06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آقای خامنه ای آقای رجوی رامرتجع خواند

رجوی که اول دم ازانقلاب ومجاهد پرکینه سرکوچه کمینه ، امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ، سفارت امریکا را موزه انقلاب بکنید ، گروگانهای امریکایی را محاکمه کنید ، ایران را ویتنام دیگربرای امریکا میکنیم...Masoud Akhmu

--------------------------------------------------

آقای خامنه ای آقای رجوی رامرتجع خواند

اول باید ببینیم مرتجع چیست : مرتجع کسیست که تفکرات وعملکرد او مربوط به گذشته است وبا جامعه وشرایط همخوانی ندارد مثلا اگرامروزکسی پیدا شود ازنظام برده داری وفئودالی حمایت ومعتقد به همان تفکرات باشد مرتجع است یعنی تفکراتش مربوط به امروز نیست وبا شرایط کنونی جامعه ای که دران زندگی میکند همخوانی ندارد.

رجوی میگفت خمینی مرتجع است بعدها گفت واپسگراست که ازاعماق تاریخ اسلام بیرون امده است ، خودش راهم انقلابی ومد روز میدونست که هرلحظه حرف وروش نوین دارد ومدام نو اوراست اما درعمل عکس بود که دراینجا کاری به گذشته ندارم درسالگرد خمینی اقای خامنه ای اقای رجوی را مرتجع خواند وتعریف ارتجاع راهم منتسب به فرهنگ غربی کرد ، گفت مرتجع کسی ست که فرهنگ غربی دارد یا انراترویج میکند این حرف کلی ست وکلیت را مدنظرقرارداد یعنی همه هواداران ودنباله روان غرب چه درداخل ایران چه درخارج ایران عاشقان ودلباختگان غرب را مرتجع قلمداد کرد.

اما ببینیم درباره اقا وخانم رجوی هم صدق میکند ومنظورخامنه ای قبل ازهرکسی متوجه کی بود ؟ دراخل با اصلاح طلبان قلابی بود روزی خط امامی وروزی غربگدا ، درخارج دقیقا منظوررجوی بود زیرا دارودسته سلطنت ازاول جد وابادشون غربگدا بودند پس میمونه رجوی که اول دم ازانقلاب ومجاهد پرکینه سرکوچه کمینه ، امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ، سفارت امریکا را موزه انقلاب بکنید ، گروگانهای امریکایی را محاکمه کنید ، ایران را ویتنام دیگربرای امریکا میکنیم ، وانواع شعارهای عوامفریبانه ورد گم کنی میدادچی شد ؟

خمینی امد سلطنت را سرنگون وطرح نو خودش را جایگزین کرد وتا به امروزادامه دارد که تغییرات مهمی درجهان بخصوص منطقه بوجود اورد ولی اقا وخانم رجوی رسیدند بجایی که امریکایی با عملیات نظامی داخل شو حافظ خونت ماییم راسرمیدهند ایران را افغانستان وسوریه وعراق ویمن ولیبی دیگرکنید را سرمیدهند ایرانی ها را با کمک اسراییل درخیابونهای ایران میکشند میخواهند با کمک پادشاه تروریست عربستان وپسرش خالد ابن ولید جنگ رابداخل ایران بکشانند همان پادشاهی که به عملکرد هزاروچهارصد سال قبل نگاه کنی بهترکه نشده پیش کش بدترشده است انوقت خود راانقلابی میخواند هزاران نمونه میشه اورد حالا کی جلو رفته وکی به عقب برگشته کی ماهیت خودش راکه با دورویی وفریبکاری می پوشاند نقاب ازرخ کشیده ؟

بهمین دلایل است که خامنه ای رجوی را مرتجع میخواند زیرا کاروبارش ازغرب ستیزی بی محتوا ومفتضح  کارش به عشق به غرب وغربگدایی وهمکاری با غرب ولیسیدن سروکله مهره های دست چندم غربی عربی واسراییلی رسیده وماهیت واقعی وحقیقی خود را برملا کرده تمام رودربایستی ها را کنارگذاشته تیزومشخص وروشن چهره عیان کرده ایا بی جهت خامنه ای رجوی را مرتجع خواند ممکن است رجوی بگوید چرابمن میگویید مرتجع خب مرتجع نمی گوییم واپسگرا وبیرون امده ازاعماق تاریخ وفسیل ماموتها وناندرتالها یاد میکنیم تا ناراحت نشود این حرف دومین مشت خامنه ای برچونه رجوی بود منتظریم ببینیم نظررجوی دربرابرمشتها ی دریافتی چیست