06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

دوربین استراتژی سرنگونی

رجوی میگوید کانونهای شورشی پنج هزاردوربین های شهرداری ها را تسخیرکردند اگرشکسته ودزدیده اید بگویید غنیمت جنگی گرفتیم مگرزمین گرفتید که اسم انرا تسخیرگذاشته اید تسخیر؟Haking kamera

-----------------------------------------------------

دوربین استراتژی سرنگونی

زمان شاه یه آینه های جیبی کوچکی دست فروشان میفروختند که حدود پنج سانتی متردرسه سانتی متربود هردونه پنج ریال که بعدا بدبخت گرفتارتورم شد وقیمتش به یه تومان رسید، یه فرمانده داشتم یه دونه ازاین اینه ها همیشه تو جیبش بود یه روزازاوسوال کردم این اینه را ازکجا گیراوردی گفت این غنیمت جنگی ست که درجنگ بارژیم گرفتم، بهش گفتم غنیمت جنگی کجا بود مگرهواپیما ویا تانک وانبارهای طلا بدست اوردی که میگی غنیمت جنگی خب بگو درجنگ طرف راکشتم و جیبش را خالی کردم خیلی ناراحت شد.

بنده درفازنظامی به دلایلی با چریک فدایی ها درارتباط وتمامی اطلاعیه ها وتحلیلها بدستم می رسید می رفتند بقول خودشون عملیات ، مینوشتند رفقای قهرمان تیم رفیق بیژن جزنی یا رفیق پویان یا رفیق حمید اشرف و…..دریک عملیات قهرمانانه لاستیک دوچرخه بسیجی سرکوبگرکه میخواست برای دستگیری رفقای دیگربرود را با چاقو پاره وسرکوب رفقا را ناکام ورفقا را ازدستگیری نجات دادند، رفقا بسلامت صحنه عملیات را ترک کردند، یا همین داستانها را مینوشتند که رنگ روی شیشه مغازه دارسرکوبگرپاشیده وبه این وسیله به او هشداردادند.

بنده موقع خوندن ازاول تا اخراطلاعیه وتحلیلها فقط میخندیدم  هرچیزی رایه سرکوبگرمی چسبوندند وبخورد نیروهای بدبخت خود میدادند حال شده داستان رجوی میگوید کانونهای شورشی پنج هزاردوربین های شهرداری ها را تسخیرکردند، اگرشکسته ودزدیده اید بگویید غنیمت جنگی گرفتیم مگرزمین گرفتید که اسم انرا تسخیرگذاشته اید تسخیریعنی گرفتن ومسلط شدن برای همیشه دراختیارخود گرفتن است هک یا شکستن که تسخیرنمیشود ،  شکستن دوربین ها توسط کانونهای شورشی همان پنچرکردن دوچرخه بسیجی سرکوبگراست که با اب وتاب انرا بیان کرده ومدعی ست برای سرکوب مردم استفاده میشد.

خب خانم واقا جان با منطق شما که جهان غرب سرکوب گرتراست زیرا هرنیم سانتیمتربه نیم سانتیمتردوربین ها درخیابونها معابرومغازه ها نصب است چرااینها سرکوبگرقلمداد نمیشوند، اما واقعیت نهفته دراین بیانیه این است که رجوی ها دربن بست کامل ونداشتن استراتژی ودرفقرسیاسی واقبال اجتماعی ونداشتن تحلیل درست ازشرایط عینی وذهنی جامعه خالی کردن جیب مرده را غنیمت ودوربین را عامل وابزارسرکوب وپنچرکردن چرخ دوچرخه بسیجی  را عملیات سرنگونی بخورد نیروها ومردم میدهند.

رجوی ها دردستان خالی خود شکستن دوربین رابه عنوان استراتژی سرنگونی دراین مرحله جا میزنند اگرحکومت ایران با شکستن دوربین ویا بقول رجوی با تسخیرانها سرنگون میشد تا بحال دوازده میلیاردبارسرنگون شده بود ازعوامفریبی ودجالیت وشیادی بستن هرلاطائلاتی به دم سرنگونی واستراتژی سرنگونی قلمداد کردن ان دست بردارید با این مزخرفات نمیشود ازچاله صهیونیزم خود را نجات داد