مصاحبه سنا برق زاهدی

تلویزیون وهابی نشنال سعودی یک میزجلو دادگاه درسوئد گذاشته وبا ادمها مصاحبه برضد ایران میکند یکی ازانها سنا برق زاهدیست ببینیم درمصاحبه چی بخورد مردم میدهد......Ali Shirzad

-----------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاگ وطنم ایران 10 ماه می 2022

مصاحبه سنا برق زاهدی

تلویزیون وهابی نشنال سعودی یک میزجلو دادگاه درسوئد گذاشته وبا ادمها مصاحبه برضد ایران میکند یکی ازانها سنا برق زاهدیست ببینیم درمصاحبه چی بخورد مردم میدهد
میگوید چون ما درحال جنگ بودیم چون حمید نوری درحین جنگ مجاهدین زندانی را اعدام کرده پس جنایتکارجنگی ست وباید بجرم جنایتکارجنگی محاکمه شود این حرف انقدرغیرحقوقی وخنده داراست که حتی خبرنگاروهابی نشنال هم حیرت زده میپرسد جنایت جنگی سنا برق میگوید خانم من دکترای حقوقم کی دکترا گرفته نمیدونم ولی تا انجایی که بنده خبردارم اززمان شاه اقا بقول خودش درحال مبارزه بوده وکی وازکدام دانشگاه دکتراگرفته باید اوبا سند ومدرک بگوید ازاینها که بگذریم ، باید گفت اقا شما که درداخل شهربمب گذاری وعملیات انتحاری روی افراد غیرنظامی داشتید هم جنایت جنگی ست رجوی ها هم باید محاکمه شوند شما درجریان عملیاتهای داخله بعد ازجنگ بعنوان دکترحقوق که میدونستی خمپاره زنی وکشتارغیرنظامیان ومردم عادی درشهرها جنایت جنگی ست وازانها دفاع کردید جایتکارجنگی هستید شما که درکشتاراهوازومجلس که همه غیرنظامی بودند وکودک چهارساله کشته شد رسما دراطلاعیه وتلویزیون ازعملیات تروریستها تعریف وتمجید وپشتیبانی کردید جنایتکارجنگی محسوب میشوید و….نمیشود که فقط دشمن راجنایتکارجنگی خوند شما هم جرم مرتکب شدید درجای دیگرسوال پرسیده میشود ازانجایی که جواب درست ندارد وپای خودش ورهبرعقیدتیش گیراست طبق معمول به خبرنگاروهابی نشنال که شب وروز گوگیجه ایران گرفته وازرهبرعقیدتی دفاع میکند میگوید این حرف وسوال شما سوال رژیم است خبرنگاربدبخت فلک زده بخاطرمزد دریافتی ماهیانه میگوید نه من سوال میکنم حرف رژیم را نمیزنم اقای سنا برق این اتهام شما به خبرنگاربعنوان دکترحقوق جرم نیست ؟ بهرحال انقدرمزخرفات گفت که بنده بجای خبرنگارکلافه شدم اقا جون مشخص کردن جنایتکارجنگی چون فرد است بعهده دادگاه لاهه است نه شما ودادگاه سوئد که بخواهد کسی رابقول شما بعنوان جنایتکارجنگی محاکمه کنند اقا دکتر، این مسایل ساده حقوقی را هم فهم نمیکنی کدام احمقی بشما دکترای حقوق داده فکرکنم سنا برق را رهبرعقیدتی دراشرف توی خمره حقوق انداخته ویک شبه دکترحقوق تحویل داده ، حقوقدان ودکتریک شبه ، بهتراست بگوییم شبه دکتررنگ امیزی شده درخمره رهبرعقیدتی برازنده تراست دکتری ، سنا برق مثل ژنرالی ، ما ست که رجوی درهرنشستی ما را میکرد ژنرال ، تازمانی که مدارکش را علنی نکرده حق داریم اورا اینچنین بنامیم وخود درشک وتردید بمانیم تا بیقین برسیم