06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

گذشت آن زمانی که زانسان گذشت!

خانم رجوی درپیام صادره اش به این مناسبت از آژانس وشورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که سیاست مماشات را کنار گذاشته وبا قاطعیت وسرعت بیشتری اقدامات ضد ایرانی خود را به پیش ببرد.....Maryam khafe

--------------------------------------

صابر از تبریز19/03/1401

گذشت آن زمانی که زانسان گذشت!

آورده اند که مرد مسافری درراهی که طی آن دشوار بود و گرسنگی هم رنجش میداد ، نظرش به کومه ی درهم ریخته ومخروبه ای جلب شد وبسوی آن رفت وازحسن حادثه بزغاله ی چاق وچله ای را درآنجا یافت وسرش را بریده و خوراک لذیذ و مفصلی برای خود تدارک دیده وهمچنان که گفته اند، شکمی حسابی ازعزا درآورد ومیشود گفت که یکی از بهترین پیشآمدهای زندگی اش را تجربه کرد.

در دفعات دیگر هم این مرد هر ازچند سالی ازآن راه گذر میکرد وزمانی که به اطراف آن کومه ی مخروبه میرسید فکر میکرد بازهم بزغاله ی دیگر درکار خواهد بود وبا درآوردن صدای " معع وبعع " درصدد جلب توجه وشکار بزغاله و براه انداختن سفره ی رنگین با گوشت او بود.

اما چنانکه رسم گردش روزگار است، آن حادثه ی گوارا هرگز تکرار نشد واین مسافر ما تنها با بع بع کردن بیخودی ، تنها خودش را بیشتر خسته وعصبانی ومایوس میساخت.

موقعیت مریم رجوی هم تشابه عجیبی نسبت به ماجرای این مسافر ما دارد وچون میبیند که دربرهه ای ازتاریخ آمریکا ومتحدانش موفق شدند تا با بردن پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد مشکلات بزرگی برای مردم ایران تولید کنند ، حالا هم لابد قادر خواهند بود که موفق به این عمل ظالمانه ی خود شده وبازهم مشکلی برمشکلات مردم ایران افزوده ومارا دچار تسلیم نمایند ودراین رهگذر لقمه های حرام ولذیذی هم نصیب این نادان جاه طلب ودگم اندیش کند.

اوکه درکی دگماتیستی ومتوهمانه ازروند امور جهان دارد ، هرگز قادر به درک این مسئله نیست که جهان امروزی عمیقا پوست انداخته ووارد مراحلی ازروند رشد خود شده که برگرداندن آن به موقعیت 10 سال پیش، کاری غیر ممکن است ونمیداند که " گذشت آن زمانی که زانسان گذشت " وچرا؟

1- آقای گروسی بعنوان مدیر کل آزانس نشان داد که مامور معذوری بیش نبوده وگرنه اصلا درست نبود که بعد ازسفر به ایران ومذاکرات مفصلی که با مقامات ذیربط ایران انجام داد ، با عجله ی هرچه تمام تر خود را به اسرائیل برساند تا منویات ضدبشری این حکومت غاصب را دریافت نموده ودر نشست اروپائی اش آنرا قرائت کرده وقطع نامه ی کذائی خود- ودراصل اسرائیل- را به تصویب رهبران بی استخوان وتسلیم شده ی فرنگستان برساند.

بطوری که هرانسان اندک مطلع از فعالیت های وسیع هسته ای اسرائیل میداند، این کشور غاصب اصلا عضو پیمان عدم گسترش فعالیت های هسته ای نیست و قانونا وعقلا نمیتواند طرف مشورت آژانس باشد.

مدیر کل آژانسی که جرات قدم گذاشتن بر هیچیک از مراکز هسته ای ونظامی اسرائیل ندارد، چگونه جرات میکند تا دراتخاذ تصمیماتش با سران دولت صهیونیستی که ابدا به رعایت مقررات آژانس متعهد نیست ، با این سران به شور ومشورت بنشیند؟

بعبارت روشنتر، دولت اسرائیل دشمن آژانس هست ومدیر کل آژانس بطور منطقی نمیتواند گزارش خود را براساس نظریه های دشمن تشکیلات خود تنظیم نماید.

این کار آقای گروسی بشدت خائنانه است وضربات مهلکی براعتبار آژانس خواهد زد.

2- برخلاف دفعه ی قبل که چین وروسیه هم بعلت قدرت کمی که داشتند وجرات مخالفت با مصوبه ی شورای حکام- تو بخوان آمریکا وبه تبع آن اروپا- نداشتند ، این بار این دوکشور قدرتمندتر شده وبنای تایید احکام ظالمانه ی صادر شده را ندارند که اگر داشته باشند بمعنی قبول تسلط بلامنازع آمریکا برسراسر جهان است واین برخلاف سیاست های جاری واستراتژیک این دو ابرقدرت میباشد ودیدیم که رای منفی خود را دربرابر این قطعنامه ی رسوا بنمایش گذاشته ونشان دادند که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده وآنها هم بالاخره درک کرده اند که عقب نشینی دربرابر این سلطه گر تمامیت خواه، درتحلیل نهائی برضد منافع خودشان نیز میباشد.

درست است که این قطعنامه ی رسوا با رای اکثریت شورای حکام به تصویب رسید اما کشورهایی که آنرا رد کرده ویا رای ممتنع بدان دادند، ازلحاظ میزان جمعیتی که دارند، بسیار برتر از کشورهای رای دهنده است.

3- اقلا 6 ماه وقت برای بررسی این طرح ومثلا محکوم کردن ایران درشورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که ازاین فرصت نه آبی برای مریم گرم میشود ونانی به سران کشورهائی که با حقیقت تغییر اوضاع جهان سازش نکرده اند ، بدست میآید وآنگاه نوبت وتوی روسیه وچین درراه است که پیشاپیش اعلام کرده اند که چنین خواهند کرد.

4- این برخورد ظالمانه ی مدیر کل آزانس ، ایران را مجبور کرد که دربرابر این زیاده خواهی ها مقاومت کرده وتعداد قابل توجهی ازدوربین های آژانس مستقردرمراکز هسته ای ایران را خاموش کرده ونشان دهد که آژانس اعتبار خود را به میزان زیادی ازدست داده وایران اعتماد لازمی بدان ندارد.

خانم رجوی درپیام صادره اش به این مناسبت از آژانس وشورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که سیاست مماشات را کنار گذاشته وبا قاطعیت وسرعت بیشتری اقدامات ضد ایرانی خود را به پیش ببرد!

توقع کاملا بیموردی که باتوجه به تغییر تناسب قوای موجود جهانی وشتاب دم افزونی که این روند بخود گرفته، توقع بیخردانه ومتوهمانه ایست وشبیه آنست که به تاریخ دیکته شود تا روند حرکت پویای خود را کند تر کرده ویا عقب نشینی پیشه کند!