06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خود آلترناتیو زبون، از چپ بریده کمک گرفته است!

دروبسایت مجاهد به مقاله ی بلند بالایی برخورده ومتوجه تفاوت شکلی مقاله با مقالات مجاهدین شده وناچار تیتر مقاله را در گوگل جستجو کرده ومتوجه شدم که اصل مقاله در وبسایت " اخبار روز" – که خود را رسانه ی خبری- تحلیلی چپ معرفی میکند منتشر شده......Arme moj shekaste 01

------------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز22/03/1401

خود آلترناتیو زبون، از چپ بریده کمک گرفته است!

دروبسایت مجاهد به مقاله ی بلند بالایی برخورده ومتوجه تفاوت شکلی مقاله با مقالات مجاهدین شده وناچار تیتر مقاله را در گوگل جستجو کرده ومتوجه شدم که اصل مقاله در وبسایت " اخبار روز" – که خود را رسانه ی خبری- تحلیلی چپ معرفی میکند منتشر شده وباند رجوی که ازنظر خودش این متن را قوی تر ازنوشته های خود یافته، دروبسایت اصلی خودش گذاشته والبته چنانکه رسم مجاهدین است به منبع نوشته اشاره ای نکرده است.

علیرغم اینکه تقریبا اشاره ای به سخنرانی اخیر رضا ربع پهلوی دراین مقاله نشده، بنظر میرسد که آنچه باند رجوی را برآشفته ومجبور به انتشار مجدد این مقاله نموده که درموارد زیادی درتضاد با خط مشی این گروه میباشد، این مسئله است که سخنرانی رضا پهلوی بطور همزمان ازچندین تلویزیون فارسی زبان پخش شده وکمی این چپ باحتمال زیاد بریده را رنجانده والبته باند رجوی را قدری بیشتر!

سخن ساده اینکه این دو- ولو به درجات متعدد- ازپخش این سخنرانی که بقدر کافی کذائی بود، باین نتیجه رسیده اند که این شازده اعتبار و ارزش بیشتری درپیش امپریالیزم سلطه گر دارد واینها دررقابت با او که همان اظهار بندگی درمقابلش باشد ، به هیچ گرفته شده و شکست خورده ومایوس شده اند.

با این حادثه، باند رجوی بکلی انحصار طلب چنان دچار استیصال شده تا قبول کند مقاله ای را منتشر کند که طی آن کم وبیش عادت دیرینه اش- انحصار طلبی- را کنار گذاشته ومتنی را بپذیرد که انشای نسبتا قوی تری نسبت به انشاهای مهوع خود داشته باشد!

درقسمتی از مقاله ی ع. شفق که اصلش در وبسایت اخبار روز منتشر شده ورجوی ها آنرا کپیه برداری نموده ومنتشر کرده است چنین میخوانیم :

" در هفته های اخیر، انفجار دوباره خشم و نفرت توده ها علیه سرمایه داران حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، باعث ظهور موج نوین و امیدوار کننده ای از خیزش گرسنگان با خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات استثمارگرانه حاکم بر جامعه تحت سلطه ما شد".

وجود اعتراضات صنفی درجامعه ی ما یک واقعیت است ولی شما کمتر کشوری را میتوانید نام ببرید که ازاین اعتراضات خبری نیست.

من با وجود اینکه هیچ جامعه ی غیرطبقاتی درجهان نمی بینم که درباره اش قضاوت کنم، اینرا هم میبینم که درتمامی جوامع موجود که همگی طبقاتی هستند ، این اعتصابات واعتراضات شکل جهانشمولی پیدا کرده ونمونه های زیادی وجود دارد که این جنبش ها ازلحاظ کمی وکیفی از اعتراضات ما قوی ترند و در اثبات این دعوی ام ، شما را به دوباره فکر کردن درمورد جنبش های جلیقه زردها، وال استریت و... فرا میخوانم که مسلما قبول نخواهید کرد که ازماهیت سرنگون کننده برخوردار بوده وهستند.

دوباره :

" جامعه تحت سلطه ما به دلیل شرایط مادی تحمل ناپذیری که سرمایه داران حاکم و رژیم مدافع آنها بر حیات و هستی خلق های تحت ستم حاکم کرده اند تشنه یک انقلاب اجتماعی برای نابود کردن بنیادها و ارکان سیستم پوسیده حاکم و برقراری یک نظم نوین می باشد".

