06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

باند رجوی حق خانواده ها را ناحق جلوه میدهد!

مصطفی قائدی نامی هم که از اسرای مرید رجوی است، به میدان آورده شده تا ثابت کند که خانواده های اسرای رجوی حق نوشتن یک نامه ی خشک وخالی را هم ندارند واگر این خواست پلید رجوی را قبول نکنند وپررویی کرده ودرخواستی دال بر انجام ملاقات با بچه ی اسیر شده ی شان را داشته باشند، " مزدور " و... نامیده خواهند شد..khanewadeha 08

---------------------------------------------------------------------

صابراز تبریزسی خرداد 1401

باند رجوی حق خانواده ها را ناحق جلوه میدهد!

مصطفی قائدی نامی هم که از اسرای مرید رجوی است، به میدان آورده شده تا ثابت کند که خانواده های اسرای رجوی حق نوشتن یک نامه ی خشک وخالی را هم ندارند واگر این خواست پلید رجوی را قبول نکنند وپررویی کرده ودرخواستی دال بر انجام ملاقات با بچه ی اسیر شده ی شان را داشته باشند، " مزدور " و... نامیده خواهند شد.

من بدون اینکه اطلاع دقیقی داشته باشم که این قبیل مطالب را خود اسرای مغز شستشوئی شده مینویسند یا خود مسئولین سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق ، به نقد کوتاه قسمت اساسی نوشته ی منتسب به آقای مصطفی قائدی که رسانه های رجوی منتشر شده میپردازم.

دراین نوشته ی مشحون از دروغ وریاکاری وتوام با برشمردن مشکلاتی که برملت ودولت ایران وارد شده، چنین آمده است :

" چون همه این وضعیت رژیم، نه خودبخودی بلکه ناشی از ۴دهه مقاومت تمام عیار نسل پیشتاز و مقاوم با رهبری مسعود و مریم رجوی بوده و هست،لذا نظام در گٍل مانده همانطور که در اطلاعیه شورای ملی مقاومت آمده باز بهزعم خودش برای ضربه زدن به اصلیترین و بهتر است که بگویم تنها اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراتیک به تشبثات مذبوحانه روی آورده و آن ایجاد یک فضای مسموم و جنگ روانی با بکارگیری اهرم خانواده و سوءاستفاده از این موضوع برای بهره گیری سیاسی و تبلیغی علیه مجاهدین و مقاومت ایران است".

شما از یک طرف مشکلات مردم ودولت را عنوان میکنید وازطرف دیگر با حماقت تمام میگوئید که این وضع نتیجه ی 4 دهه مقاومت شماست.

آیا نتیجه ی منطقی این حرف شما این نمیباشد که اگر آن مقاومت ذکر شده ی شما دربین نبود، ملت ودولت مشکلات کمتری داشتند؟

پس شما چرا با به وجود آوردن این وضع با مردم دشمنی میکنید وآنگاه توقع هم دارید که مردم دوست تان داشته وسرنوشت خود را بدست شما که عملا ظرفیت کمی وکیفی آنرا ندارید، بسپارند؟

ضمنا شما چه نوع سازمان دموکراتیکی هستید که از داشتن ارتباط عاطفی بین فرد وخانواده اش اینهمه واهمه دارید وبرقراری این ارتباط را ضربه بخود میدانید وآیا این خلط مبحث نیست ویا ازاین برخورد شما نمیتوان نتیجه گرفت که نقطه ی ضعف عمده ای درتشکیلات خودتان هست که آگاهی خانواده ها ازاین نقطه ی ضعف را بسان آغاز نابودی خود میدانید؟

درکجای جهان برقراری ارتباط بین اعضای خانواده را اینگونه خطرناک تلقی میکنند جز تشکیلات فرقوی و مخوف شما؟

اگر واقعا این ارتباطات وملاقات ها خطری برای شما دارد، باید که منبع خطر را ازساختار تشکیلاتی خودتان بدانید وخانواده های متضرر وگرفتار را اینهمه به باد ناسزا نگیرید!

