت  وسخنگویان نظام سلطه گر حرکت میکند ومسئولیت وصلاحیت آگاه کردن مردم را ندارد!Rajavi Sadam Mony

درادامه :

” هر کمک در هر اندازه به‌مثابه اعتماد به مقاومت و جنگ با جنایتکاران حاکم است”.

جنس مقاومتی که شما براه انداته اید ، مقاومت دربرابر آگاهی مردم است وبنابراین توقع کمک به این جعبه ی شیطان توقع نابخردانه ایست والبته شما هم ازته دل میدانید که چنین کمکی نخواهد شد واین حرف ها را برای پوشاندن حقیقتی دیگر- ازتزاق شما  ازمنبع کمک های دشمنان مردم ایران- مطرح میکنید وبدتر اینکه تعدادی ازمردم موهوم ایران را شریک این جنایت معرفی میکنید!

بازهم :

“… این کمکها قبل از هر چیز نثار عشق و عاطفه و اعتماد به مقاومت برای آزادی میهن اسیر است. مقاومتی که در طول چهل و چند سال همه چیزش را نثار خلق قهرمانش کرد و برای آزادی آنها سر از پا نمی‌شناسد “.

اولا چنین کمک هایی که شما با این آب وتاب وبه شیوه ی فوق گوبلزی مطرح کرده اید ، درعالم واقعی وجود خارجی نداد.

ثانیا،  این باصطلاح مقاومت هرچه را نثار کرده بنفع مسعود رجوی وحلقه ی واسطه اش مریم بوده وبنابراین این نثارها بر علیه مصالح مردم ایران بوده است.

ثالثا ، جریان منفوری که قدرت وفطرت کمک به آزادی دوستان تشکیلاتی خودش را 0م ندارد وبرعکس کوچکترین روزنه های بسوی آزادی را برعلیه انها مسدود کرده ، چگونه میتواند برای آزادی خلقی که تعدادی از فرزندانش اسیر تمام عیار رجویست هاهستند ، اقدامی کرده باشد؟

نه عمو یا عمه!

کمک  به آزادی این وآن درفطرت رجوی نیست وشما فقط یاد گرفته اید که همه چیزتان را فدای مسعود رجوی کنید واین فدا کردن با نثار جان بنفع مردم، قابل جمع نیست!