06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

هواداران گرفتار، عوامفریبی خانم رجوی

خانم هواداربما بگو چشم دل را درکدام عملهای اجتماعی مبارزه بدست اوردی ؟ که امروزه لغزمیخوانی ولنترانی می بافی ازکدام عمل اجتماعی وتوحیدی خانم واقای رجوی به چشم دل رسیدی که برای دیگران فخرمی فروشی که شما چون چشم دل ندارید پس رجوی ها ومجاهدین را نمی شناسید.....Ali Shirzad

------------------------------------------

هواداران گرفتار، عوامفریبی خانم رجوی

یک خانمی ازهواداران رجوی نوشتاری دارد بعد ازکلی تعریف وتمجید غیرواقعی وسراسردروغ وعوامفریبانه ازمجاهدین که شما خبرندارید من میدونم وبا انها دوساعت زندگی کردم چیزهایی دیدم که حتی یک نمونه اش را ازوارستگی ومردمی بودن و…. درهیچ کدام ازصد وبیست وچهارهزارپیغمبردیده نمیشود رجوی بالاترین خلق خداست وخانم هم مریم عذرا که توسط خود خدا باردارشده ونیروهای تشکیلاتی را بدنیا اورده همگی عیسی مسیح نگویید ونپرسید فقط باید ببینید انهم نه با چشم معمولی بلکه با چشم دل که نفهمیدم این چشم دل کجاست وچرا ما درطی چهل وسال واندی این چشم نصیب ما نشد وما به ان دست رسی پیدا نکردیم احتمالا یا سعادت انرا نداشتیم یا اینکه خداوند عمدا چشم دل مارا کورکرده بود تا ما رجوی وخانم را نشناسیم وگناهکاربرویم ودراخرت درجهنم مدام درکوره گداخته وذوب شویم ودوباره به شکل خوک وگرازازدل جهنم متولد وریل همچنان تا خدا هست ادامه داشته باشد این بخاطرگناه نا بخشودنی رجوی نشناسی ست بهمین دلیل هم مورد لعن ونفرین تبارک وتعالی قرارگرفتیم وخسرالدنیا واخرت شدیم کاش بنده چهل واندی قبل نوشته این خانم را میخوندم وبه حال وروز امروزگرفتارنمیشدم اما باید پرسید خانم چشم دل کجاست میشود به ما نشون بدهی ؟ عوامفریبی وشیادی ودجالیت این حرف کجاست ؟
انسان چه فیزیکی وچه متافیزیکی ، یا چه جسمی وچه روحی یک پدیده است با قوانین بیشمارودرهم پیچیده طبیعی وغیرطبیعی نمیشود استخون راازگوشت وچربی وپوست ومغزجدا کرد نمیشود قلب وناخن انگشت را تفکیک کرد نمیشود دل وروح وروان را ازاین جسم جدا دانست انسان موجودی ست دوگانه روح و جسم که روحش ظرفیت شیطانی وخداگونگی را داراست وقتی این دوگانگی باهم ترکیب شوند میشود اسم انرا انسان گذاشت نبود هرکدام یعنی انسان ناقص الخلقه ، درک وفهم انسان با یکی ازاین دوگانگی ها امکان پذیرنیست هرشناختی ناقص وبی محتواست مگرمیشود با چیزی خارج ازپنج حس شناخت چیزی رافهم کرد چشم دل زمانی میفهمد ومی بیند که قبلا با پنج حس شناخت کامل شناخته شود ودرعمل اجتماعی ببیند درستی ان روشن شود وقتی عمل شد ایمان وتقوا شکل میگیرد ایا امکان دارد بدون عمل اجتماعی یا عمل اجتماعی ضد مردمی وضد توحیدی صاحب چشم دل شد هرگز
خانم هواداربما بگو چشم دل را درکدام عملهای اجتماعی مبارزه بدست اوردی ؟ که امروزه لغزمیخوانی ولنترانی می بافی ازکدام عمل اجتماعی وتوحیدی خانم واقای رجوی به چشم دل رسیدی که برای دیگران فخرمی فروشی که شما چون چشم دل ندارید پس رجوی ها ومجاهدین را نمی شناسید من دارم ودیدم وشناختم چطوریست ما بازندگی شبانه روزی چند ده ساله چیزهایی که شما میگویید را ندیدیم احتمالا خدا بما نه پنج حس شناخت را داده بود ونه چشم دل را که مدعی ان هستید سال 67 مهدی ابریشمچی برای ما نفرات پشتیبانی نشست گذاشته بود یکی ازهواداران ازاروپا برای سه ماه امده بود اشرف بلند شد وپشت بلند گو کلی تعریف وتمجید ازرجوی درنهایت گفت من ادم شدم ابریشمچی هم گفت ببین ما هرکدام ده ها سال است توی مجاهدینیم ادم نشدیم تو چگونه یک ماهه ادم شدی ؟ حال حرف بنده با این خانم است چرا ما بعد چند دهه رجوی ومجاهدین را با چشم دل ندیدیم ولی شما با دوساعت نشست وبرخواست طوری با چشم دل دیدی که امده درس چشم دل شناسی برای سایرین گذاشتی ؟ اما حقیقت وماهیت گفتاراین است که عوامفریبی ودجالیت وشیادی خانم رجوی ست که درشما اثرکرده که چنین شیادانه چشم دل را وسط میکشی مگرمیشود ازچشم دل سوال کرد یا چیزی نشان داد خانم ملاک ومعیارتشخیص وقضاوت عمل اجتماعی ست که میشود ازرهبرعقیدتی بعنوان مسول تمامی مسایل پرسید که بمردم نشان بده کی هستی وچکارکردی بیا پای حساب پس دادن وشفافیت خانم دوران پارینه سنگی زندگی نمیکنیم که بشود با علم کردن چشم دل اززیربارهمه چیز دررفت وهرچیزی رابه هرکس چسبوند.