رجوی خائن که بعد از جان فشانی های مردم ایران در زمان شاه و همت و عزم جزم شان  برای سرنگونی رژیم شاه ، به همراه ساير زندانیان از زندان ساواک شاه آزاد شد  از آنجائیکه دارای دو ویژگی بارز قدرت طلبی و هوس بازی های مفرط بود بجای تشکر از مردم شریف ایران بخاطر آزادی اش از زندان ساواک رژیم شاه دچار توهمات ابلهانه گردیده و می‌خواست همانطور که با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را تصاحب کرده بود رهبری انقلاب مردم ایران را هم تصاحب کند.

  لذا در سی خرداد سال شصت دچار بزرگترین اشتباه تاریخی گردید و با اعلام مبارزه مسلحانه علیه انقلاب نوپای مردم ایران استراتژی ترور و خشونت را در پیش گرفته و حاصل این استراتژی شکست خورده هزاران کشته و مفقودالاثر از نیروهای سازمان و کشته شدن دهها هزار نفر از مردم ایران مانند دست فروش و دکه دار و کارگر و معلم و سایر اقشار جامعه تحت عنوان سر انگشتان حکومت ایران و سرباز کشی تحت عنوان عملیات سرنگونی در زمان جنگ ایران و عراق کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق در زمان دولت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و نهایتا خلع سلاح و اخراج از عراق و انتقال به کمپ تیرانا در کشور آلبانی و مفقودالاثر شدن خودش بوده  و تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و هیچ دستاوردی نداشته و نخواهد داشت.

بله دوستان رجوی مفقودالاثر بدنبال مرتکب شدن بزرگترین اشتباه اعلام مبارزه مسلحانه علیه انقلاب نوپای مردم ایران مریم عضدانلو را مجبور به طلاق گرفتن کرد و خودش با او ازدواج کرد و نیروهای سازمان را تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک مجبور به طلاق های اجباری کرد و با این حماقت مرتکب دومین اشتباه بزرگ گردید و از آنجایی که بقول معروف "خشت اول که نهد تا ثریا می رود دیوار کج " رجوی در اوج جنگ ایران و عراق با رفتن به عراق و تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش که در حقیقت ارتش کوچکی در خدمت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود و سرباز کشی و کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق ‌مرتکب اشتباه بزرگ دیگری گردید و این اشتباهات تاریخی نهایتا منجر به خلع سلاح و از دست دادن قرار گاه استراتژیکی اشرف در کشور عراق و اخراج مفتضحانه از عراق به کشور آلبانی و مفقودالاثر شدن خودش و در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتن تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی اش گردیده است. 

حالا جالب اینجاست که سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و فرقه گرا بجای پاسخگویی به این همه اشتباهات تاریخی و پند گرفتن از آن همه ساله سالروز ترور و خشونت را جشن گرفته و به ادامه این استراتژی شکست خورده اصرار ورزیده و همچنان با افتخار از آن یاد می کنند.