تحت سلطه ازچه بابت وازطرف چه کسی؟

نظم نوین مورد نظر شما چه مختصاتی دارد؟

اساسا ، تضادهای جامعه ی ما که قاعدتا باید موجد انقلاب باشند کدام است؟

آیا شما تضاد بین مردم ایران وسیستم سلطه وتابعیت را که رهبری اش دردست هیئت حاکمه ی آمریکاست ، قبول دارید واگر آری، باید روشن کنید که عمده ترین تضاد جامعه ی ما که بدون حل آن انجام کار مهمی میسر نیست ، کدامست؟

شما میدانید که مجاهدین خلق هیئت حاکمه ی آمریکا را دشمن ما نمیدانند وفقط ایرادشان به آن این است که بقدر کافی نیرو جمع نمیکنند تا حکومت ایران را برانداخته ومجاهدین را برسرنوشت کشور حاکم کنند وآیا شما این رویه را میپسندید؟

بازهم :

" ما شاهد تشدید سایر تلاش های اهریمنی دشمنان رنگارنگ مردم (یعنی امپریالیست ها و نیروهای وابسته و جیره خوار آن) می باشیم که همزمان با سرکوب فیزیکی توده های به عصیان برخاسته، به منظور تضعیف مبارزات جاری و به انحراف بردن آن به تاکتیک های ضد خلقی و تلاش های اهریمنی رنگارنگی علیه جنبش انقلابی گرسنگان دست یازیده اند".

مجاهدین هم بهمراه سلطنت طلبان، فرشگردی ها ( ساواکی ها نوع جدید وکاملا فاشیست) ، شورای گذار وطیف های رنگارنگی ازچپ های بریده ، جزو عوامل امپریالیزم هستند وآیا شما جزو طیف چپ های بریده نیستید؟

اگر نیستید، دلیل اقبال مجاهدین بشما چیست وچرا درباره ی اینها موضع گیری نکرده ومثلا نمیگوئید که ازنوشته ی شما سوء استفاده نکنند؟

بنطر میرسد که اگر صداقتی درگفته هایتان موجود است، باید که موضع صریح تان را درمورد عملکرد چهل واند ساله ی مجاهدین روشن کنید.

مجددا:

" به طور مثال در بحبوحه خیزش اخیر ما شاهد انتشار اخباری مبنی بر طرح و تشویق برخی شعارهای ارتجاعی مبنی بر طرفداری از سلطنت نظیر رضا شاه روحت شاد در صفوف جنبش، توسط وزارت اطلاعات اهریمنی جمهوری اسلامی می باشیم".

منهم رضا شاه را یک جنایتکار محسوب کرده و عامل انگلیس میدانم که نگذاشت حکومت لرزان مشروطه به راه خود برود واز این بابت مخالف این نوع شعارهایی که بصورت کم رنگ درمیان سروصداهای معترضین صنفی وبصورت کاملا مشکوکی مطرح میشود، میباشم .

دراین مورد نمیدانم که درد شما چیست ولی میدانم که مجاهدین بغیر ازمطرح شدن نام خود به چیزی نمی اندیشند ومن تصور نمیکنم که حکومت ایران درطرح این شعارها سودی داشته باشند.

همچنین :

" در صورتی که شعارها علیه نظام و رهبری و سپاه، تند و رادیکال شود، شعارهایی نظیر رضاشاه روحت شاد ، ، شعارهایی علیه گرانی و چند شعار اعتراضی دیگر که قبلا در اختیار آن ها قرار داده شده، سر دهند و مردم را به دادن این شعارها تشویق کنند".

شما فرضتان را برروی وارونه نمائی گذاشته اید وبصورت نفرت انگیزی کتمان میکنید که تمامی این اعتراضات جنبه ی صنفی داشته و درراستای سرنگونی نیست وازاین بابت است که نوشته ی تان بردل مجاهدین دروغگو وعوامفریب نشسته ومقاله ی تان را بدون ذکر علائق فکری یا احیانا حزبی شما بازنشر داده اند که البته پدیده ی نادری درپیش مجاهدین بعنوان یگانه آلترناتیو؟؟!! میباشد.

همینطور :

" به این ترتیب در یک عقد نانوشته، در جهت حفظ وضع موجود و به واقع حفظ سیستم سرمایه داری در ایران، وزارت اطلاعات مخوف جمهوری اسلامی دست در دست رسانه ها و تلویزیون های معلوم الحال، وابسته و دروغپردازی نظیر من و تو ، ایران اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا یک پروژه ارتجاعی علیه جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان و خلق های تحت ستم ایران را کارگردانی و به پیش می برند ".

من ازاول هم حدس زده بودم که دعوا برسر تقسیم غنائم خیالی است وهدف شما ازنوشتن این مقاله، ابراز نگرانی ای است که ازبابت این جنجال سازی آن رسانه های فارسی زبان بنفع رضاپهلوی است که اگر نبود، رجوی ها اینقدر استقبال ازآن نمیکردند.

با این وجود اگر بازهم ادعا داری که مواضع انقلابی دارید، فرقه ی رجوی را بخاطر سوء استفاده ازاین نوشته ی خود مورد بازخواست قرار داده وازاین نوکر سینه چاک نظام سلطه وتابعیتی که این روزها وضع خوشی نداشته و مسیرقهقرایی خود را با شتابی درخور تامل طی میکند ، اعلام برائت کنید!