دجالیت خانم رجوی

ایا بدترین بهره کشی درجهل ونادانی نگه داشتن افراد نیست ؟ بنده مسولیت حرفم رادرهردوجهان میپذیرم بهره کشی دردرون مجاهدین هزارباربدتروبیشترازدوران انقلاب صنعتی وبهره کشی بورژوازی در انگلیس بود....Ali Shirzad

-------------------------------------------------

دجالیت خانم رجوی

خانم رجوی بخاطرماه رمضان سخنرانی دارد دراین سخنرانی ایاتی ازقران میاورد وتفسیرمیکند اولا خانم مگرتفسیرقران درصلاحیت رهبری نبود چرا شما تفسیرکردید مگراینکه بگویی رجوی را ازدورخارج وخودم رهبرهستم وصلاحیت وشایستگی تفسیرقران را مثل تاج پادشاه عربستان برسرگذاشتم کسی ازقران حرف میزند که درطی سالیان بنده رابه صلابه کشیده بودند که چرا برای خودم قران دارم ومیخونم چرا درگزارشها ازقران نمونه ودلیل برای حرفهایم میاورم چرا تفسیرمیکنم تفسیرفقط درصلاحیت رهبر است بنده هم ده ها بارگزارش نوشتم قران عمومی ست وحق تفسیربرای همه است هیچ جای قران ننوشته فقط پیامبرمیتونه تفسیرکنه یا درباره چیزی حرف بزنه قبول ندارم بیایید قانع کنید حال چی شده خط به خط ازقران میگویی ؟ ببینیم چی گفته واسلام راچگونه تفسیرکرده اسلام دین تحمیل نیست انتخاب اندیشه با خود فرد است خانم اگه اینگونه است چرا خودتون ملت رادرداخل تشکیلات مثل مسیحیان وزرتشتی ها که چند نفربودند وسنی ها را وادارمیکردی فقط باید مجاهد باشند مدعی بودی غیرمجاهد نمیتونیم ونباید داشته باشیم هفت ماده مجاهدی یکی ازبندهایش مسلمان شیعه دوازده امامی ست انها را وادارنمیکردی وامضای مجاهدی نمی گرفتی ؟ مراچقدربخاطرانقلاب ایدئولوژیک زیرفشارگذاشتید منهم گفتم روی کاغذ اهمیتی ندارد منکه قلبا قبول ندارم اینهم امضا شما نبودید اینها تحمیل عقیده نبود ؟ بحث مشورت را وسط کشیده چند ده باربمن گفتید سازمان هیچ نیازی به نقطه نظرات تو وسایرین ندارد رهبری خودش همه چیز فهم است مشورت کجا بود ؟ میگوید ما به برابری زن ومرد معتقدیم دردرون سالهاست که برابری را عملی کردیم راست میگه چون مردان رحم نداشتند وباعث اختلاف وعدم برابری زن ومرد شده بودند خانم دستورجراحی وبیرون اوردن رحم زنان راصادرکرد تا انها هم مثل مردان بدون رحم شده وبرابری را درعمل انجام داد شانس اوردیم امکان پذیرنبود وگرنه برادران مسول را با جراحی پلاستیک صاحب رحم میکرد تا با زنان برابرباشند ، میگه اسلام دین ضد بهره کشی ست پس چرا خودت چهل سال است نیروها را مورد شدید ترین بهره کشی وستم قراردادی چرا انها را درغارنگه داشته وجلو اگاهی وعلم را گرفتی ، ایا بدترین بهره کشی درجهل ونادانی نگه داشتن افراد نیست ؟ بنده مسولیت حرفم رادرهردوجهان میپذیرم بهره کشی دردرون مجاهدین هزارباربدتروبیشترازدوران انقلاب صنعتی وبهره کشی بورژوازی در انگلیس بود تمام حرفهایی که میزند دجالیت وعوامفریبی ست خانم رجوی اگرقدرت ساختن زمینها واسمانها وتوان نابودی سیاه چاله ها وجابجا کردن کهکشانها را داشته باشی هرگزنمیتوانی خود وخدا رافریب بدهی صداقت چیز خوبی ست که بنده درشما واقای رجوی ندیدم هرچه دیدم دجالیت وشیادی وعوامفریبی بود روز حسابرسی نزدیک است همدیگررابا برگه اعمال دردست درانروز خواهیم دید هرچقدرمیخواهی مردم رافریب وبه بیراهه ببربا این حرفها به قدرت نخواهی رسید شک نکن.