نگاهی کوتاه به پیام عید فطری مریم رجوی

این پیام 6صفحه ای که درماهیت خود چیزی جز رجزخوانی وپرت وپلا گویی نیست، ابتدا از ساختن مسجدی درقلعه ی محل اسارت اعضای فرقه ی رجوی آغاز شده است....Rajavi cult members 1

-----------------------------------------------------------------

صابراز تبریز20 اردیبهشت 1401

نگاهی کوتاه به پیام عید فطری مریم رجوی

این پیام 6صفحه ای که درماهیت خود چیزی جز رجزخوانی وپرت وپلا گویی نیست، ابتدا از ساختن مسجدی درقلعه ی محل اسارت اعضای فرقه ی رجوی آغاز شده است:

" این مسجد سجدهگاه پیشتازانی است که اسلام را پیامآور آزادی و رهایی و یگانگی یافتهاند و با الهام از آن برای باز کردن غل و زنجیرها از دست و پای مردمشان به مجاهدت و نبرد برخاستهاند".

درهرده کوره ی یکصدنفری ایران هم بدون استثنا مسجدی ساخته شده وبه محل عبادت، برگزاری مراسم عزاداری و... اختصاص یافته است واگر شما هم مسجدی ساخته اید کاری درحد اهالی این ده کوره های کوچک کرده وشق القمری ننموده اید.

تنها فرق کار شما با کار این روستائیان این است که اینها با پولی که با زحمت وریختن عرق جبین خود تهیه کرده ،این کار را انجام داده اند که گران ترین مکان مشاعی شان بوده ودرعوض شما با پول های هنگفت کشورهای دشمن حق حاکمیت واستقلال ایران این مسجد را ساخته اید وهزینه اش معمولا کمتر از پولی است که به یک سخنرانی که الحق یا دشمن مردم ایران ویا یک روسپی سیاسی تمام عیارمیباشند ، پرداخت میکنید

بنابراین اگر شق القمری است ، افتخار وزحمتش به ساکنان آن کوره ده میرسد ونه شما.

ضمنا برابر اطلاعاتی که ازمسجد قبلی تان ازکمپ اشرف وجود دارد ، درآنجا کاری که درراستای بازکردن غل وزنجیرها باشد صورت نمیگرفت وحتی روسای فرقه علاقه ای به حضور اعضاء درمسجد اشرف نشان نمیدادند وباشد که این مسجد جدید هم بخاطر خالی نبودن عریضه احداث شده ومنشآ خیری نخواهد بود.

دوباره :

" پیام عید فطر این است که سفر پر رنج مردم ایران، به فطر آزادی و پیروزی میرسد. این یک بینالملل آزادی و رهایی و بازگشت به گوهر و سرشت انسانی است ".

فعلا برای اعضای نگون بخت باند رجوی که چنین نبوده وعید فطر شما هیچ کمکی به بازگشت به گوهر وسرشت انسانی اهالی تبدیل به فسیل شده ی کمپ اشرف ومانز نکردده است!

بازهم :

"عید فطر را به این معنی گرامی میداریم که نشانه آن است که انسان قدرت آزاد کردن خود را دارد".

آیا میتوانید نمونه ای ازاین آزاد شدن را که عید فطر مخصوص شما به اعضای سازمان استحاله یافته ی مجاهدین عطا نموده، ذکر کنید؟

سپس :

" قرآن در پایهییترین اصول و آموزشهای خود، از نوح پیامبر تا ابراهیم و موسی و عیسی و محمد، انسان را به نبرد با بتها و همه مستبدان و جابران و جباران فرامیخواند که انسان را بهزنجیر کشیدهاند ".

شما که با تمام نیرو وبه کمک ارتجاعی ترین محافل جهانی ، بت پرستی تمام عیار را درتشکیلات خود مرعی داشته اید ، باوضوح تمام نشان داده اید که هیچ پایبندی به آموزش های قرآن ندارید واین کتاب آسمانی را تاحدی جدی میگیرید که درخدمت فریبکاری های رجوی باشد.

شما قرآنی را قبول دارید که رجوی بوالهوس وبرده دار ومستبد بتواند آنرا بنفع امیال شیطانی خود جعل وتفسیر کند!

همچنین :

" اسلام انسان را از تندادن بهاجبارهای سیاسی و اجتماعی و طبقاتی باز میدارد تا سرنوشت خود را بهدست بگیرد".

پس شماها که اهل جباریت سیاسی بوده و مجیزگوی جدی ترین وقدرتمند ترین حامی وجود جامعه ی طبقاتی هستید ، درتضاد با اسلام حرکت میکنید.

شما با سلب تمامی حقوق اعضای فرقه ی خود عملا حق تعیین سرنوشت این انسان های مفلوک را به صخره گرفته و دشمنی تمام وکمال خود با اسلام را به ثبوت رسانیده اید وبا طرح شعر وشعارها ودروغگویی های بشدت رذیلانه، نمیتوانید پرده ای براین چهره ی کریه وضدبشری خود بکشید!

همینطور :

" پنج دهه است که مسعود رجوی راهبر ایدئولوژیکی مجاهدین و اسلام انقلابی آنها در نبرد با دو دیکتاتوری است و ارتجاع و نظام ولایت فقیه را در بنیادهایش بیاعتبار کرده است".

آن ایدئولوژی وطرز تفکری انقلابی است که مخالف نظم دلخواه سلطه گر جهانی باشد وشما و مسعود با تمجید وتعریف ازاین نظم جور وستم نشان داده اید که ازخصوصیات یک انقلابی بی بهره هستید ونه تنها بی بهره هستید بلکه دشمن انقلابیون واسلامی هم که درحرف ادعا دارید که انقلابی است ، میباشید.

وایضا:

" خدایا مردم منطقه خاورمیانه را از جنگ افروزی و تروریسم استبداد مذهبی حاکم بر ایران نجات بده ".

این دنیای متجاوز غرب بود که تروریزم و جنگ را برخاورمیانه مستولی کرد وشما در وسط این معرکه به تبرئه ی او مشغول شدید.

این من نبودم که داعش را عشایر انقلابی عراق معرفی کرده ومورد حمایت قرار دادم. شما بودید که این کار را کرده وچهره ی کریه خود را عیان تر از گذشته به مردم نشان دادید.

البته دعا کردن چیز خوبی است ولی میباست قبل ازاین کار میزان وفاداری خود به متن این استغاثه را نشان داده و با شنونده ی سخنان خود صادق باشید که شما درطول این چهل واندی تاریخ پرننگ ونفرت آور خود چنین نبوده اید!

باردیگر :

"خدایا مردم غرقه بهخون اوکراین و مقاومت آنها را کمک کن و این مردم را توفیق بده".

اگر مقاومتی لازم است باید که دربرابر نئوفاشیزم ونئونازیسم انجام گیرد ومسلما مردم اکراین روزی به انجام این مهم نائل خواهند شد و لازم نیست که درزمانی که شما حامیان حقیر ستمکاران برعلیه مردم اکراین، قسمتی ازامکانات رسانه ای خود را دراختیار فاشیست ها قرار میدهید ، برای این مردم اشک تمساح بریزید!