دوباره :

" بر این اعتقاد بوده و هستم که تنها راه نجات مردم و کشورم خط درست و اصولی است که برادر مسعود از بدو پایان سلطنت شاه و شروع ولایت شیخ هدایت کردهاند و خوشبختانه در این چند دهه بر همگان بیش از پیش و به اضعاف اثبات شده است ".

یعنی اگر مردم ودرمیان آنها خانواده ها ،علقه های عاطفی خود را که درسازمان غیرنرمال شما جاری وساری است، قطع کنند ، مشکلات خود را حل میکنند؟

خواننده ی محترم!

قضاوت شما دراین مورد خاص چیست؟

من که درمیان مردم ایران زندگی کرده وارتباطات گسترده ای با اعماق جامعه دارم ، هرگز لمس ودرک نکرده ام که آموزش های متوهمانه وهذیان آلودمسعود رجوی کاهی ازکوه مشکلات آنها را بردارد ونه تنها برنمیدارد که بیشتر هم میکند.

آیا شما میتوانید فاکت هایی ازاین زندگی سعادتمندانه ی اعضای سازمان را بما ارائه دهید وثابت کنید که برده ها خوشبخت ترین انسان ها هستند؟!

شما که درداخل روابط درونی تان برده وار زیستن واطاعت محض نمودن وحرف اعتراضی نزدن را عین سعادت میدانید ، چرا این توصیه را به مردم ایران که ادعا میکنید دوستشان دارید ، نمیکنید؟!

سپس :

" لازم میدانم تاکید کنم که هرگونه تشبث و شیطانسازی و توطئه و نامه نگاری و نامه پراکنی به اسم این یا آن عضو خانواده و فامیل و دوست و آشنا که هدایت شده از جانب ارگان وزارت اطلاعات بدنام آخوندها زیر عنوان «انجمن نجات» صورت میگیرد را محکوم میکنم ".

خانواده ها به رهبر شما نامه های ساده ای مینویسند و مسائل خود را مطرح میکنند که طیبعتا هیچ مشکلی نباید داشته باشد وتنها خصلت سازمان شماست که اینهمه ترس ازاین نامه ها دارند واگر فکر میکنید که انتشار این نامه ها چهره ی شیطانی برای باند رجوی میسازند، لابد سری دراین کار وجود دارد فلذا بخاطر اینکه آثار بنظر شما مخرب این نامه ها را ازبین ببرید ، نقص خود را که متاسفانه رجوی نقطه ی قوت خود درتداوم اسارت شما ها وبرای بند وبست با شیاطین سلطه گر میداند، برطرف کنید وگرنه یک تشکیلات سیاسی متعارف ازاینکه باو مراجعه میشود ، خوشحال وخرسند میگردد وشما که بدحال میشوید ایراد اساسی درکار خود دارید واین ایراد با فحاشی به این وآن مرتفع نمیگردد!

همچنین :

" البته روشن است که مخاطبان این ورقپارهها در دولت کشور میزبان ما یعنی آلبانی، پشیزی ارزش برای این لجننامهها قائل نیستند".

البته سران یک کشور مستقل ومتعارف به این نوع نامه ها که ازمضمونی ساده وطبیعی با طلب حق ابتدائی ومشروع برخوردارند، توجه میکند وحال که شما ادعا دارید که دولت آلبانی چنین نمیکند ، باید بدانید که ازعدم استقلال ومتعارف بودن رنج میبرد.

منهم آرزو میکنم که این دولت هم تحت تاثیر روندی که آهسته ، آهسته درجهان آغاز شده ، به استقلال خود دست یافته وبه حقوق خانواده های ذیربط ایرانی احترام گذاشته و به خودسری ها و تضضیعاتی که درحق اعضای خود وخانواده های آنها میشود، خاتمه دهد.