اسلام دمکراتیک مجاهدین ضد مردمی است

ادعای دائمی باند رجوی این است که آنها بانی و مروج نوعی از اسلام هستند که دموکراتیک میباشد و علت سرکوب و دستگیری اعضایش بخاطر مقید بودن به این نوع اسلام خاص آنها بوده وگرنه آنها منافق، یاغی و محارب مسلح نبودند که بتوان آنها را به موجب قوانین موجود دستگیر و محاکمه کرد.....Rajavi Haj

-----------------------------------------------------------------

نوید انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی 12 اردیبهشت 1401

اسلام دمکراتیک مجاهدین ضد مردمی است

اگر جانی از بین رفته همه و همه در راستای برآوردن توهمات و فراهم کردن ادوات عیاشی مسعود رجوی بوده

ادعای دائمی باند رجوی این است که آنها بانی و مروج نوعی از اسلام هستند که دموکراتیک میباشد و علت سرکوب و دستگیری اعضایش بخاطر مقید بودن به این نوع اسلام خاص آنها بوده وگرنه آنها منافق، یاغی و محارب مسلح نبودند که بتوان آنها را به موجب قوانین موجود دستگیر و محاکمه کرد.

یعنی اگر آنها 17 هزار نفر از مردم ایران و نیروهای حکومتی را ترور کرده اند و به این قتل و جنایت ها افتخار هم میکنند، مسلح و محارب نبودند! آخر چگونه ممکن است فردی مسلح نباشد و درعین حال اینهمه ترور و آنهم با سلاح گرم انجام دهد؟!

سئوال مهمی که سازمان استحاله یافته مجاهدین خلق ابدا قادر به دادن جواب اقناعی بدان نیستند و با توسل به سفسطه و دروغ گویی است که مثلا از خودشان دفاع میکنند! ادعای دائمی آنها اعتقادشان به پلورالیزم ( جمع گرایی ) و برابری زن و مرد است که برای رد این ادعای کاذب و مزورانه میتوان از آنها سئوال کرد که شما با سپردن تمام امور زندگی جمعی و فردی تان بدست مسعود رجوی و سلب هر نوع مالکیت و حقوق از خود، چگونه میتوانید از پلورالیزم حرفی بمیان آورید؟

زمانی که با ترفندهای مختلف صدها زن را در اختیار مسعود شهوتران قرار دادید، چگونه میتوانید از برابری زن و مرد صحبت کنید؟ مطرح میکنند که برای این دموکراسی خاص خود و این روابط برابر بین زن و مرد با پوست وگوشت شان فداکاری کردند.

من با طرح صحیح جریان اثبات کردم که در مناسبات رجوی نه پلورالیزمی حاکم بوده و نه برابری زن و مرد در کار بوده و اگر جانی از بین رفته همه و همه در راستای برآوردن توهمات و فراهم کردن آلات و ادوات عیاشی های مسعود رجوی بوده و این پروسه، بجای تولید افتخار، مایه ی ننگ برای هر شخص و جریانی است و صد البته که نتیجه کار تشکیلات رجوی – تشکیلاتی که اراده ای ازخود نداشت و مطلقا فرامین مسعود را اجرا میکرد – هیچ تاثیری در آمد و رفت هیچ دولت و حکومتی نخواهد داشت. آنها ادعا دارند که بی وجود تشکیلات فرقوی- مافیایی رجوی، آخوندها در صحنه ایران و حیات خاورمیانه حضور خواهند داشت و…

استنباط طبیعی از این حرف آنست که چون مجاهدین حضور دارند، حکومت ایران کاری از دستش ساخته نیست و مثلا نمیتواند خاورمیانه را تصرف کند و اسلام گرایی را توسعه دهد. با این وجود شما و خاورمیانه و … مشکلی ندارید و حرف های شما چیزی شبیه ژاژخایی بوده و پشیزی ارزش ندارد. آیا میبینید که حرف مفت زدن وبال گردن آدم میشود؟

شما هر چه دروغ بگویید و بکوشید خود را به عرش اعلا ببرید، عملکردهای درون و برون تشکیلاتی تان همه اینها را بی اثر خواهد کرد و در تحلیل نهایی این مسئله مطرح خواهد بود که :

“مشک آنست که خود ببوید و نه اینکه عطار بگوید “.